-
Employee Profile

Bjarte Askeland

Professor - Department of Law and Governance

Biography

Bjarte Askeland graduated from the Law faculty, University if Bergen, Norway in 1991, and became an assistant judge for two years at Jaeren county court, Bryne, Norway. Then he held several positions at the University of Bergen, as full professor from 2005 to 2019. He obtained a doctoral degree in 2001 on the subject of vicarious liability in tort law. In 2001 Askeland was appointed as an appeal court judge in Gulating lagmannsrett, Bergen. In august 2023 he started as professor at BI Norwegian Business School. Askeland has collaborated in many international research projects on tort law. He is since 2011 a member of European Group of Tort Law, an expert group within the field of tort law. Askeland lead the law commitee on standardisation of personal injury awards in 2008-2011. He is since 2020 leader of the complaint board for compensation claims against the state follow NAVs minsinterpretation iof EEA law. Askeland has written several books and great number of articles on private law subjects and legal theory, with the greater part of the production focused on and tort law subjects.

Publications

Askeland, Bjarte (2021)

Personskadens hindring av fristavbrudd ved foreldelse

Bergsjø, Per-Erik; Kallerud, Knut, Konow, Berte-Elen Reinertsen, Strandbakken, Asbjørn & Aarli, Ragna (red.). Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år

Askeland, Bjarte (2020)

The Potential of Abductive Legal Reasoning

Ratio Juris, 33(1), s. 66- 81. Doi: 10.1111/raju.12268

Askeland, Bjarte (2019)

Rettsoppfatninger som rettskilde

Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (red.). Juridisk metode og tenkemåte

Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie, Færstad, Jan-Ove & Monsen, Erik (2019)

Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år.

Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes, Iversen, Øystein L. & Konow, Berte-Elen R (red.). Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen

Askeland, Bjarte; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka, Holmøyvik, Eirik, Konow, Berte-Elen R, Nordtveit, Ernst & Schütz, Sigrid Eskeland (2019)

Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen.

Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes, Iversen, Øystein L. & Konow, Berte-Elen R (red.). Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen

Frøseth, Anne Marie & Askeland, Bjarte (2018)

Essential Cases on Misconduct: Norway

Winiger, B.; Karner, E. & Oliphant, K. (red.). Digest of European Tort Law. Volume 3: Essential Cases on Misconduct.

Askeland, Bjarte (2018)

Liability for means of mass transportation in Scandinavia

Journal of European Tort Law, 9(2), s. 170- 190. Doi: 10.1515/jetl-2018-0109

The article presents an overview of Norwegian law with regard to damages caused by means of mass transportation by buses, railways and airplanes. The author explains why and how in Norway, as elsewhere in Scandinavia, there is strict liability for damages caused by means of mass transportation. Also the assessment of damages in the mentioned categories is discussed. For personal injuries there are no caps for trains or buses, partly because a greater part of the loss of income is covered by social security benefits, something which is typical of the ‘Nordic model’. Along the same lines, the rules on contributory negligence favour the victim somewhat more than in other parts of Europe, with regard to accidents caused by both buses and trains. Hence the law is all in all rather friendly to the victim. As for damage caused by air traffic, there are tensions between the ‘victim-friendly’ attitude and the relevant EU regulations which make the Montreal Convention applicable to Scandinavian law. These tensions are discussed towards the end of the article. Thus the article highlights and illustrates how the Scandinavian legal culture with the ‘Nordic Model’ as its special hallmark endorses solutions that somewhat contradict the common solutions in continental Europe and in the UK.

Askeland, Bjarte (2018)

Nyere utviklingslinjer i norsk rettskildelære 1999-2018

Lov og Rett, 57(9), s. 519- 536. Doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-09-02

Artikkelen beskriver utviklingslinjer i den alminnelige norske rettskildelæren de siste tyve år, som en oppfølger til Hans Petter Gravers artikkel «Nyere utviklingslinjer i norsk rettsvitenskap» i tidsskriftet Lov og Rett i 1998. Fremstillingen tar utgangspunkt i det grepet Torstein Eckhoffs rettskildelære har hatt på omforent norsk forståelse av kildebruk, og peker på at denne tilnærmingen trenger revisjon og nyorientering. Søkelyset settes særlig på internasjonaliseringens betydning for den norske rettskildelæren. Fraværet av en samlet debatt i den akademiske delen av juristfellesskapet har gitt tilsvarende stort rom for Høyesteretts påvirkning av utviklingen. Forfatteren reflekterer kritisk over ulike sider ved dagens rettskildelære og antyder en retning for fremtiden.

