Faculty Profile

Tonny Stenheim

Associate Professor - Department of Accounting, Auditing and Business Analytics

Publications

Løvaas, Ingrid Dahle; Madsen, Dag Øivind, Stenheim, Tonny & Korhonen-Sande, Silja (2018)

Fra bokfører til rådgiver? En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005-2015

Beta, 32(2), s. 165- 180. Doi: 10.18261/issn.1504-3134-2018-02-03 - Fulltekst i vitenarkiv

Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene iverksetter for å støtte sine ansatte. Artikkelens datagrunnlag er en kvantitativ innholdsanalyse av totalt 986 stillingsannonser fra henholdsvis 2005 og 2015 publisert på FINN.no. Resultatene tyder på at det har skjedd en utvikling i retning av at regnskapskontorer søker etter en annen type regnskapsførere med mer variert kompetanse, ferdigheter og karaktertrekk enn før.

Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny, Hansen, Steffen Boas, Zagheri, Ali & Grønseth, Bjørn Ove (2018)

Wage expenditures and sporting success: An analysis of Norwegian and Swedish football 2010-2013

Cogent Social Sciences, 4:1457423, s. 1- 14. Doi: 10.1080/23311886.2018.1457423 - Fulltekst i vitenarkiv

This study examines the relationship between wage expenditures and sporting success in Norwegian and Swedish football. While previous studies have shown a strong correlation between wage expenditures and sporting success, some question whether there is a correlation between what football players earn and their performance on the football pitch. In this study, we use data from 44 Norwegian and Swedish football clubs over a four-year-period from 2010 to 2013. We find a significant correlation between wage expenditures and sporting success measured in terms of final league standing and results in cup competitions. We also find a significant correlation between wage expenditures and spectator attendance. There are also some differences across the countries. For example, wage expenditures have stronger explanatory power in Sweden than in Norway. We discuss possible explanations for these differences.

Mesrobian, Harutjun; Moen Tveit, Kjetil & Stenheim, Tonny (2018)

Effekter av ny leasingsstandard IFRS 16 for børsnoterte foretak i Norge

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 21(1), s. 25- 34. - Fulltekst i vitenarkiv

Denne artikkelen forsøker å illustrere effekten på resultat, balanse og sentrale forholdstall ved implementering av ny regnskapsstandard for leieavtaler IFRS 16. Denne standarden skiller ikke lenger mellom finansielle leieavtaler som skal innregnes på balansen, og operasjonelle leieavtaler som ikke skal innregnes på balansen, slik tilfellet var under IAS 17 Leieavtaler. Den nye standarden krever at alle leieavtaler skal innregnes på balansen. Studien er gjennomført som en kvantitativ studie av børsnoterte foretak i Norge basert på informasjon i årsrapportene fra 2015. Regnskapstallene for 2015 er omarbeidet slik at de i størst mulig grad følger reguleringen i IFRS 16. Selve metoden som er benyttet for omarbeidelsen av regnskapstallene, kalles balanseføringsmetoden og er utviklet av Imhoff mfl. (1991). Som følge av omarbeidelsen øker balanseførte eiendeler med 2,8 prosent (ekskludert finans- og forsikringsnæringen: 6,8 prosent). De balanseførte forpliktelsene øker tilsvarende med 2,9 prosent (9,4 prosent). Vi finner derimot en marginal endring i egenkapitalen. EBIT øker derimot med 35,7 prosent (58,8 prosent). Den regnskapsmessige effekten har medført endring i samtlige nøkkeltall som ble undersøkt. Rentabilitetstallene blir bedre etter omarbeidelsen, samtidig som gjeldsgraden økes og egenkapitalandelen reduseres. Resultatene viser at implementeringen av IFRS 16 vil medføre en endring av regnskapstallene, men vil dette påvirke regnskapsbrukerne? De nye reglene burde isolert sett ikke påvirke atferden til regnskapsbrukerne. Et foretak vil ha de samme økonomiske eiendelene og forpliktelsene før og etter implementeringen av IFRS 16. Det er kun presentasjonen av disse i regnskapet som endres. Om atferden til regnskapsbrukerne endres eller ikke, vil i stor grad være avhengig av brukernes evne til å avdekke de faktiske økonomiske realitetene i foretaket. Ny standard er forventet å øke regnskapskvaliteten ved at de økonomiske realitetene bedre gjenspeiles i regnskapet. Balanseføring av alle leieavtaler reduserer behovet for justeringer av regnskapstallene, og sammenlignbarheten på tvers av foretak økes. Gjennom dette vil regnskapsbrukerne kunne få et bedre beslutningsgrunnlag.

