Faculty Profile

Thomas Nordahl

Adjunct Professor - Department of Communication and Culture

Publications

Nordahl, Thomas & Sunnevåg, Anne-Karin (2017)

Forbedringsarbeid i barnehagen

Paideia, s. 7- 19.

Nordahl, Thomas (2017)

Læreren i et profesjonelt læringsfellesskap

Løtveit, Morten (red.). Tidssignaler: Lærerutdanningsfag i utvikling: Utdanning av lærere på Hamar - 150 år

Nordahl, Thomas (2017)

Forståelse av læringsutbyttet til elever som mottar spesialundervisning

Haug, Peder (red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon

Faldet, Ann-Cathrin & Nordahl, Thomas (2017)

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Paideia, s. 40- 54. - Fulltekst i vitenarkiv

Topphol, Arne Kåre; Haug, Peder & Nordahl, Thomas (2017)

SPEED-prosjektet, metode, datagrunnlag og prosedyrar

Haug, Peder (red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon

Haug, Peder & Nordahl, Thomas (2016)

Vad virker i speæcialundervisningen?

Christiansen, Jørgen C.; Pedersen, Torben & Mårtensson, Brian Degn (red.). Specialpædagogik i læreruddannelsen

Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin, Qvortrup, Lars, Skov Hansen, Line, Hansen, Ole, Lekhal, Ratib & Drugli, May Britt (2016)

Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

Aalborg Universitetsforlag.

Nordahl, Thomas & Knudsmoen, Hege (2015)

Læringsmiljøet i skolen og foreldrenes involvering i elevenes skolegang

Langfeldt, Gjert (red.). Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner"

Nordahl, Thomas (2015)

Visible Learning som grunnlag for evidens og forbedringsarbeid i utdanningssystemet

Paideia, s. 61- 69.

Aasen, Ann Margareth; Lekhal, Ratib, Drugli, May Britt & Nordahl, Thomas (2015)

Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold

Paideia, s. 76- 89.

Knudsmoen, Hege; Forfang, Hilde & Nordahl, Thomas (2015)

«Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen

Spesialpedagogikk, s. 5- 15.

Nordahl, Thomas & Overland, Terje (2015)

Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner: Tilfredsstillende læringsutbytte for alle elever!

Universitetsforlaget.

Nes, Kari & Nordahl, Thomas (2015)

En inkluderende skole for elever med minoritetsspråklig bakgrunn?

Dobson, Stephen R; Kulbrandstad, Lars Anders, Sand, Sigrun & Skrefsrud, Thor-Andre (red.). Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet

Nordahl, Thomas (2014)

Eget barn som en del av fellesskapet: Om tilpasset opplæring og samarbeid mellom hjem og skole

Bunting, Mette (red.). Tilpasset opplæring - forskning og praksis

Nordahl, Thomas & Sunnevåg, Anne-Karin (2013)

Sosial, faglig og opplevd inklusjon

Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis, s. 68- 75.

Hausstätter, Rune & Nordahl, Thomas (2013)

Spesialundervisningens stabiliserende rolle i grunnskolen

Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (red.). Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen

Overland, Terje & Nordahl, Thomas (2013)

Rett og plikt til opplæring: Om fravær og deltakelse i skolen

Fagbokforlaget.

Nordahl, Thomas (2012)

Bedre læring for alle elever

Nordahl, Thomas (red.). Bedre læring for alle elever: Om skoler som har problemer med elever, og om elever som har problemer med skolen

Nordahl, Thomas (2012)

Elever som mislykkes i skolen

Nordahl, Thomas (red.). Bedre læring for alle elever: Om skoler som har problemer med elever, og om elever som har problemer med skolen

Nordahl, Thomas (2012)

Bedre læring for alle elever: Om skoler som har problemer med elever, og om elever som har problemer med skolen

Gyldendal Akademisk.

Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen, Sunnevåg, Anne-Karin, Knudsmoen, Hege, Johnsen, Trond & Qvortrup, Lars (2012)

Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud

Dafolo A/S.

Nordahl, Thomas; Aasen, Ann Margareth, Sunnevåg, Anne-Karin & Qvortrup, Lars (2012)

Resultater af brug af LP-modellen i danske folkeskoler: evaluering af arbejdet med LP-modellen 2008-2011

Dafolo A/S.

Nordahl, Thomas (2012)

Tilpasset opplæring - et ideologisk mistak i norsk skole?