Askeland, Bjarte (2017)

Den alminnelige lempningsregelen i kritisk belysning

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2(3-4), s. 268- 292. Doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-05

Artikkelen gir en fremstilling av den alminnelige lempningsregelen i skadeserstatningsloven § 5-2. Samtidig setter forfatteren søkelyset på lempningsregelens funksjon i det alminnelige erstatningsrettslige systemet. Det hevdes at regelen kun har sin berettigelse hvis den tolkes snevert, og slik at den ikke overlapper andre reglers nedslagsfelt, her under særlig regelen om adekvansavgrensning og regelen om skadelidtes medvirkning jf. skl. § 5-1. Forfatteren er kritisk til hvordan Høyesterett har brukt regelen i enkelte saker, og til deler av teoriens oppfatning av regelens funksjon og anvendelsesområde.

Aall, Jørgen & Askeland, Bjarte (2017)

Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2(1), s. 3- 6. Doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-01-01

Askeland, Bjarte & Aall, Jørgen (2017)

Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 14(1), s. 3- 6. Doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-01-01

Askeland, Bjarte (2017)

Om hypotetisk, hendelig skadeårsak i erstatningsretten

Tidsskrift for Rettsvitenskap, 130(4), s. 347- 388. Doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-04-02

Artikkelen behandler erstatningsrettens klassiske problemstilling vedrørende hypotetisk, hendelig årsaksfaktor som ville ha inntruffet etter at skadeforvoldelsen har funnet sted. Et eksempel er at lynet ville ha slått ned i og ødelagt det huset skadevolder allerede har brent ned. Skal skadevolder gå fri fordi skaden ville ha skjedd uavhengig av den faktisk inntrufne ansvarshendelsen? I nordisk teori har en overvekt av forfattere hevdet at første årsak blir ansvarsfri fordi skaden ville ha skjedd uansett. Den første, ansvarlige årsak er dermed ikke årsak etter betingelseslæren, og må derfor, ifølge herskende oppfatning, frifinnes. Forfatteren utfordrer dette standpunktet og argumenterer for at første, ansvarsbetingende årsaksfaktor skal bære ansvar (kapittel 2-3 og 6). I artikkelens kapittel 4 behandles særtilfellet hvor den hendelige årsak er iboende («inherent») i det skadde objektet. Her finnes det grunner for at løsningen blir motsatt, altså ikke ansvar. I kapittel 5 avklares forholdet mellom stiftelse av og utmåling av erstatningskrav – i relasjon til artikkelens problemstilling.

Askeland, Bjarte (2016)

Product Liability in Norway

Machnikowski, Piotr (red.). European Product Liability - An Analysis of the State of the Art in the Era of New Technologies

Askeland, Bjarte (2016)

The Liability of Public Authorities in Norway

Oliphant, Ken (red.). The Liability of Public Authorities in Comparative Perspective

Askeland, Bjarte (2016)

Lempningsregelen ("jämkningsregeln") i erstatningsrettens system

Blomstrand, Severin; Carlsson, Mia, Mattsson, Dag, Skarhed, Anna & Unger, Sven (red.). Bertil Bengtsson 90 år

Tande, Knut Martin & Askeland, Bjarte (2015)

Norway, European Tort Law 2014

European Tort Law, s. 439- 455. Doi: 10.1515/tortlaw-2015-0122

Askeland, Bjarte (2015)

Basic Questions of Tort Law from a Norwegian perspective

Koziol, Helmut (red.). Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective

Askeland, Bjarte (2015)

Statements Norway

Koziol, Helmut (red.). Comparative stimulations for developing tort law

Statements of Norwegian views and reflections on different topics within tort law, such as question of choice between flexibility or all or nothing rule, social security systems for personal injuries, liability for children, liability for agents, finding av violation and lawful alternative conduct.

Askeland, Bjarte (2015)

Avsavnsrenter på personskadeerstatningskrav

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 12(1), s. 8- 46.