Frydenlund, Jonas; Madsen, Dag Øivind, Stenheim, Tonny & Grønseth, Bjørn Ove (2018)

Bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter

Beta, 32(1), s. 100- 126. Doi: 10.18261/issn.1504-3134-2018-01-06 - Fulltekst i vitenarkiv

I de senere årene har prestasjonsmåling kommet i fokus, og særlig ikke-finansielle nøkkeltall og såkalt balansert målstyring har blitt stadig viktigere. I denne studien ser vi nærmere på bruk av ikke-finansiell prestasjonsmåling i norske produksjonsbedrifter. Resultatene viser at bedriftene måler både finansiell og ikke-finansiell informasjon. Ansattrelaterte og finansielle mål er de to mest brukte kategoriene prestasjonsmål. Selv om det er ulik grad av viktighet blant prestasjonsmålene, er alle perspektivene i balansert målstyring representert blant de mest brukte prestasjonsmålene. Studien viser også at bedrifter som bruker balansert målstyring, ikke er de bedriftene som har fokus på de ikke-finansielle prestasjonsmålene, noe som indikerer at utstrakt bruk av prestasjonsmål er uavhengig av om bedriften bruker balansert målstyring. Resultatene tyder på at bedrifter som opplever usikkerhet i omgivelsene eller bruker elementer av Just-in-Time, bruker et bredt spekter av prestasjonsmål. Under de andre betingelsene er man mer selektiv i valg av prestasjonsmål. For eksempel vil valg av prestasjonsmål i forbindelse med strategi avhenge av hvordan bedriften forsøker å differensiere seg. Resultatene tyder også på at norske produksjonsbedrifter har en tendens til å ha en sentralisert beslutningsstruktur, men at dette avhenger noe av de andre betingelsene.

Madsen, Dag Øivind; Risvik, Stig & Stenheim, Tonny (2017)

The Diffusion of Lean in the Norwegian Municipality Sector: An Exploratory Survey

Cogent Business & Management, 4(1) Doi: 10.1080/23311975.2017.1411067

The use and application of Lean in the public sector has attracted considerable interest in recent years. In Norway, the concept of Lean has lately been hugely popular, not only among private sector firms, such as manufacturers, but increasingly also in the public sector where Lean has been proposed as a management tool that can improve the productivity and performance of, for example, municipalities. There have been several initiatives suggesting and recommending Lean adoption and implementation in the municipality sector. However, little is known about how and to what extent Lean is currently used by Norwegian municipalities. Therefore, this paper examines the diffusion of Lean among Norway’s 426 municipalities, by means of an exploratory survey that yielded a response rate of about 25 percent. The survey results generally show that the awareness and adoption of Lean has increased quite sharply in recent years. Most municipalities have recently adopted and started using the Lean concept, and the concept appears to be in a relatively early stage of its lifecycle in the Norwegian municipality sector. When it comes to implementation of the Lean concept, the municipalities vary in terms of how they apply and utilize Lean. For example, the survey data indicate that municipalities use a broad spectrum of Lean-related tools and techniques. Finally, while the perceived effects of Lean are generally positive, there are also a range of issues and challenges associated with the implementation of Lean in municipalities.

Stenheim, Tonny & Madsen, Dag Øivind (2017)

The shift of Accounting Models and Accounting Quality: The case of Norwegian GAAP

Corporate Ownership and Control, 14(4-1), s. 289- 300. Doi: 10.22495/cocv14i4c1art11 - Fulltekst i vitenarkiv