Aamotsbakken, Bente (red.). Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole

Nordahl, Thomas (2011)

Forsknings- utviklingsarbeid i lærerutdanning og grunnopplæring

Pettersen, Reidar J. (red.). "Om alt skal bli som før må alle ting forandres": Festskrift til Bjørn Berg

Nordahl, Thomas (2011)

Reduksjon i andel elever som mottar spesialundervisning

Paideia, 1, s. 6- 16.

Nordahl, Thomas (2010)

LP-modellen og undervisningsdifferensiering

Egelund, Niels (red.). Niels Egelund (red). Undervisningsdifferentiering - Status og fremblik

Manger, Terje; Nordahl, Thomas & Lillejord, Sølvi (2010)

Rett til læring i et fellesskap

Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (red.). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet

Drugli, May Britt & Nordahl, Thomas (2010)

Læreren og eleven

Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (red.). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet

Nordahl, Thomas & Manger, Terje (2010)

Samhandling, kommunikasjon og engasjement

Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (red.). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet

Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010)

Den profesjonelle lærer i møte med andre

Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (red.). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet

Nordahl, Thomas & Dobson, Stephen R (2009)

Forskning og praksis - en introduksjon til utviklingsarbeid i skolen

Nordahl, Thomas & Dobson, Stephen (red.). Skolen og elevenes forutsetninger Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning

Nordahl, Thomas (2009)

Realisering og resultater av tilpasset opplæring i grunnskolen

Nordahl, Thomas & Dobson, Stephen (red.). Skolen og elevenes forutsetninger Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning

Nordahl, Thomas (2009)

Undervisning og læring i sosiale systemer

Manger, Terje; Lillejord, Sølvi & Nordahl, Thomas (red.). Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap

Nordahl, Thomas (2009)

Eleven som aktør

Manger, Terje; Lillejord, Sølvi & Nordahl, Thomas (red.). Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap

Nordahl, Thomas (2009)

Udfordringer i specialpædagogikken

Visitationsprocessen til vidtgående specialundervisning - kommunernes ansvar efter kommunalreformen

Nordahl, Thomas (2009)

Barnets rett til utdanning og realiteter i norsk skole

Hjermann, Reidar & Haanes, Knut (red.). Barn

Nordahl, Thomas & Dobson, Stephen (2009)

Skolen og elevenes forutsetninger Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning

Oplandske Bokforlag.

Nordahl, Thomas (2008)

Problematferd i lys av læreplanteori

Forebyggende arbeid i skolen. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker

Nordahl, Thomas (2008)

Kritikk av forskningsresultater om situasjonen til elever som mottar spesialundervisning

Spesialpedagogikk, 09.aug, s. 50- 52.

Nordahl, Thomas (2008)

Klassen som læringsmiljø og lærerens ansvar

Krejsler, John & Moos, Lejf (red.). Klasseledelse magtkampe i praksis, pædagogik og politik Undervisning og læring

Nordahl, Thomas (2008)

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialpedagogikk, 73(9), s. 14- 24.

Nordahl, Thomas (2008)

Spesialundervisning - et empirisk bilde

Pedagogikken i reformene - reformene i pedagogikken : festskrift til Peder Haug / Kjell-Arild Madssen (red.)

Nordahl, Thomas & Sunnevåg, Anne-Karin (2008)

Barnet som aktør - virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier

Moderne oppvekst : nye tider - nye krav / Vibeke Glaser og Jan Bølstad (red.)

"Barnet som aktør - virkelighetsoppfatninger og mestringsstrategier" tar for seg viktigheten av å se barnet som aktør i eget liv med egne oppfatninger, meninger og verdier som danner grunnlag for deres handlinger. I denne artikkelen forankres dette synet på barnet i elevens møte med skolen. Det presenteres nyere forskningsresultater som viser at ulike elevgrupper i skolen har svært ulik atferd, mål for og oppfatninger i skolen. Det argumenteres for at det er en klar sammenheng mellom barns handlinger, deres virkelighetsoppfatninger og deres mål og verdier i livet. Spørsmålet som stilles i artikkelen er om den observerte atferden hos barn primært bør betraktes som intensjonale handlinger og uttrykk for barns måter å mestre livet på.

Nordahl, Thomas & Sunnevåg, Anne-Karin (2008)

Kvalifisering og dekvalifisering i grunnskolen

Norsk pedagogisk tidsskrift, 92(4), s. 287- 299.