Askeland, Bjarte (2015)

Recension: Håkan Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten (Skadeståndsrättsliga Utvecklingslinjer - Bok 1 -)

Juridisk Tidskrift, 26(3), s. 663- 673.

Askeland, Bjarte (2014)

Juristutdanning for akademi og praktisk rettsliv

Skjold Wilhelmsen, Lars (red.). Juridisk fagdidaktikk ( me4d vekt på studentenes læring)

Askeland, Bjarte (2014)

Grundfragen der Schadenersatzrechts aus norwegischer Sicht

Koziol, Helmut (red.). Grundfragen des Schadenersatzrechts aus rechtvergleichender Sicht

Askeland, Bjarte (2014)

Om tidsforståelse i erstatningsretten

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 304- 348. Doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-04-02

Askeland, Bjarte (2013)

Causal Uncertainty and Proportional Liability in Norway

Gilead, Israel; Green, Michael D & Koch, Bernhard A (red.). Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives

Askeland, Bjarte & Frøseth, Anne Marie (2013)

En katalysator for rettsutviklingen

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 9(4), s. 237- 239.

Askeland, Bjarte (2013)

Utmåling av personskadeerstatning når skadelidte dør

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 10(3), s. 173- 212.

Askeland, Bjarte (2013)

Om rettsdogmatisk metode og sammenligning

Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland & Rasmussen, Ørnulf (red.). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år

Askeland, Bjarte (2013)

Rettsferdighetsideer i norsk personskadeerstatningsrett

Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre, Smith, Eivind & Syse, Aslak (red.). Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Anfinsen, Anne Marie Frøseth & Askeland, Bjarte (2012)

Norwegian report, developments in tort law

European Tort Law, 11, s. 472- 489.

Askeland, Bjarte (2012)

Liability for loss of housekeeping capacity in Norway

Oliphant, Ken & Karner, Ernst (red.). Loss of housekeeping capacity

Askeland, Bjarte & Anfinsen, Anne Marie Frøseth (2011)

Norway (Norwegian report)

Koziol, Helmut & Steininger, Barbara C. (red.). European tort law 2010

Askeland, Bjarte (2011)

Report on Norwegian cases

Koziol, Helmut; Koch, Bernhard A, Zimmermann, Reinhardt & Winiger, Benedict (red.). Digest of European Tort Law, Volume 2: Essential Cases on Damage

Askeland, Bjarte (2010)

Damage caused by GMOs under Norwegian Law

Koch, Bernhard (red.). Damage Caused by Genetically Modified Organisms

Askeland, Bjarte (2010)

Rettsvitenskap og fagdidaktikk

Wilhelmsen, Lars Skjold & Strandbakken, Asbjørn (red.). Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordring

Askeland, Bjarte (2010)

Erstatning for preventive utgifter

Tidsskrift for Rettsvitenskap, 123(1), s. 1- 72.

Askeland, Bjarte & Anfinsen, Anne Marie Frøseth (2010)

Norwegian report 2008

Koziol, Helmut & Steininger, Barbara C. (red.). European tort law 2008

Askeland, Bjarte (2009)

Pluralita di responsibili e prescrizione delle azioni di regresso

Responsabilita' Civile e Previdenza, 117(0), s. 1184- 1200.

Askeland, Bjarte (2009)

Johnston v. NEI International Combustion Ltd. [2007] UKHL 39 "Pleural plaques"

European Review of Private Law, 17(2), s. 233- 288.

Askeland, Bjarte (2009)

Punitive damages in Scandinavia

Koziol, Helmut & Wilcox, Vanessa (red.). Punitive damages: common law and civil law perspectives

Askeland, Bjarte & Ulfbeck, Vibe (2008)

"EC Tort Law" and the Scandinavian Legal Family

Koziol, Helmut & Schulze, Reiner (red.). Tort Law of the European Community

Askeland, Bjarte (2008)

III. Plurality of Liable Persons and Prescription of Recourse Actions

Koziol, Helmut & Steininger, Barbara C. (red.). European Tort Law 2007 (Tort and Insurance Law Yearbook)

Askeland, Bjarte (2008)

XVIII. Norway

Koziol, Helmut & Steininger, Barbara C. (red.). European Tort Law 2007 (Tort and Insurance Law Yearbook)

Askeland, Bjarte (2007)

"Principles of European Tort Law" og norsk erstatningsrett

Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan & Moss, Giuditta Cordero (red.). Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue

Askeland, Bjarte (2007)

Tort and regulatory law in Norway

Lukas, Menyhard; Van Boom, Willem & Kissling, Christa (red.). Tort and regulatory law

Askeland, Bjarte (2006)

Kompensasjonsrelevans og skadeoppgjørsrelevans - Rt. 2005 s. 769

Tidsskrift for erstatningsrett, s. 3- 21.