This paper investigates the change in accounting quality w hen firms shift from a revenue - oriented historical cost accounting regime as Norwegian GAAP (NGAAP) to a balance - oriented fair value accounting regime as International Financial Reporting Standards (IFRS). Previous studies have demonstrated mixed effects o n the accounting quality upon IFRS adoption. One possible reason is that the investigated domestic GAAP to a large extent has been adjusted to IFRS prior to IFRS adoption. This is not the case in NGAAP where IFRS adoption led to significant changes in the recognition and measurement rules. To investigate the change in accounting quality, the paper makes use of a panel design with 640 firm - year obserations from 2001 up to the financial crisis year 2008, including four years of pre - IFRS NGAAP observations and four years of IFRS - observations. The paper employs four commonly used approaches to investigate accounting quality: test of value relevance of net earnings and book values, accrual quality of net earnings, incidence of small positive net earnings and test of timely loss recognition. The paper demonstrates that the adoption of IFRS increases the relevance accounting information has for valuation purposes. IFRS requires recognition of intangible assets and off - balance sheet liabilities not allowed under NGAA P. Moreover, IFRS allows the use of fair value to a larger extent than NGAAP. The paper also demonstrates that NGAAP leads to timelier recognition of losses than IFRS. This supports the notion that historical cost accounting, which is the basic accounting principle under NGAAP, provides more conservative accounting numbers. Overall, this suggests that IFRS provides information more useful for valuation purposes, but to a lesser extent stewardship purposes which generally favours conservatism. NGAAP on the o ther hand, provides information less relevant for valuation purposes, but more relevant for stewardship purposes.

Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria, Klethagen, Pål & Stenheim, Tonny (2017)

Lean i Norge: I ferd med å gå av moten?

Økonomistyring & informatik, 32(4), s. 309- 330. - Fulltekst i vitenarkiv

Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet til Lean. I media har også Lean fått en omfattende dekning. Det har blitt arrangert en årlig nasjonal Lean-konferanse med flere hundre deltagere. Gitt denne interessen er det forståelig at enkelte har beskrevet Lean som en pandemi i norsk næringsliv. Kunnskap om i hvilken grad Lean benyttes og om erfaringer med dette ledelseskonseptet er derimot begrenset. I denne artikkelen belyser vi den faktiske bruken av Lean. Vår spørreundersøkelse viser at kun et begrenset antall norske bedrifter har tatt i bruk Lean. De fleste brukerne har kun tatt i bruk enkelte elementer fra Lean, det vi si at Lean ikke erstatter, men snarere kombineres med eksisterende praksis. Brukerne opplever positive effekter, men de fleste erfarer samtidig utfordringer med å ta Lean-ideene i bruk. De fleste har nylig tatt i bruk Lean, noe som viser at Lean på relativt kort tid blitt populært i Norge. Når det gjelder ikkebrukere av Lean, er det få som planlegger fremtidig bruk. Våre undersøkelser viser at det også i media er en tendens til avtagende interesse for Lean. Det kan derfor virke som om Lean er et ledelseskonsept som i denne omgang er i ferd med å miste noe av sin nåværende popularitet og reformeffekt på norske organisasjoner.

Stenheim, Tonny (2016)

Regnskapets formål, brukergrupper og kvalitetskrav i lys av nytt konseptuelt rammeverk fra IASB

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Stenheim, Tonny & Schwencke, Hans Robert (2016)

IFRS for SMEs som grunnlag for ny norsk regnskapsstandard

Praktisk økonomi og finans, 32 [i.e. 33](4), s. 333- 344. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2016-04-03

Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria, Klethagen, Pål & Stenheim, Tonny (2016)

The diffusion and popularity of Lean in Norway: An exploratory survey

Cogent Business & Management, 3(1) Doi: 10.1080/23311975.2016.1258132

Although commentators have noted that Lean currently is receiving a great deal of attention in Norway, little is known about how and to what extent Lean is used by Norwegian organizations. The overall purpose of this paper is to present the results of an explorative survey that attempts to map the diffusion and popularity of Lean in Norway. The results indicate that the adoption rate is still quite low, but that Lean is relatively more widely used in industries such as manufacturing and accounting, auditing and finance. Furthermore, the results indicate that Norwegian organizations are relatively recent adopters of Lean. Among users there is a general consensus that Lean has positive effects on organizational performance. At the same time, a wide range of implementation challenges are reported. These findings are discussed in relation to the extant literature on Lean.

Stenheim, Tonny & Madsen, Dag Øivind (2016)

Goodwill impairment losses, economic impairment, earnings management and corporate governance

Journal of Accounting and Finance, 16(2), s. 11- 30.