Nordahl, Thomas (2007)

Kvaliteter i skoleledelse som fremmer læringsmiljøet

Skoleledelse og læringsmiljø / Ole Hansen (red.)

Nordahl, Thomas (2007)

Hjem og skole: Hvordan skape et bedre samarbeid?

Universitetsforlaget.

Nordahl, Thomas (2007)

Forudsætninger for kvalitativt gode resultater i skolen

Specialundervisningens nye vilkår / Redaktion: Niels Egelund og Ivar Bak

Nordahl, Thomas; Lamer, Kari, Olweus, Dan & Mørch, Willi Tore (2006)

Strategier og Prinsipper for implementering Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen

Nordahl, Thomas (2006)

Undervisning av børn med særlige behov i normalklassesammenheng

Specialundervisningens nye vilkår / Ivar Bak og Niels Egelund

Nordahl, Thomas; Samdal, Oddrun, Thyholdt, Reidar, Wilhelmsen, Britt Unni, Wilhelmsen, Britt Unni & Natvig, Henrik (2006)

Vurdering av rusprogrammer i skolen. Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Rapporten har til hensikt å gi skoleeiere, skoleledere og lærere et godt grunnlag for å drive forebyggende arbeid i skolehverdagen. Mye av den proaktive og reaktive pedagogiske praksisen i norsk skole bygger på subjektive erfaringer, synsing og private oppfatninger. En stor del av den forebyggende innsatsen gir ikke ønskede resultater.

Nordahl, Thomas; Natvig, Henrik, Samdal, Oddrun, Thyholt, Reidar & Wilhelmsen, Britt Unni (2006)

Vurdering av rusprogrammer i skolen. I T. Nordahl, Ø. Gravrok, H. Knudsmoen, T. M. B. Larsen & K. Rørnes (red.). Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (s. 78 – 119)

Utdanningsdirektoratet.

Nordahl, Thomas (2005)

Foreldre i skolen : i et kulturelt, sosialt og pedagogisk perspektiv

Å være voksen / Paul Otto Brunstad og Trude Evenshaug (red.)

Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne, Manger, Terje & Tveit, Arne (2005)

Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger

Fagbokforlaget.

Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen; Haug, Peder, Nordahl, Thomas & Afdal, Hilde Wågsås (2016)

Styrk pedagogikken!

Dagsavisen [Kronikk]

Falch, Torberg; Buland, Trond Hallgeir & Nordahl, Thomas (2015)

– Leksefri er å fortelle foreldre at de ikke trengs

Dagsavisen.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Slik overlever du foreldremøter

Budstikka [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Professor skryter av yrkesskolen

Drammens tidenen [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Nordahl kritisk til lærerstreik og KS-krav

Hamar Arbeiderblad [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Lærestreiken kan være ødeleggende for skolen

Nrk Hedmark og Oppland [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Utfordret nesten 3000

Kristiansand kommune [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Rektor ber foreldrene bidra mer

Dagsaviser [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Ser til Danmark for å redusere skolefrafall

Bergens Tidende [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Skole-suksessen ingen kan forklare

Bergens Tidende [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

For mange elever får speisalundervisning

Telemarksavisa [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Rammer elever på ulikt vis

Oppland Arbeiderblad [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

- Grunnskolen har aldri vært så viktig

Telemarksavisa [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

God læring krever innsats

Sunnmørsposten [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Flink i feteklasse, flink på ungdomst-trinnet

Bergens tidene [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Flerkulturell skole gjør store fremskritt

utrop.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Et av fire barn sliter språklig og sosialt

Barnehage.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Assistenter gir spesialundervisning

Kommunal rapport [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

1/3 av spesialundervisningen utføre av ukvlifiserte

Utdanningsforbundet [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Thomas Nordahl er kritisk til lærerstreiken og kravet fra KS

Utdanning [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Flinke piker, skoletapergutter

Forskning.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Skoleforsker mener regjering prioriterer feil i Lærerløftet

Utdanning [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Ingen har oversikt over mobbevedtak

VG nett [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Din involvering betyr alt for barnets prestasjoner i skolen!