Artikkelen omhandler tre ulike modeller for endelig fordeling av et erstatningsmessig tap, kumulasjon, reduksjon og subrogasjon. Disse modellene kommer inn i bildet hvor en tredjemann i første omgang betaler en del av det tap som har rammet skadelidte. Artikkelen avklarer samtidig begrepsbruk knyttet til "kompensasjonsrelevans" og "compensatio lucrum cum damno". For å oppnå større presisjon lanseres et nytt begrep; "skadeoppgjøresrelevans".

Askeland, Bjarte (2006)

Skadelidtes valgrett - perspektiver på Meglerdommen Rt. 2005 s. 870

Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner, s. 1- 35.

Askeland, Bjarte (2006)

Spenninger mellom norsk og europeisk erstatningsrett

Nordisk försäkringstidskrift/Nordisk Forsikringstidskrift (NFT), s. 127- 136.

Askeland, Bjarte (2006)

Ensidig regress ved aksessorisk solidaransvar

Tiberg, Hugo (red.). Essays on torts, insurance law and society in hounour of Bill F. Dufwa

Artikkelen omhandler en spesiell regressfigur som er aktuell hvor to erstatningsansvarlige hefter solidarisk etter erstatningsloven § 5-3, men hvor den enes ansvar har en aksessorisk karakter. I slike tilfeller blir det full regress for den som bare har et aksessorisk ansvar.

Askeland, Bjarte (2006)

Norwegian report 2005

Koziol, Helmut & Steininger, Barbara (red.). European Tort Law 2005

Askeland, Bjarte (2006)

Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør

Fagbokforlaget (Vigmostad & Bjørke).

Boken omhandler den endelige tapsfordeling ved et erstatningsoppgjør. Både ensidig og gjensidig regress behandles.

Askeland, Bjarte (2005)

Norway (Norwegian report 2004)

Koziol, Helmut & Steininger, Barbara (red.). European tort law 2004

Askeland, Bjarte (2004)

Regress og regressavskjæring - Rt. 2003 s. 1601

Tidsskrift for erstatningsrett, s. 43- 60.

Askeland, Bjarte (2004)

Om analogi og abduksjon

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 499- 547.

Askeland, Bjarte (2003)

Rettskildelærens utvikling i rettsteoretisk belysning

Jussens venner, s. 8- 23.

Askeland, Bjarte (2002)

Gjeldsordningsloven i tre kinesiske esker: Om operasjonalisering av rettsteoretiske modeller

Kritisk juss, s. 45- 58.

Gjeldsordningslovens utvikling og virkninger fra ikrafttredelse 1. januar 1993 allyseres i et rettsdogmatisk og et rettsteoretisk perspektiv. Funnene belyses så fra et metaperspektiv som gjelder forholdet mellom rettsdogmatikk og retsteori.

Askeland, Bjarte (2002)

Prinsipp og pragmatisme i erstatningsretten

Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai & Lilleholt, Kåre (red.). Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen

Askeland, Bjarte (2001)

Konkret og nærliggende interesse som generelt avgrensningskriterium for tredjemanns erstatningskrav

Jussens venner, s. 303- 318.

Askeland, Bjarte (2001)

"Konkret og nærliggende interesse som generelt avgrensingskriterium for tredjemanns erstatningskrav"

Jussens venner, s. 303- 318.

Askeland, Bjarte (1999)

Eckhoffs rettskildelære under press

Kritisk juss, s. 115- 128.

Askeland, Bjarte (1996)

"Uturvanderegelen" i naboloven § 2 første ledd

Jussens venner, s. 326- 374.

Frøseth, Anne Marie & Askeland, Bjarte (1)

Naturskader og bærekraftig rettsutvikling

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett [Kronikk]

Askeland, Bjarte & Frøseth, Anne Marie (1)

Proporsjonalt ansvar i norsk rett?