This paper investigates the association between goodwill impairment losses and proxies of economic impairment, earnings management incentives and corporate governance mechanisms. The results demonstrate significant associations between proxies of economic impairment and goodwill impairment losses, suggesting that impairment losses in goodwill to some extent reflect economic impairment. Some evidence, however, suggests that impairment losses are associated with earnings management incentives. Corporate governance mechanisms are not found to play a significant role in accounting for impairment losses in goodwill. The empirical results are based on observations from the 288 largest firms listed at the London Stock Exchange over the fiscal years 2005 to 2009.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2016)

Big Data viewed through the lens of management fashion theory

Cogent Business & Management, 3, s. 1- 19. Doi: 10.1080/23311975.2016.1165072 - Fulltekst i vitenarkiv

Big Data (BD) is currently one of the most talked about management ideas in the business community. Many call it the “buzzword of the day.” In books and media articles, BD has been referred to as a “revolution” and “new era.” There is lots of optimistic and upbeat rhetoric surrounding BD. This has led some to question whether BD is a hyped-up management fashion. In this paper, the BD phenomenon is viewed through the lens of management fashion theory. Management fashion provides an analytical lens which can be used to analyze the supply and demand side forces shaping the emergence and evolution of BD. The analysis shows that BD emerged in the late 1990s, gained momentum during the mid-2000s and legitimacy in the late 2000s, and enjoyed an almost meteoric rise in popularity in 2011 and 2012. Moreover, the analysis shows that BD currently is a very popular and highly contagious management idea exhibiting several hallmarks of a management fashion. At the same time, evidence suggests that it may be of a longer duration and not just another transient management fashion or fad. The findings have several implications for the study of the BD phenomenon and more generally, management and IT fashions.

Stenheim, Tonny & Madsen, Dag Øivind (2016)

God regnskapsskikk erstattes med rettslig bindende regnskapsstandarder

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 19(1), s. 39- 43.

Det arbeides nå med ny regnskapslov i Norge. Første av to delutredninger ble overlevert Finansdepartementet i juni 2015 og presenterer forslag til ny regnskapslov. Et sentralt forslag er at den rettslige standarden god regnskapsskikk blir erstattet med regnskapsstandarder med forskrifts status. Dette innebærer en rettsliggjøring av regnskapsstandardene. Det gjør samtidig at detaljreguleringen går fra å være prinsippbasert til å bli mer regelbasert. Samtidig vil den gode skikk fortsatt ha relevans ved tolkning og implementering av regnskapsmessige løsninger som følger av regnskapsstandard og ikke minst når en skal finne regnskapsmessige løsninger som ikke følger av regnskapsstandard. Denne artikkelen diskuterer overgangen fra god regnskapsskikk til rettslig bindende regnskapsstandarder.

Stenheim, Tonny & Schwencke, Hans Robert (2015)

Forslaget til ny norsk regnskapslov

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 26- 32.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2015)

Experimental Methods in Economics and Psychology: A Comparison

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 187, s. 113- 117. Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.03.022

This article compares the use of experiments as a research method in economics and psychology. We outline the most important differences between the two fields in terms of their use of experimental methods. The purpose of the article is two-fold. First, to provide an overview of areas where economic experiments differ from traditional psychological experiments. Second, to debate experimental economics in relation to experiments in other social sciences.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2015)

The Balanced Scorecard: A Review of Five Research Areas

American Journal of Management, 15(2), s. 24- 41. - Fulltekst i vitenarkiv

Baksaas, Kjell Magne & Stenheim, Tonny (2015)

Prinsippbaserte versus regelbaserte regnskapsstandarder

Praktisk økonomi og finans, 31 [i.e. 32](1), s. 80- 94. - Fulltekst i vitenarkiv

Stenheim, Tonny & Madsen, Dag Øivind (2014)

Forsiktig regnskapsrapportering – hva og hvorfor?

Praktisk økonomi og finans, 30(4), s. 356- 366. - Fulltekst i vitenarkiv

Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir lav egenkapital: 1) Strengere krav til innregning av urealiserte inntekter enn urealiserte tap, 2) ingen eller begrenset mulighet for innregning av betingede eiendeler (eksempelvis rettslig, omtvistede erstatningskrav) og egenutviklede immaterielle eiendeler (eksempelvis egenutviklet merkevare) og 3) krav om lav (høy) verdsetting av eiendeler (forpliktelser) ved måleusikkerhet. Forsiktig regnskapsrapportering kan derfor anta ulike former. Denne artikkelen forsøker å klargjøre hva som kjennetegner forsiktig regnskapsrapportering og hvilket rasjonale som kan ligge bak slik rapportering.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

Strategic management accounting: Viewpoints, trends and issues

European Journal of Management, 14(3), s. 125- 133.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

Is Corporate Social Responsibility a management fashion in Norway? Some preliminary evidence

European Journal of Business Research, 14(1), s. 87- 98.