Mammanett [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Fedre er for opptatt av idrett

P4 [Radio]

Nordahl, Thomas (2014)

-Foreldre er både kravstore og egoistiske

P4 [Radio]

Nordahl, Thomas (2014)

- Oppsiktsvekkende. Professor Thomas Nordahl er imponert over Romsås-skolens resultater

Aftenposten [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Avslør mobberne

Dagbladet [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Forsker kritisk til lærerstreiken og KS' krav

NTBtekst [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

"Jeg er viktigst, det er ikke så farlig med andre"

Aftenposten [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

En på 13 år skal ikke ta livet sitt. La det være en vekker for oss alle

VG [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Lærerne gir mer ros enn ris

Aftenposten [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

Nasjonale prøver: Mønsteret setter seg i barneskolen

NTBtekst [Avis]

Nordahl, Thomas (2014)

«Dårlig rykte og fordommer henger igjen som en myte»

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Ikke oppsiktsvekkende at færre elever er bra

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Lærer barnehagebarn å bli bedre

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Robuste barnehagebarn

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Regjeringen plusser på 50 millioner til lærerløft

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Mobbing og utestenging mellom jenter har blitt verre

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Det tyngste ansvaret hviler på KS

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Leder for foreldreutvalget vil avskaffe lekser

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2014)

Lærerne som tror mer på ros enn ris

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

Eksterngransking av ADHD

H-A.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

- For mye frihet fører til frafall på videregående

H-A.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

- Norske elever dyre i drift - ikke flinke nok (H-A.no)

H-A.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

Ber foreldre stille tøffere krav

Dagsavisen.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

– Norske elever dyre i drift – ikke flinke nok

E24.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

- Utfordrende at geografi avgjør hvilken skole barna ender opp på

Dagbladet.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

- Nivådeling virker ikke

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

-Nivådeling i skolen har null effekt

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

Vekket og kjørt til skolen av læreren hele skoleåret

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

Dagens barn og unge må leve av skolegangen sin

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2013)

Mener "dyre" norske elever burde prestert bedre

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

- Fellesskolen svekket under de rødgrønne

Dagsavisen.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Danker ut mobbeprogrammene

Dagsavisen.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Foreldrene presses av skolen

Dagsavisen.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Halvar ble mobbet av læreren

Aftenposten A-magasinet [Avis]

Nordahl, Thomas (2011)

Flere får spesialundervisning

TV2.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

- Mange barn mistrives i barnehagen

TV".no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Etterlyser foreldreengasjement

GD.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Flere får spesialundervisning

oa.no - Oppland Arbeiderblad [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Gutter i skolen

oa.no - OpplandArbeiderblad [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Lærertetthet

oa.no - OpplandArbeiderblad [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Puls - Vanskelig på skolen

NRK [TV]

Nordahl, Thomas (2011)

Frykter skoletvang på sommeren dreper motivasjonen

NRK.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Professor vil kopiere skole-ide fra Danmark

NRK.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

- Fjern stygt språk fra skolen, og elevene lærer bedre

NRK.no| [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Flere Oslo-elever får spesialundervisning

NRK.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Spesialundervisningen må legges ned

NRK.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Østnytt 18:40 31.03.2011

NRK [TV]

Nordahl, Thomas (2011)

Østnytt 18:40 01.09.2011

NRK [TV]

Nordahl, Thomas (2011)

Frykter foreldre vil overlate all leksehjelp til skolen

NRK.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Møteplagerens mekka

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Mange barn mistrives i barnehagen

Aftenposten.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

SLik blir barnet ditt en skolevinner

DB.no (dagbladet. no) [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Den norske mobbehverdagen: - Snillere i nord, mest mobbing i vest

VgNett (vg.no) [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

15.000 flere må ha spesialundervisning Professorer bekymret

VGNett (vg.no) [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

62617 ufaglærte tar seg av barna

VGnett (vg.no) [Internett]

Nordahl, Thomas (2011)

Kjønnsdelte klasser gir ikke bedre resultater

E24.no [Internett]

Nordahl, Thomas (2010)

Ingen smal skolesak

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Nordahl, Thomas & Egelund, Niels (2010)

Skoleutvikling og skoleprestasjoner

Politiken [Kronikk]

Nordahl, Thomas (2010)

Folkeskoen må gribe i egen barm

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Rapport: Specialundervisning virker ikke

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Dyr undervisning kan spares væk

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Lærere: Hver fjerde elev er vanskelig

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Professor: Specialundervisning fungerer ikke

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Lærerne: Hver fjerde elev er vanskelig

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Kvalitet i skolen, et godt samfunn

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Økning i antall elever som får spesialundervisning

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

JA ELLER NEI TIL LEKSEHJELP?

