-
Employee Profile

Anette Hemmingby

Associate Professor - Department of Law and Governance

Publications

Hemmingby, Anette (2024)

Kommentarer til arbeidsmiljøloven §8.4

Arbeidsrett

Hemmingby, Anette (2023)

Karnov Lovkommentar: Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager

Karnov lovkommentarer

Hemmingby, Anette (2022)

Kommentar til Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager

Karnov lovkommentarer

Hemmingby, Anette (2022)

The Right of Free Movement Must Yield to Fundamental Human Right

International Labor Rights Case Law

Hemmingby, Anette (2021)

I et speil, i en gåte: Styringsrett og arbeidsavtaletolkning

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (red.). Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Hemmingby, Anette (2021)

Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

Gyldendal Akademisk.

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (2021)

Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Gyldendal Akademisk.

Styringsretten er blitt mye debattert i norsk arbeidsrett og vil utvilsomt bli mye debattert også fremover. Styringsretten er et av de «evig aktuelle» temaene i arbeidsretten og reiser problemstillinger av både prinsipiell og praktisk interesse. Boken belyser et bredt spekter av sider ved styringsretten og gir et bidrag til den faglige debatten. Boken består av tre deler. Artiklene i del I tar for seg grunnleggende og prinsipielle spørsmål, blant annet om styringsrettens bakgrunn og begrunnelse, begreper, ulike tilnærmingsmåter og spørsmål om domstolsprøvelse. Del II inneholder artikler som på ulik måte gir et komparativt bidrag til den norske styringsrettsdebatten, mens artiklene i del III tar for seg en rekke aktuelle og konkrete problemstillinger om styringsrettens rekkevidde. Hver artikkel står på egne ben og kan leses for seg. Men det er også viktige sammenhenger mellom dem, både likheter og forskjeller, som løftes frem i bokens innledning.

Hemmingby, Anette (2020)

Styringsrett: Ytelser fra tredjepart

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017)

Styringsrett og endringsadgang, gyldigheten av vedtak om oppsigelse av seniorpolitiske tiltak - HR-2016-2286-A

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 1

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Grunnpregstandarden - myte eller realitet?

Mulder, Bernhard Johan (red.). Sui Generis. Festskrift til Stein Evju

Hemmingby, Anette (2005)

Arbeidsrett.no: Kommentar til arbeidsmiljøloven § 8-4.

Jakhelln, Henning & Aune, Helga (red.). arbeidsrett.no

Hemmingby, Anette (2023)

Hon startar ny nordisk tidskrift om arbetsrätt

Lag och Avtal [Fagblad]

Hemmingby, Anette (2023)

Ragnhild «glemte» å snakke med sine egne før hun sa ja

Finnmarken [Avis]

Hemmingby, Anette (2023)

Direktørjobb ble ikke utlyst: – Var utenkelig å hente inn en annen

Bergens Tidende [Avis]

Hemmingby, Anette (2023)

Lønnsdannelse i Norge

www.bi.no [Internett]

Hemmingby, Anette (2022)

Lyste aldri ut jobben: Kommunen oppretta toppjobb og tilsette ny sjef på eitt døgn

NRK Vestland [Internett]

Hemmingby, Anette (2022)

Bane Nor-ledere fikk direktørjobber - stillingene ble ikke lyst ut

Byggeindustrien, www.bygg.no [Internett]

Hemmingby, Anette (2022)

Opptrapping av konflikten fra i dag. Blir det tvungen lønnsnemnd?

Aftenposten [Avis]

Hemmingby, Anette (2022)

Tvungen lønnsnemnd

NRK [TV]

Hemmingby, Anette (2022)

Lærerstreiken, debatt med barneombud Inga Bejer Engh, NRK Dagsnytt 18

NRK [TV]

Hemmingby, Anette (2022)

Om streik og barns rett til opplæring, Morgennyhetene, NRK

NRK [TV]

Hemmingby, Anette (2019)

«Vi leser dommen ulikt, det kan vi trygt slå fast»

[Internett]

Hemmingby, Anette (1)

Lørerstreikens dilemma

Dagsavisen [Kronikk]

Hemmingby, Anette (2023)

Tvungen lønnsnemnd i lys av Norges internasjonale forpliktelser

[Academic lecture]. BIs høstseminar: Tvungen lønnsnemnd i nasjonal og internasjonal belysning.