In recent years Corporate Social Responsibility (CSR) has been the subject of much attention. Commentators have referred to CSR as a ‘global movement’ and ‘mega-trend’. Some have also suggested that the popularity of the CSR idea resembles that of a typical ‘management fashion’. In this article we conduct a preliminary analysis of the evolution and life-cycle of CSR in the Norwegian context. Focusing on the supply-side of CSR, we examine the public discourse around the idea using so-called ‘print-media indicators’. The discourse data show a rapid growth in the intensity of discourse in the years from 2005 to 2013. Interestingly, the life-cycle curve lags behind that seen in other countries, where CSR-related discourse started several years earlier. This indicates that the take-up of the CSR idea has not been uniform across countries. Based on the findings and a discussion of the limitations of our analysis, we map out a research agenda for studying the take-up and evolution of CSR as a fashionable management idea in different contexts.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

The impact of management concepts: A typology

Problems and Perspectives in Management, 12(4), s. 103- 108.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

Perceived benefits of balanced scorecard implementation: some preliminary evidence

Problems and Perspectives in Management, 12(3), s. 81- 90.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

Balansert målstyring : en kort oversikt over forskningslitteraturen

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 17(4), s. 22- 33. - Fulltekst i vitenarkiv

The Balanced Scorecard, kjent som balansert målstyring på norsk, er et av de mest innflytelsesrike konseptene innen fagfeltet økonomisk styring. Siden begrepet balansert målstyring ble introdusert for litt over 20 år siden, har konseptet vært gjenstand for stor interesse i akademia og i praksis. Forskningslitteraturen på balansert målstyring har utviklet seg mye siden konseptet ble introdusert. Balansert målstyring er også forstått, implementert og brukt på ulike måter i praksis. Denne artikkelen har som mål å gi en oversikt over forskningslitteraturen på balansert målstyring. Artikkelen ser på følgende forskningstemaer: (1) konseptets utvikling, (2) adopsjon og spredning, (3) implementering og bruksmønstre, (4) effekter av bruk og (5) ulike kritiske perspektiver på konseptet. Artikkelen avsluttes med en oppsummering og noen forslag til videre forskning.

Stenheim, Tonny & Madsen, Dag Øivind (2014)

Regnskapsbaserte avlønningskontrakter – med vekt på målkongruens

Praktisk økonomi og finans, 30(2), s. 168- 184.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

Perceived problems associated with the implementation of the balanced scorecard: evidence from Scandinavia

Problems and Perspectives in Management, 12(1), s. 121- 131.

The balanced scorecard (BSC) is one of the most widely used and discussed management concepts in the world. Although many BSC success stories have been cited in the practitioner-oriented literature and in the business media, researchers have shown that the implementation of BSC can be a complicated process. There are many pitfalls and dysfunctional consequences associated with the implementation and use of the BSC. Still, little research is conducted on BSC implementation issues. This paper reports on a qualitative study of Scandinavian BSC users. Based on interview data, the paper identifies four main problem areas associated with the implementation of the BSC concept: conceptual, technical, social and political issues. These problematic issues are discussed with reference to the existing BSC literature, and more generally, the literature on the implementation of management concepts in organizations.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2013)

Doing research on ‘management fashions’: methodological challenges and opportunities

Problems and Perspectives in Management, 11(4), s. 68- 76.

Lyngdal, Anne Bang & Stenheim, Tonny (2013)

Regnskapet som teknisk faktor ved fastsetting av fri egenkapital

Tidsskrift for forretningsjus, s. 38- 63.

Stenheim, Tonny & Blakstad, Leiv (2012)

Regnskapsmanipulering – definisjon, forutsetninger og incentiver

Praktisk økonomi og finans, [29](2), s. 57- 69.

