-
Employee Profile

Alexander Sønderland Skjønberg

Associate Professor - Department of Law and Governance

Biography

Alexander Sønderland Skjønberg er master i rettsvitenskap fra 2010 og ph.d. i rettsvitenskap fra 2018, begge ved Universitetet i Oslo. Hans doktoravhandling har tittelen "Fredsplikten i tarifforhold". Han er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI fra 2017. I tillegg er han førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen, Universitetet i Stavanger. Tidligere har Skjønberg arbeidet som advokatfullmektig i BAHR og vært konstituert dommer i Arbeidsretten.

Skjønbergs rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett. Han arbeider særlig med problemstillinger knyttet til arbeidsgivers styringsrett, oppsigelse, virksomhetsoverdragelse, streik, lockout og andre kampmidler, tvungen lønnsnemnd, tariffavtaler mv. Han er også særlig interessert i arbeidsrettens historiske utvikling og idemessige grunnlag.

Hans rettsvitenskapelige interesser omfatter videre blant annet rettshistorie, kontraktsrett og EU-rett.

I sosiale medier diskuterer Skjønberg arbeidsrettslige spørsmål på Linkedin.

Skjønberg er del av arbeidsrettsgruppen ved BI (Labour Law Research Group) og forskergruppen for arbeidsrett og arbeidslivspørsmål ved Det juridiske fakultet, UiO.

Skjønberg har flere nasjonale og internasjonale verv. Han er blant annet leder for Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF), medlem av fagutvalget for arbeidsrett ved Juristenes Utdanningssenter (JUS), fagredaktør for arbeidsrett, Karnov Group Norway, redaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Labour Law, medlem av redaksjonsrådet til tidsskriftet Arbeidsrett og det internasjonale tidsskriftet Labor. Han er også national expert for European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour policies og medlem av executivekomiteen til International Society for Labour and Social Security Law. Fra 1. september 2023 er han varadommer i Arbeidsretten.

Siste bokutgivelser:
  • Skjønberg, Alexander Sønderland, Kollektiv arbeidsrett. En artikkelsamling, Universitetsforlaget 2023. Les mer her.
  • Skjønberg, Alexander Sønderland, Eirik Hognestad og Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsrett. Individuelle og kollektive emner, 3. utgave, Gyldendal 2022. Les mer her.


Undervisning og veiledning
Skjønberg underviser i arbeidsrett på flere ulike kurs og studieretninger. Han er kursansvarlig for og underviser på de to executive-kursene BIK 2930 Arbeidsrett I og BIK 3406 Arbeidsrett II. Han underviser også på Arbeidsrett og arbeidsliv. Videre er han kursansvarlig for GRA6294 Arbeidsrett og arbeidsmarkedsøkonomi på master i forretningsjus og økonomi og vil være kursansvarlig for Arbeidsrett på bachelor i rettsvitenskap. Han har også hatt gjesteforelesninger ved blant annet Universitetet i Oslo og Høyskolen i Innlandet.

I tillegg veileder Skjønberg jevnlig masterstudenter ved UiO og UiB.

Publications

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Norway Supreme Court HR-2021-1193-A Individual after-effect of provisions of salary supplement cannot be based on the norms of managerial prerogative

Aeberhard-Hodges, Jane (red.). International Labour Law Reports

Hotvedt, Marianne Jenum & Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

The Supreme Court's Influence on the Evolution of Labour Law in Norway

Murcia, Joaquin Garcia; Cardo, Iván A. Rodríguez & Alonso, Diego Álvarez (red.). The Impact of the Supreme Courts on the Development of Labour Law in Europe

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Etter hundre år var visst allting ikke glemt likevel : Høyesteretts dom i HR-2021-1193-A Grefsenhjemmet II

Skjønberg, Alexander Sønderland (red.). Kollektiv arbeidsrett : En artikkelsamling

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Kollektiv arbeidsrett : En artikkelsamling

Universitetsforlaget.