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Foreldreskule

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

- Nå bitcher guttene også

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Lærere på skolebenken

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Lærerens autoritet må gjenreises

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Skole for barna, ikke bygda

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Stor tillit til bygdeskulane

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

- Assistenter erstatter lærerne

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

1. klassingene: "Aldri har vi forventet mer av dem"

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Ja eller nei til leksehjelp?

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Vet ikke om spesialundervisning virker

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Østnytt !8.40 21.04.10

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Derfor lykkes ikke ungdomsskolen

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Foreldre trenger lekser

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Gutta taper med jenter i klassen

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Økning i antall elever som får spesialundervisning

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Betaler barn for karakterer og godteristopp

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Forskere: Skoler kan inkludere specialelever

[Avis]

Nordahl, Thomas (2010)

Klasse 10b 6:10

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Klasse 10b 5:10

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Klasse 10b 4:10

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Klasse 10b 3:10

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Klasse 10b 2:10

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Klasse 10b 1:10

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Spesial undervisning

[Radio]

Nordahl, Thomas (2010)

Ingen smal skolesak

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Nordahl, Thomas (2009)

Specialundervisning på norsk

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Hver 7. elev har problemer i folkeskolen

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Flinke elever klager mest Oppland Arbeiderblad

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Moderne skoler står til stryk Glåmdalen - 14.02.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

- Passer ikke inn Glåmdalen - 23.06.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Flinke elever klager mest Glåmdalen.no - 27.07.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Moderne skoler står til stryk Oppland Arbeiderblad - 14.02.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

- Passer ikke inn Oppland Arbeiderblad - 23.06.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Uvitenskapelig skolepolitikk Forskning.no - 11.08.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

- Bedre lærere er avgjørende Forskning.no - 22.01.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Småskular er avleggs Gubransdølen - 13.01.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Hver tredje elev har store skoleproblemer Gubransdølen - 23.06.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Barna blir taparane Utdanning - 05.03.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Skolen passer ikke for elevene Utdanning - 23.06.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Skolen som politisk kamparena Utdanning - 27.02.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Moderne undervisningsmetoder skaper atferdsproblemer Utdanning - 31.02.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Gutter taper i skolen Utdanning - 10.50.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Om læringsmiljø og bruk av materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet Utdanningsdirektoratets konferanse - Bedre læringsmiljø - 4.12.2009

[Radio]

Nordahl, Thomas (2009)

Veien mot Norges beste skoleløp Østlendingen - 13.03.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Tvilsomme spesialtimer Østlendingen - 03.06.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Spesialundervisning uten spesiallærere Østlendingen - 15.08.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Hanstad u-skole kan bli lagt ned Østlendingen - 21.08.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Kvalitet og kvantitet Østlendingen - 08.09.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

- Hever skolen ved å hjelpe de svakeste Østlendingen - 22.09.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Læreren viktigst for læring Østlendingen - 22.09.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Fylkeskommunen er forelska i lærer'n Østlendingen - 09.10.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Elever taper på prinsipprytteri i skolen Østlendingen - 27.10.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Tilpasset opplæring Østlendingen - 29.10.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

? Ingen forskning på virkningen av skolenedlegging Østlendingen - 20.11.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Narud krever tiltak i Åmot-skolen Østlendingen - 16.12.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Flinke klager mest P4 - Flinke klager mest

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Møt Skoleprofessoren NRK Hedmark og Oppland - 12.03.2009

[Radio]

Nordahl, Thomas (2009)

Disiplin i skolen NRK, Dagsnytt 18 - 27.04.2009

[Radio]

Nordahl, Thomas (2009)

Skoletapere reality NRK, Dagsnytt 18 - 27.07.2009

[Radio]

Nordahl, Thomas (2009)

Flinke elever klager mest NRK - 27.07.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

- Lærer ikke mer på "åpne" skoler NRK - 05.10.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Ingen tar tak i guttene NRK - 02.09.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Store Følger NRK, 27.08.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Guttene taper i skolen Dagbladet - 28.01.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Skolen og foreldrene Dagbladet - 06.03.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Og ingen stod igjen og hang Dagbladet - 27.05.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

TAPER-FABRIKKEN Dagbladet - 23.06.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Lærere vil ha spesialklasser Dagbladet - 19.06.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Moderne skoler står til stryk Telemarksavisa - 14.02.2009 14:55