Regnskapsmanipulering bør oppta enhver som ønsker å bruke regnskapsinformasjon som grunnlag for sine beslutninger. Den siste tids regnskapsskandale i datterselskapet til Troms Kraft AS, Kraft & Kultur AB, har på nytt aktualisert dette temaet. Salgsinntektene kan være overrapportert med hele 1.8 milliarder svenske kroner.1 Dette gir klare paralleller til andre hjemlige skandaler som Finance Credit og Sponsor- Service og internasjonale skandaler som Enron i USA og Parmalat i Italia. Stadige regnskapsskandaler tærer på tilliten til regnskapet. Uten tillit er det umulig for regnskapet å oppfylle sitt formål som kilde til beslutningsnyttig informasjon. I lys av dette diskuterer denne artikkelen hva som forstås som regnskapsmanipulering og hvilke forutsetninger og incentiver som ligger bak slik manipulering.

Schjølberg, Ove & Stenheim, Tonny (2011)

IFRS 2 - aksjebasert avlønning og bruk av verdsettingsmodeller

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 14(8), s. 29- 38.

Stenheim, Tonny (2010)

Nye IFRS-krav til nedskriving av goodwill

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 13(1), s. 71- 79.

Artikkelen utgjør siste artikkel i en serie av to artikler med tema regnskapsmessig behandling av goodwill. Denne artikkelen har fokus på de nye reglene for goodwill som er implementert gjennom IFRS 3 (fase 1, 2004) og revidert IFRS 3 (fase 2, 2008). Artikkelen vil særlig ha fokus på overgangen fra krav om avskrivning av goodwill til krav om årlig nedskrivningstest for goodwill. Artikkelen begynner med en problematisering av hvorvidt goodwill er en avskrivbar eiendel. I artikkelens andre del gis det en kort presentasjon av nedskrivningsreglene for goodwill under IFRS og til slutt presenteres muligheten for innregning av full goodwill under revidert IFRS 3 (2008).

Stenheim, Tonny (2009)

Regnskapsmessig behandling av goodwill

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 12(10), s. 22- 31.

Goodwill er en av de mest kontroversielle størrelsene i regnskapet. I flere tiår har det vært en diskusjon rundt hvordan goodwill skal defineres og måles, hvorvidt goodwill skal klassifiseres som en eiendel, og hvordan goodwill skal behandles ved første gangs innregning og senere verdivurdering. Årsaken til denne evigvarende diskusjonen er de særtrekkene som goodwill har: mangel på fysisk substans, mangel på identifiserbarhet og kontroll og goodwillens usikre økonomiske verdi. Gjennom historien har goodwill blitt behandlet på alle tenkelige måter, fra å bli kostnadsført umiddelbart over resultat til å bli behandlet som en permanent eiendel. Som en mellomløsning finner vi balanseføring av goodwill med krav om avskrivning. Parallelt med diskusjonen rundt den regnskapsmessige løsningen har det vært en diskusjon rundt hvorvidt goodwill skal klassifiseres som en eiendel. Konklusjonen på eiendelsspørsmålet har som regel hatt direkte implikasjoner for hvilke regnskapsmessige løsninger som har blitt foretrukket. I den senere tid har imidlertid balanseføring og avskrivning blitt betraktet av de fleste standardsettere for å være den mest troverdige representasjonen av goodwill, og på mange måter så det ut til at denne løsningen skulle bli den endelige. Introduksjon av nye regnskapsmessige løsninger for oppkjøp av selskaper under US GAAP og IFRS førte imidlertid til ny debatt rundt den regnskapsmessig behandlingen. Goodwill skal ikke lenger avskrives, men i stedet behandles som en eiendel med ubestemt økonomisk levetid som testes for verdifall årlig eller oftere hvis forhold tilsier det.

Stenheim, Tonny & Schjølberg, Ove (2009)

Dekomponering av varige driftsmidler - en mulig løsning på klassiske regnskapsproblemer

Praktisk økonomi og finans, 25(1), s. 3- 10.