Inghammar, Andreas & Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

The Impact of Populism on Scandinavian Labour Law: The Cases of Norway and Sweden

International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 39(1), s. 97- 120. Doi: 10.54648/ijcl2023006

Modern populism has developed in Scandinavia since at least the 1970s, first in Norway and Denmark but more recently also in Sweden. Populist political parties have been well-established in Scandinavian Parliaments for many years. However, from a labour law perspective, the populist impact, if any, has been limited and populist discourse has primarily focused on issues such as migration and the European Union (EU), and to some extent ‘welfare tourism’. This article examines the development of populist movements in Norway and Sweden and analyses the possible impact of populist policies on national labour law. The conclusion is that Nordic industrial relations and labour market regulations, based on strong and representative trade unions and well-organized and responsible employer federations, act as a robust counterweight to populist policies on the labour market. Section 2 of the article consists of a discussion of how we understand the development of modern populism in a Norwegian and Swedish perspective. Section 3 explores the extent to which populist political ideas have directly impacted or indirectly influenced labour market regulations in the two countries. In concluding, section 4 monitors the potency of strong and well-established industrial relations as a countervailing force to populist political movements.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Arbeidstvistloven kapittel 1, 2 og 3

Karnov lovkommentarer

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 11, 14 og 16.

Karnov lovkommentarer

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Styringsrettens begrunnelse og karakter

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (red.). Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (2021)

Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Gyldendal Akademisk.

Styringsretten er blitt mye debattert i norsk arbeidsrett og vil utvilsomt bli mye debattert også fremover. Styringsretten er et av de «evig aktuelle» temaene i arbeidsretten og reiser problemstillinger av både prinsipiell og praktisk interesse. Boken belyser et bredt spekter av sider ved styringsretten og gir et bidrag til den faglige debatten. Boken består av tre deler. Artiklene i del I tar for seg grunnleggende og prinsipielle spørsmål, blant annet om styringsrettens bakgrunn og begrunnelse, begreper, ulike tilnærmingsmåter og spørsmål om domstolsprøvelse. Del II inneholder artikler som på ulik måte gir et komparativt bidrag til den norske styringsrettsdebatten, mens artiklene i del III tar for seg en rekke aktuelle og konkrete problemstillinger om styringsrettens rekkevidde. Hver artikkel står på egne ben og kan leses for seg. Men det er også viktige sammenhenger mellom dem, både likheter og forskjeller, som løftes frem i bokens innledning.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Tariffavtalens ufravikelighet og ettervirkning - en komparativ og rettsgenetisk undersøkelse

Karnov Group Norway AS.

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Retten til lockout

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Ettervirkning - grunnlag, rekkevidde og betydning

Arbeidsrett, 17(1), s. 75- 100. Doi: 10.18261/issn.1504-3088-2020-01-05 - Full text in research archive

Artikkelen er et innlegg i den pågående debatten om ettervirkning. Forfatteren mener at det er endel misoppfatninger om hva den alminnelige regelen om ettervirkning går ut på. I artikkelen utdypes regelens rettsgrunnlag, og forfatteren drøfter den sentrale materielle og prosessuelle betydningen av at tariffavtalens normative bestemmelser blir del av arbeidsavtalen mellom tariffbundne parter. Artikkelen behandler også ettervirkningens rekkevidde, og hvilken betydning regelen har for arbeidsgivers endringsadgang.

Skjønberg, Alexander Næss & Hansteen, Christopher (2020)

Tariffavtalen som et rettslig instrument

Hagen, Inger Marie & Bjergene, Jon Olav (red.). Grønne tariffavtaler

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Tariffavtalen og dens sentrale rettsvirkninger

Jussens venner, 54(5), s. 277- 334. Doi: 10.18261/issn.1504-3126-2019-05-01 - Full text in research archive

Artikkelen gir en introduksjon til den kollektive arbeidsretten. I denne delen av arbeidsretten er tariffavtalen helt sentral. Tariffavtalen er en særegen kontrakt. Flere av dens rettsvirkninger skiller seg markant fra andre kontrakter. Som reguleringsinstrument har tariffavtalen klare likhetstrekk med lov. I artikkelen diskuteres tariffavtalens formål, begrep og sentrale rettsvirkninger. En sentral rettsvirkning som har fått fornyet interesse den siste tiden, er tariffavtalens virkning i individuelle arbeidsforhold, og det er tilsynelatende en viss uenighet om grunnleggende sider ved tariffavtalen. Artikkelen behandler også dette

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler

Arbeidsrett, 16(1), s. 18- 38. Doi: 10.18261/issn.1504-3088-2019-01-02 - Full text in research archive

Siden mellomkrigstiden har oppfatningen i arbeidsrettslig teori vært at det som følger av tariffavtalens normative regulering, fortsatt består som del av arbeidsavtalen selv om tariffavtalen opphører og faller bort. Dette er en ettervirkning av tariffavtalen. I nyere teori har enkelte tatt til orde for at det ikke gjelder en slik ettervirkningsregel. Forfatteren hevder at et slikt standpunkt mangler rettskildemessig forankring. Artikkelen drøfter ettervirkningsregelens grunnlag og begrunnelse og viser den nære sammenhengen mellom tariffavtalens normative virkninger og ettervirkningsregelen.