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett [Kronikk]

Askeland, Bjarte (1)

Erstatningsretten og "den allmenne rettsfølelse"

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett [Kronikk]

Askeland, Bjarte (1)

Standardisert personskadeerstatning

Tidsskrift for erstatningsrett [Kronikk]

Askeland, Bjarte (1)

Erstatningsretten og europeisk innflytelse

Tidsskrift for erstatningsrett [Kronikk]

Askeland, Bjarte (1)

Gullalder i erstatningsrettslig forskning

Tidsskrift for erstatningsrett [Kronikk]

Askeland, Bjarte (2023)

Jørn Jacobsen, Legal reform research

[Article in business/trade/industry journal]. Lov og Rett, s. 134- 137. Doi: 10.18261/lor.62.2.7

Lødrup, Peter; Asland, John & Askeland, Bjarte (2018)

Oversikt over erstatningsretten

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Askeland, Bjarte (2017)

On the art of writing doctoral theses - especially on utilising doctrinal literature

[Academic lecture]. Det Nasjonale doktorandseminaret på Solstrand 25-26. oktober 2017.

Askeland, Bjarte (2017)

Coherence as driving force, working programme and basis for findings

[Academic lecture]. Det Nasjonale Doktorandseminaret på Solstrand 25-26. oktober 2017.

Askeland, Bjarte (2017)

The freedom of Speech under Norwegian Law - violations and sanctions

[Academic lecture]. Tatsachenmitteilungen und Verteurteile - Freiheit und Verantwortung.

Askeland, Bjarte (2017)

Confronting Scandinavia with other European legal cultures

[Academic lecture]. Diversity of European Legal cultures, Bergen.

Askeland, Bjarte (2011)

Report Norwegian tort law 2010

[Academic lecture]. Annual Conference on European Tort Law 2011.

Askeland, Bjarte & Anfinsen, Anne Marie Frøseth (2010)

Norwegian Report 2009

[Academic lecture]. Ånnual Conference on European Tort Law.

Askeland, Bjarte (2009)

Erstatningsrettens tidsmessig dimensjon

[Academic lecture]. Nordisk formuerettsseminar.

Askeland, Bjarte (2009)

Norwegian report tort law 2008

[Academic lecture]. Annual Conference on tort Law.

Askeland, Bjarte (2006)

Samvirke på skadevoldersiden/aksept av risiko

[Academic lecture]. Norges juristforbunds kurs i Forsikringsrett.

Askeland, Bjarte (2005)

Skadelidtes valgrett

[Academic lecture]. Forsikringsjuridisk Forum Bergen.

Askeland, Bjarte (2005)

Kompensasjonsrelevans og skadeoppgjørsrelevans

[Academic lecture]. Forsikringsjuridisk Forum Bergen.

Askeland, Bjarte (2005)

Skadelidtes valgrett

[Academic lecture]. Norsk forsikringsjuridisk forening.

Askeland, Bjarte (2004)

National Court Practice and European Tort Law I - Natural Causation, Report from Norway

[Academic lecture]. European Research Unit on Tort Law, prosjektet National Court Practice, Causation.

Askeland, Bjarte (2002)

Erstatningsrettslig identifikasjon

[Scientific book]. Cappelen Damm Akademisk.

Askeland, Bjarte (2000)

Det offentliges eventuelle erstatningskrav mot tobakksindustrien Kritisk kommentar til NOU 2000:16 Tobakksindustriens erstatningsansvar

[Popular scientific article]. Kritisk juss, s. 310- 316.

Dybendal, T.; Guttormsen, Anne Berit, Askeland, Bjarte, Florvaag, Erik, Elsayed, Said & Askeland, Bjarte (2000)

Screening for IgE antibodies against ammonium groups, thiopentone and choline (suxamethonium) in serum from patients experiencing anaphylaxis during general anaethesia

[Academic lecture]. European Congress of Allergology and clinical Immunology. 16., ECAACI'95.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2001 University of Bergen, The law faculty Dr. juris
Work Experience
Year Employer Job Title
2019 - 2023 Gulating Lagmannsrett, Appeal court of Western Norway, judge Professor
1991 - 2019 University of Bergen Professor