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

- Passer ikke inn Telemarksavisa - 23.06.2009 09:59

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Flinke elever klager mest Telemarksavisa - 27.07.2009 07:27

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Nordahl kan forsvinne til Danmark Hamar Arbeiderblad - 19.12.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Dypt uenig Drammens Tidende - 21.01.2009 05:00

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Gode tilbakemeldinger Drammens Tidende - 21.01.2009 05:00

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Skolene gjør ikke nok mot mobbing Drammens Tidende - 15.02.2009 05:00

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Blant de aller snilleste Drammens Tidende - 17.02.2009 05:00

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Enkle grep mot mobbing, for læring Drammens Tidende - 09.03.2009 05:00

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Mobbing skal straffes Dagavisen - 05.12.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Krever lovfestet lærertetthet Dagsavisen - 06.09.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Surr og bråk hindrer læring Aftenposten - 14.07.2009 23:19

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

SV-lederen advarer mot skolemedaljer Aftenposten - 27.07.2009 09:51

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

- Uforsvarlig spesialundervisning Aftenposten - 18.03.2009 23:08

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Spesialtimer holder ikke mål Aftenposten - 25.05.2009 23:18

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Lærelysten drepes Aftenposten - 02.08.09 kl. 10:05

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

«Læreren er sjefen, og elevene skal respektere ham. Det kan ikke herske noen tvil om det» Aftenposten - 11.11.09 kl. 22:25

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Spesialundervisning uten spesiallærere Bergens Tidende - 25.aug.2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Flinke elever klager mest Bergens Tidende - 27.jul.2009 06:00

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Dristig prosjekt Bergens Tidende - 15.feb.2009 06:00

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Mener Bergen velger dårlig skoleløsning Bergens Tidende - 15.feb.2009 06:00

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Stryk til den moderne skolen Dagsavisen - 14. februar 2009

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Flinke elever klager mest VGnett - 27.07.2009 kl. 06:20

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Roper varsko om skolepolitikken VGnett - 11.08.2009 kl. 13:52

[Avis]

Nordahl, Thomas (2009)

Én av ti ungdomsskoleelever får spesialundervisning VGnett - 28.01.2009 kl. 06:26

[Avis]

Nordahl, Thomas & Sunnevåg, Anne-Karin (2008)

Sensurering av forskning

Hamar arbeiderblad [Kronikk]

Nordahl, Thomas (2008)

Sensurering av forskning

Hamar arbeiderblad [Kronikk]

Nordahl, Thomas & Sunnevåg, Anne-Karin (2008)

Om forskning på spesialundervisning

Hamar arbeiderblad [Kronikk]

Nordahl, Thomas (2005)

Barns beste i Bergen tingrett

Bergens Tidende [Kronikk]

Nordahl, Thomas & Kamp, Mikkel (1)

Brug af data handler om pædagogik

Gymnasieforskning [Kronikk]

Hansen, Ole; Lekhal, Ratib, Nordahl, Thomas, Norlund, Anita, Persson, Bengt & Qvortrup, Lars (1)

Temanummer om synlig læring

Paideia [Kronikk]

Lekhal, Ratib; Nordahl, Thomas, Norlund, Anita, Persson, Bengt, Qvortrup, Lars & Hansen, Ole (1)

Målrettede indsatser og forbedringer i skole og dagtilbud

Paideia [Kronikk]

Nordahl, Thomas; Dobson, Stephen, Hansen, Ole, Qvortrup, Lars, Persson, Bengt & Norlund, A. (1)

Leder - Evidensbasert pedagogisk praksis

Paideia [Kronikk]

Nordahl, Thomas; Persson, Bengt, Dyssegaard, Camilla Brørup, Hennestad, Bjørn Wessel, Wang, Mari Vaage, Martinsen, Judith, Vold, Elin Kragset, Paulsrud, Pia & Johnsen, Trond (2018)

Inkluderende fellesskap for barn og unge: Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Drugli, May Britt & Nordahl, Thomas (2016)

Utviklingsarbeid med suksess i Kristiansand

[Popular scientific article]. Første steg, 3, s. 50- 53.

Nordahl, Thomas (2016)

Dette vet vi om: Bruk av kartleggingsresultater i skolen - Fra data om skolen til pedagogisk praksis

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Nordahl, Thomas (2016)

Bruk av kartleggingsresultater i skolen: Fra data om skolen til pedagogsik praksis

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Roth, Solveig & Nordahl, Thomas (2015)

Positional identities in educational transitions: How parents guide young girls' Learning trajectories

[Academic lecture]. ERNAPE ARCTIC 2015.