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Fredsplikten i tarifforhold

Gyldendal Juridisk.

Kampmidler som streik, lockout og boikott er legitime midler i forhandlinger om inngåelse og revisjon av tariffavtaler. Slik har det vært siden organisasjons- og tariffavtaleutviklingen tok til i siste halvdel av 1800-tallet. Når partene har inngått tariffavtale, er imidlertid hovedregelen at det ikke er tillatt med arbeidskamp. Det gjelder fredsplikt i tariffperioden. I denne boken gis en bred analyse av denne fredspliktens opprinnelse, begrunnelse og rekkevidde. Størstedelen av boken dreier om hvordan grensen skal trekkes mellom aksjoner som er i strid med fredsplikten og aksjoner og opptreden som er tillatelig også i tariffperioden. I boken diskuteres de tre kategoriene som i praksis faller utenfor fredsplikten: sympatiaksjoner, politisk demonstrasjonssaksjoner (politisk streik) og individualrettslig opptreden. Fredspliktnormer og arbeidskampregler som gjelder i forbindelse med krav om tariffavtale og tariffrevisjon, behandles grundig. Forfatteren viser også at fredsplikten kan føres tilbake til den første avtalereguleringen mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) fra 1902 og diskusjoner i særlig tysk rettsvitenskap fra samme periode. Boken tar for seg en grunnleggende arbeidsrettslig størrelse. Fredsplikten settes i sammenheng med tariffavtalens grunnleggende formål og øvrige rettsvirkninger. Den brede tilnærmingen til emnet gjør boken aktuell for alle med interesse for kollektiv arbeidsrett og norsk arbeidsliv, og den er særlig nyttig for dem som arbeider med tariffrettslige spørsmål.

Skjønberg, Alexander Næss (2016)

Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter - et forsøk på å beskrive det prinsipielle

Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum, Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (red.). Sui generis. Festskrift til Stein Evju

Skjønberg, Alexander Næss (2011)

Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere

Arbeidsrett, VII, s. 1- 80.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2024)

Unio med mistillit til Rikslønnsnemnda – ber Stortinget opprette ny nemnd

VG [Avis]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2024)

Har brukt millionbeløp på advokater - oppsigelsen kan være ugyldig.

Fædrelandsvennen [Avis]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Hva skal til for at streiken tar slutt? Og hvor lenge kommer den til å vare?

Bergens Tidende [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Eksperter: Så lenge kan streiken vare

VG [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Olivia-ansatte skulle betale når kundene stikker fra regningen: – Ulovlig

Nettavisen [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Difor er det vanskelegare å streike i Storbritannia enn i Noreg

framtida.no [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Marerittscenario: Ikke skjedd før

Dagbladet [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Ekspert med nedslående streikebeskjed til småbarnsforeldre

Nettavisen [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

SAS-ekspert om streiken: Ingen tegn på at den blir kortvarig

VG [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

På dette punktet kan det bli tvungen lønnsnemnd

Tv2 [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Hardt rammet av streiken: Kan gå utover liv og helse

Tv2 [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Arbeidsrettsekspert om lukrativ sluttavtale: Alternativet kunne blitt enda dyrere

Khrono [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Arbeidsrettsekspert: For å fremtvinge tvungen lønnsnemnd

E24 [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Kva er fritid for forskarar? Kan dei drive aktivisme i fritida?

Forskerforum [Fagblad]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Ekspert om mulig Wizz Air-søksmål: Derfor kan kommunen ha en dårlig sak.

Fredrikstad Blad [Avis]

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Bekymringsfull svak avgjørelse fra Borgarting i Grefsenhjemmet

Rett24.no [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Sykepleierne på Grefsen­hjemmet anker til Høyesterett

Sykepleien [Internett]

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Så mye koster det å sparke Tangen.

TV2 [TV]

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Vy kan ha rett til å trekke tilbake egenmelding

NRK [Radio]

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Ris til professorens rumpe.

Krono [Fagblad]

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Verneombudet: Nesna gjenåpnes sannsynligvis mandag.

Khrono [Fagblad]

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Søppelskandalen i Oslo kommune

NRK Dagsrevyen [TV]

Skjønberg, Alexander Sønderland (1)

Et aktuelt kampmiddel

Klassekampen [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (1)

Klar melding på YouTube.