Hemmingby, Anette (2023)

Freedom of Speech: Employees and Union Representatives

[Academic lecture]. International conference on freedom of expression for workers and artists.

Hemmingby, Anette (2023)

Nordic Labour Law, Industrial Relations, and Collective Bargaining: Varieties and Current Challenges and Potentials’: Norway

[Academic lecture]. LLRN6.

Hemmingby, Anette (2023)

Employees’ Co-determination, Participation, and Influence on Environmental Issues

[Academic lecture]. LLRN6.

Hemmingby, Anette (2022)

Ensidig endring av økonomiske ytelser

[Academic lecture]. NARF.

Hemmingby, Anette (2021)

Styringsrett og karantene

[Report]. LO.

Hemmingby, Anette (2021)

Endring av økonomiske ytelser

[Academic lecture]. NYA.

Hemmingby, Anette (2021)

Kontraktsomlegging i varige kontraktsforhold

[Academic lecture]. Prøveforelesning for graden PhD.

Hemmingby, Anette (2020)

Nytt nordisk nettverk for arbeidsrettsrettsforskere

[Popular scientific article]. EU & arbetsrätt, s. 2- 2.

Hemmingby, Anette (2020)

Ensidig endring av ytelser i arbeidsavtaleforhold

[Academic lecture]. Innlegg faglunsj.

Hemmingby, Anette (2020)

Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

[Academic lecture]. Seminar.

Hemmingby, Anette (2020)

Endring av ytelser i arbeidsforhold

[Academic lecture]. Seminar.

Hemmingby, Anette (2020)

Endring av økonomiske ytelser

[Academic lecture]. Seminar.

Hemmingby, Anette (2019)

Degradering og "endringsoppsigelse". Rimelighet ved oppsigelse på grunn av arbeidstagers forhold - HR-2019-928-A

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Hemmingby, Anette (2019)

Mellom styring og vern; arbeidsgivers endringsadgang

[Academic lecture]. Forskergruppen for Arbeidsrett: Styringsretten - prinsipielt, aktuelt og komparativt.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017)

Arbeidsavtalens økonomiske vilkår. Endring og justering av avtalte ytelser.

[Academic lecture]. Foredrag.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017)

Arbeidsgivers endringsadgang - utgangspunkter etter norsk rett.

[Academic lecture]. Paal Berg-seminaret 2017.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017)

Styringsrett

[Academic lecture]. Gjesteforelesning.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Gyldigheten av oppsigelse av seniorpolitiske avtaler: Presentasjon av HR-2016-2286-A.

[Academic lecture]. Faglunsj.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

The basic character of the employment relationship

[Academic lecture]. Stein Evju Symposium.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Endringsadgang og styringsrett

[Academic lecture]. NHO Arbeidslivsforum.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

"Fossumkollektivet" - øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke til ny, utvidet arbeidstidsordning, "medlevere" - Eidsivating lagmannsretts dom 8. april 2016 (14056639ASDELAG)

[Popular scientific article]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Både Eftadomstolen och lagmannsretten gav grönt ljus för 84 timmars arbetsvecka

[Popular scientific article]. EU & arbetsrätt

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Minsteperioder for hviletid, øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke, "medlever" - EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 16.desember 2015, sak E-5/15

[Popular scientific article]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016)

Arbeidstid og hviletid, leger - EU-domstolens dom 23. desember 2015 I sak C180/14 Kommisjonen mot Hellas

[Popular scientific article]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015)

Velferdsgoder - etablering, endring og opphør

[Academic lecture]. Faglunsj.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015)

Arbeidsgivers endringsadgang

[Academic lecture]. Årlig nettverksmøte for arbeidsrett.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015)

Arbeidsgivers adgang til å endre lønn og andre goder

[Academic lecture]. Foredrag.

Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015)

Velferdsgoder - arbeidsgivers endringsadgang

[Academic lecture]. Midtveispresentasjon.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2021 University of Oslo Doctor of Laws
2002 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2022 - Present BI Norwegian Business School Associate Dean
2021 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2018 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2010 - 2018 University of Oslo PhD Candidate
2009 - 2009 Nittedal Municipality Legal Advisor
2004 - 2009 Uniteam Gruppen Legal Director
2003 - 2004 Uniteam International AS Lawyer
2002 - 2002 UDI Executive Officer