I norsk regnskapsrett har det vært lite tradisjon for å dekomponere varige driftsmidler. I hovedsak har dekomponering kun blitt foretatt i de tilfeller hvor det har vært strengt nødvendig på grunn av betydelig forskjell i avskrivningstid. Et klassisk eksempel er anskaffelse av fast eiendom bestående av en bygning og en tomt. Bygningen og tomten har da blitt tilordnet med sin del av den totale anskaffelseskosten. Ut over dette er dekomponering en sjelden eksersis i norsk regnskapspraksis, til tross for at manglende dekkomponering kan føre til betydelige utfordringer ved fastsetting av avskrivningsplan og ved vurdering av skillet mellom påkostning og vedlikehold. I denne artikkelen forklarer vi hva dekomponering er og hvorfor dekomponering kan gjøre det enklere både å fastsette fornuftige avskrivningsplaner og vurdere skillet mellom påkostning og vedlikehold. Når den regnskapsmessige behandlingen på disse områdene blir bedre, vil regnskapene i større grad reflektere økonomisk substans.

Stenheim, Tonny (2008)

Egenutviklet goodwill - et regnskapsmessig problembarn?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 11(6), s. 45- 52.

Stenheim, Tonny (2008)

Virkelig verdi - et utfordrende måleattributt

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 11(2), s. 101- 108. - Fulltekst i vitenarkiv

Stenheim, Tonny & Blakstad, Leiv (2007)

Regnskapsregulering - offentlig regulering eller markedsløsning

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 65- 72.

Baksaas, Kjell Magne & Stenheim, Tonny (1)

Resultat- eller balanseorienterte regnskaper : hvor stor forskjell er det i praksis?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse [Kronikk]

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2018)

Årsregnskapet i teori og praksis 2017

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Sundkvist, Charlotte Haugland; Che, Limei & Stenheim, Tonny (2017)

Ownership Structure and Earnings Quality in Private Family Firms

[Academic lecture]. EAA 33rd Doctoral Colloquium in Accounting.

Che, Limei & Stenheim, Tonny (2017)

Ownership Structure and Earnings Quality in Private Family Firms

[Academic lecture]. EAA 33rd Doctoral Colloquium.

Stenheim, Tonny & Kvaal, Erlend (2017)

The role of cash generating units in accounting for goodwill impairments

[Academic lecture]. EAA conference 2017.

Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland & Opsahl, André (2017)

Hva menes med regnskapskvalitet?

[Article in business/trade/industry journal]. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 64- 67.

Stenheim, Tonny; Baksaas, Kjell Magne & Schwencke, Hans Robert (2017)

Forslag til ny Norsk regnskapsstandard: Nasjonale avvik i forhold til IFRS for SMEs

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, 2017(1), s. 33- 38. - Fulltekst i vitenarkiv

Schwencke, Hans Robert; Haugen, Dag Olav, Baksaas, Kjell Magne, Stenheim, Tonny & Avlesen-Østli, Erik (2017)

Årsregnskapet i teori og praksis 2016

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Stenheim, Tonny & Kvaal, Erlend (2016)

The cash-generating units in accounting for goodwill impairments

[Academic lecture]. NORACC 2016.

Madsen, Dag Øivind; Klethagen, Pål & Stenheim, Tonny (2016)

Innføring i organisasjon og ledelse

[Textbook]. bookboon.com.

Stenheim, Tonny & Hove, Britt Torunn (2016)

Forslag til regnskapslov del II

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap

Stenheim, Tonny & Kvaal, Erlend (2016)

The role of cash-generating units in accounting for goodwill impairments

[Academic lecture]. EUFIN 2016.

Schwencke, Hans Robert; Baksaas, Kjell Magne, Haugen, Dag Olav & Stenheim, Tonny (2016)

Årsregnskapet i teori og praksis

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2015)

Innføring i strategisk ledelse

[Textbook]. Bookboon.

Stenheim, Tonny & Hove, Britt Torunn (2015)

Forslaget til ny regnskapslov

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, s. 24- 40.

Stenheim, Tonny & Madsen, Dag Øivind (2015)

Innføring i bruk av IBM SPSS 21

[Textbook]. Bookboon.

Baksaas, Kjell Magne & Stenheim, Tonny (2015)

Regnskapsteori

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Kristensen, Roy K; Rasmussen, Janicke, Stenheim, Tonny & Engelsborg, Tom (2014)

Årsregnskapet - Oppgavesamling ed løsningsforslag

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

Strategisk økonomistyring: En oversikt over sentrale konsepter og modeller

[Textbook]. Bookboon.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

Strategic management accounting: Viewpoints, trends and issues

[Academic lecture]. IABE-2014 Las Vegas Annual Conference.