Rett24.no [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (1)

Den ulovlege Felleskjøpet-streiken

Rett24.no [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (1)

Den politiske streikens framtid.

Klassekampen [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (1)

Det er bemerkelsesverdig at retten i det vesentlige lener seg på en upublisert artikkel.

Rett24.no [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2024)

Legal presumptions in labour law

[Academic lecture]. New Employment Relations: Untying the knots.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2024)

Dommene om individuell ettervirkning - hva sier de egentlig?

[Academic lecture]. NHOs tariffseminar.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2024)

Videreføring av arbeids- og lønnsvilkår ved tariffskifte. Prinsipielle avklaringer om ettervirkning av tariffavtale. Arbeidsrettens dom 11. desember 2023 - AR-2023-26 (Grefsenhjemmet III)

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Skjønberg, Alexander Sønderland (2024)

En historisk innledning - et tilbakeblikk på diskusjonen(e)

[Academic lecture]. Seminar om ettervirkning.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Political strike as a form of expression

[Academic lecture]. International seminar on freedom of expression for workers, academics and artists.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

The Norwegian model of industrial relations

[Academic lecture]. Perspectives of new labor code and decent work in Uzbekistan.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Fredsplikten. Særlig om formålets betydning for grensen mellom rett og urett

[Academic lecture]. LOs arbeidsrettsseminar for tillitsvalgte.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Ettervirkning av tariffavtale

[Academic lecture]. YS Stat fagseminar.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

The Scandinavian labour market model and the green shift

[Academic lecture]. 13th European Congress of the International Labour and Employment Relations Association.

Skjønberg, Alexander Sønderland; Hotvedt, Marianne Jenum & Hognestad, Eirik (2022)

Arbeidsrett

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Styringsretten

[Academic lecture]. Samling.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Tariffavtalen og ufravikelighet

[Academic lecture]. Nettverksmøte.

Bråthen, Gina & Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag

[Textbook]. Karnov Group Norway AS.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2020)

Collective agreements and the green shift

[Academic lecture]. Nordic Network of Labour Law Scholars 1st conference.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2020)

Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 14-16

[Article in business/trade/industry journal]. Karnov tidsskrifter

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Dataverktøy til besvær? Ulovlig og tariffstridig arbeidskamp, resignasjonsplikt - Arbeidsrettens dom 3. juli 2020 - AR-2020-18

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Arbeidsrett er en sosial idé

[Popular scientific article]. Agenda Magasin

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Høyesteretts dom i ISS-saken

[Article in business/trade/industry journal]. LO-advokatenes blogg

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/hoyesteretts-dom-i-iss-saken/

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Den alminnelige fredspliktens utvikling 1900-1935

[Academic lecture]. Rettshistorisk lunsj.

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Individuell ettervirkning

[Academic lecture]. Fordypningskurs i kollektiv arbeidsrett JUS.

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Former for ettervirkning

[Academic lecture]. Høstseminar, Arbeidsrettsgruppen.

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Streik i mellomoppgjør, fredsplikt, formålsvurdering, YouTube - Arbeidsrettens dom 27. september - AR-2019-21

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Fredsplikten i tarifforhold

[Article in business/trade/industry journal]. Arbeidsrett Doi: 10.18261

Skjønberg, Alexander Næss (2018)

Den norske fredsplikten i internasjonal og komparativ belysning

[Academic lecture]. Paal Berg-seminar, Arbeidsrettsgruppen.

Skjønberg, Alexander Næss (2018)

Den alminnelige fredspliktens utvikling 1900-1935

[Academic lecture]. Foredrag for Historikergruppen ved BI.

Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017)

Individuell arbeidsrett (2.utg.)

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Skjønberg, Alexander Næss (2016)

Fredspliktens saklige rekkevidde - utgangspunkter og aktuelle problemstillinger

[Academic lecture]. Paal Bergs Arbeidsrett - utvalgte emner anno 2016.

Skjønberg, Alexander Næss & Hognestad, Eirik (2014)

Individuell arbeidsrett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2018 University of Oslo PhD
2010 University of Oslo Master of Laws
Work Experience
Year Employer Job Title
2023 - Present Arbeidsretten (The National Labour Court of Norway) Calling jugde
2021 - Present University of Stavanger Associate Professor II
2017 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2018 - 2019 Arbeidsretten/The National Labour Court Acting judge/konstituert dommer
2013 - 2017 University of Oslo PhD. fellow/stipendiat
2011 - 2013 Law firm BA-HR Associate Lawyer/advokatfullmektig