Nordahl, Thomas (2015)

Faktisk inklusjon i skolen

[Article in business/trade/industry journal]. StatpedMagasinet, s. 50- 57.

Nordahl, Thomas (2015)

Bevissthet om barns trivsel og medvirking i barnehagen

Melvold, Line (red.). Bli bevisst: En bok om kvalitet i barnehagen

Nordahl, Thomas (2014)

Ole Hansen som kapasitetsbygger og kunnskapsmobiliserer i utdanningssystemet

Qvortrup, Lars (red.). Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjel - Ole Hansen

Nordahl, Thomas (2014)

Skolens betydning for det videre livsløpet

[Popular scientific article]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 134(22), s. 2224- 2224.

Drugli, May Britt & Nordahl, Thomas (2014)

Dyrk lærernes relasjonskompetanse

[Article in business/trade/industry journal]. Psykologisk.no, s. 1- 16.

Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen, Sunnevåg, Anne-Karin, Knudsmoen, Hege & Vigmostad, Inger (2013)

En god kartleggingsmetode som ikke er uttrykk for en skoleforståelse av læring

[Article in business/trade/industry journal]. Første steg, 3, s. 50- 53.

Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (2013)

Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Læreprofesjonalitet

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Manger, Terje; Lillejord, Sølvi, Nordahl, Thomas & Helland, Turid (2013)

Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Undervisning og læring

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Nordahl, Thomas (2012)

Pedagogisk analyse: Beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen, Sunnevåg, Anne-Karin, Aasen, Ann Margareth, Løken, Gro & Knudsmoen, Hege (2012)

Det ved vi om - vurdering for læring

[Scientific book]. Dafolo forlag.

Nordahl, Thomas (2012)

Klasseledelse

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Oversatt til norsk av Kirsten Hemmer

Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen, Sunnevåg, Anne-Karin, Aasen, Ann Margareth, Løken, Gro, Dobson, Stephen R & Knudsmoen, Hege (2012)

Vurderingspraksis : beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Nordahl, Thomas (2011)

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

[Scientific book]. Dafolo A/S.

Nordahl, Thomas (2010)

Skole, lærere og elever i ulike TV-programmer

[Article in business/trade/industry journal]. Pedagogisk profil, s. 24- 27.

Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin, Aasen, Ann Margareth & Kostøl, Anne Kristoffersen (2010)

Uligheder og variationer - Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer

[Scientific book]. Dafolo A/S.

Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010)

Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Nordahl, Thomas (2010)

Eleven som aktør: Fokus på elevens læring og handlinger i skolen

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Nordahl, Thomas; Manger, Terje & Lillejord, Sølvi (2010)

Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Nordahl, Thomas (2010)

Mulige sammenhenger mellom dårlige skoleprestasjoner og folks helse

[Academic lecture]. Folkehelsekonferanse.

Nordahl, Thomas (2010)

Utfordringer i skolen og lærerens betydning

[Academic lecture]. Skolerigsdag 2010.

Nordahl, Thomas (2010)

Tilpasset opplæring: Fra ideologi til praksis

[Academic lecture]. Utdanningsforskning - Forskningsrådets seminar forKUF-komiteen på Stortinget.

Nordahl, Thomas (2010)

Om LP-modellen

[Academic lecture]. LP-informationsdag.

Nordahl, Thomas (2010)

Samarbeid hjem skole: De foresattes viktige rolle

[Academic lecture]. Samarbeid hjem skole - de foresattes viktige rolle.

Nordahl, Thomas (2010)

Kvalitet i skolen: Hva sier forskning om skoler som lykkes godt med å løse oppgaven?

[Academic lecture]. Faglig og politisk konferanse om kvalitet i skolen - og kommunen som "skoleeier".

Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin, Aasen, Ann Margareth & Kostøl, Anne Kristoffersen (2010)

Uligheder og variationer: Danske elevers motivation, skolefaglig læringsudbytte og sociale kompetencer

[Scientific book]. Professionshøjskolen, University College Nordjylland,.

Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (2010)

Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Gustavsen, Ann Margareth & Nordahl, Thomas (2009)

Atferdsproblemer i norsk skole - et mindre problem enn antatt

[Article in business/trade/industry journal]. Bedre Skole, s. 22- 27.