Madsen, Dag Øivind & Stenheim, Tonny (2014)

Is Corporate Social Responsibility a Management Fashion in Norway? Some Preliminary Evidence

[Academic lecture]. IABE 2014 Orlando Winter Conference.

Stenheim, Tonny & Madsen, Dag Øivind (2014)

Goodwill Impairment losses - Economic Impairment or Earnings Management

[Academic lecture]. FIBE 2014.

Stenheim, Tonny (2012)

Goodwill impairment losses – economic impairment or earnings management incentives? Evidence from the London Stock Exchange

[Academic lecture]. Fagseminar.

Stenheim, Tonny (2010)

Differences in accounting quality between Norwegian GAAP and IFRS

[Academic lecture]. Nordic Conference on Financial Accounting.

The paper investigates how accounting quality is affected when firms shift from a revenue-oriented historical cost regime as Norwegian GAAP (NGAAP) to a balance-oriented fair value regime as International Financial Reporting Standards (IFRS). In 2002 the European Union (EU) decided that listed firms within the European Economic Area (EEA) must prepare consolidated financial statement according to IFRS. As this shift represents substantial changes in recognition and measurement of accounting numbers, it is reasonable to believe that the adoption of IFRS will have significant effect on accounting quality of these numbers. A recent study published by Gjerde, Knivsflå and Sættem (2008) has investigated the value relevance of accounting numbers under NGAAP compared to IFRS. They find little evidence of increased value relevance when comparing and evaluating these two regimes. On the other hand, when investigating the restatement adjustments from NGAAP to IFRS, they find that these adjustments are marginally value relevant. This paper replicates and extends the study by Gjerde et al (2008). First, the paper makes use of a larger and updated sample of firm-year observations over the period 2000 to 2008. Second, the paper replicates (some of) the value relevance tests performed by Gjerde et al (2008) and demonstrates an increase in value relevance when moving from NGAAP to IFRS. Third, by reference to recent studies on accounting quality, additional tests of accrual quality (Dechow and Dichev 2002, McNichols 2002, Francis, Nanda and Olsson 2008), the incidence of small positive net earnings (Barth, Beaver and Lang 2008, Christensen, Lee and Walker 2008) and timely loss recognition (Lang, Raedy and Yetman 2003, Barth et al 2008, Christensen et al 2008) are performed. The results suggest increased value relevance and reduced accrual quality under IFRS compared to NGAAP. On contrast, loss recognition seems timelier under NGAAP relative to IFRS. The frequency of small positive net earnings is unchanged. Anette Galåen is co-author on this paper

Stenheim, Tonny (2010)

Full innregning av goodwill

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, 80(1), s. 30- 37.

Regnskapsmessige løsninger for kjøpt goodwill etter norsk regnskapsrett (GRS) avviker fra løsningene etter internasjonal regnskapsrett (IFRS). Artikkelen ser på innregning og testing av verdifall i goodwill - spesielt i situasjoner der balanseført goodwill inkluderer minoritetens andel av goodwill

Stenheim, Tonny (2010)

Konservativ regnskapsrapportering - et forlatt prinsipp?

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi og finans, 26(1), s. 17- 26.

De ledende regnskapsstandardsetterne har kommet med forslag til nytt konseptuelt rammeverk. Forslaget som foreligger, vil representere substansielle endringer i regnskapsrapporteringen. Dette er endringer som trolig vil føre til regnskapsmessige løsninger som fjerner seg ytterligere fra hva som oppfattes som konservativ regnskapsrapportering.

Stenheim, Tonny (2008)

Virkelig verdi i regnskapet - relevans og pålitelighet

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, s. 33- 36.

Stenheim, Tonny (2007)

Førstegangs innregning og verdiregulering : verdsetting av varige driftsmidler

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, s. 14- 24.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2013 Norwegain School of Economics (NHH) Master of Public Accountancy
2012 Copenhagen Business School Ph.D.
2005 Buskerud University College Master Cand. Merc.
2003 Buskerud University College Cand.Mag
Work Experience
Year Employer Job Title
2014 - Present BI Norwegian Business School Assistant Professor (PhD)
2012 - 2013 Buskerud University College Assistant Professor (PhD)
2009 - 2011 Buskerud University College Senior lecturer
2004 - 2006 Buskerud University College Instructor/Lecturer