To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995-2009. Når man sammenligner resultatene med Danmark, så der det ikke ut til at norsk grunnskole har mer atferdsproblemer enn den danske. Dette er motsatte resultater av hva man kom frem til i PISA-undersøkelsene.

Nordahl, Thomas (2009)

Spesialundervisning og tilpasset opplæring i lys av evalueringen av Kunnskapsløftet og Midtlyngutvalgets utredning (Nou 2009:18 Rett til læring)

[Academic lecture]. Skolekonferansen.

Nordahl, Thomas & Egelund, Niels (2009)

Billeder af situationen i den danske grundskole LP-modellen, forskningsbaseret viden - vi gør det, der virker

[Scientific book]. Dafolo.

Manger, Terje; Lillejord, Sølvi & Nordahl, Thomas (2009)

Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Nordahl, Thomas; Tveit, Arne, Ertesvåg, Sigrun K., Ertesvåg, Sigrun K., Nergaard, Svein, Gustavsen, Ann Margareth, Gustavsen, Ann Margareth & Sunnevåg, Anne-Karin (2009)

Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet

[Scientific book]. Utdanningsdirektoratet.

Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet er en nettbasert veileder. Materiellet består av korte forskningsbaserte artikler om sentrale temaer som klasseledelse, relasjoner, forventninger, mobbing og samarbeid hjem-skole. I alle artiklene gis konkrete råd til skolens arbeid med læringsmiljøet. I tillegg til artikler, inneholder Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet ressurser knyttet til temaene. Forskergruppen har, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, laget et selvstendig og forskningsbasert materiell, hvor de har ansvar for innhold og utforming. Materiellet er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. © Forskergruppen 2009.

Haug, Peder & Nordahl, Thomas (2009)

Tilpasset opplæring: Hvor står vi i dag? Hva er hovedutfordringene?

[Academic lecture]. Skolekonferansen.

Manger, Terje; Lillejord, Sølvi, Nordahl, Thomas & Helland, Turid (2009)

Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Nordahl, Thomas (2008)

Resultater og utfordringer i arbejdet med LP-modellen

[Academic lecture]. LP-modellen, læringsmiljø og pedagogisk analyse : forskningsbasert kunnskap, vi gjør det som virker. Første nordiske konference om LP-modellen.

Nordahl, Thomas (2008)

Lærerens valgmuligheter i undervisningen

[Popular scientific article]. Kognition og Pædagogik, 18(67), s. 20- 35.

Nordahl, Thomas (2008)

Jenters og gutters situasjon og læringsutbytte i skolen

[Article in business/trade/industry journal]. Bedre Skole, jan.08(1), s. 86- 91.

Artikkelen beskriver og drøfter forskjellene mellom gutter og jenters situasjon og læring i skolen med bakgrunn i kvantitative data

Hausstätter, Rune Sarromaa & Nordahl, Thomas (2008)

An Empirical Study on the Effect of Special-Needs education in Norway

[Academic lecture]. Nordic Educational Research Association.

Nordahl, Thomas (2007)

Undervisningens kompleksitet og lærerens valgmuligheter

Berg, Grete Dalhaug & Nes, Kari (red.). Kompetanse for tilpasset opplæring

Nordahl, Thomas (2006)

Modellheftet: Beskrivelse av analysemodellen og strategier for implementering i skolen

[Textbook]. Lillegården kompetansesenter.

LP-modellen - Læringsmiljø og pedagogisk analyse

Nordahl, Thomas (2006)

Kunnskapshefte: Forståelse av elevenes læring og atferd i skolen

[Textbook]. Lillegården kompetansesenter.

Nordahl, Thomas (2006)

Foreldre - den tause majoritet i skolen

[Article in business/trade/industry journal]. Hjem & skole, s. 17- 18.

Nordahl, Thomas (2005)

Forutsetninger for reelt samarbeid mellom hjem og skole

[Popular scientific article]. Hjem & skole, s. 34- 35.

Nordahl, Thomas; Sørlie, Mari-Anne, Manger, Terje & Tveit, Arne (2005)

Atferdsproblemer blant barn og unge : teoretiske og praktiske tilnærminger

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Nordahl, Thomas (2005)

Læringsmiljø og pedagogisk analyse

[Article in business/trade/industry journal]. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, s. 629- 646.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2000 University of Oslo Ph.D.
Work Experience
Year Employer Job Title
2008 - Present BI Norwegian Business School Adjunct professor
2005 - Present Hedmark University College Professor