-
Employee Profile

Harald Espeli

Researcher 1 - Department of Law and Governance

Biography

Harald Espeli is senior researcher in economic and political history at BI. Espeli holds a Master’s in History (cand.philol) from the University of Oslo and a Ph.d (dr.agric) from the Norwegian Agricultural University College (1991), now the Norwegian University of Life Sciences.


His research interests covers Norwegian economic and political history since 1814 often in comparative, particularly Scandinavian, perspective. He has published several books, most recently on the history of insurance and state occupational pensions. His publications in book chapters and journal articles in English centers on Norway and World War II and Norwegian cartels and competition policy in a comparative perspective.

A number of Espeli’s most recent works deals with the interface between politics, economics and law such as the regulation of industrial disputes, company law and taxation history.

Area of Expertise

Publications

Espeli, Harald (2024)

Arbeiderbevegelsens pragmatiske holdning til minstelønnslovgivning (1915–1940

Arbeiderhistorie, 38(1), s. 47- 68. Doi: 10.18261/arbeiderhistorie.38.1.4

Statlig minstelønnsregulering stod i varierende grad på den politiske dagsorden fra 1915 til 1940. Denne artikkelen ser nærmere på hvordan arbeiderbevegelsen, det vil si Landsorganisasjonen, relevante fagforbund og arbeiderpartiene så på slik lovregulering. Arbeiderbevegelsen støttet de to minstelønnslovene vedtatt i 1918 til fordel for ressurssvake grupper fordi disse vanskelig kunne bedre sin situasjon på kort sikt gjennom effektiv fagorganisering. Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet gikk i 1937 av samme grunn inn for minstelønnsregulering i jordbruket, men landsmøtet i Norsk Skog- og Landarbeiderforbund avviste skissen til lovregulering samme år. Det klareste uttrykk for arbeiderbevegelsens pragmatiske holdning til minstelønnslovgivning var bekledningsarbeiderforbundet, som hadde et vedtektsfestet forbud mot industrielt hjemmearbeid. Samtidig ble forbundet den fremste støttespilleren for minstelønnsreguleringene i hjemmearbeidsloven i løpet av mellomkrigstiden

Espeli, Harald (2023)

Handelslønnsloven 1918–1925 – et lokalhistorisk perspektiv

Heimen - Lokal og regional historie, 59(4), s. 330- 350. Doi: 10.18261/heimen.59.4.5 - Full text in research archive

Artikkelen beskriver og analyserer i hvilken grad og hvordan minstelønnsloven for underordnede handelsfolk av 1918 ble innført og eventuelt avviklet i norske kommuner frem til loven ble avviklet i 1925. 40 kommuner innførte loven i hele eller deler av perioden loven gjaldt, hvorav de fleste var større byer. Minstelønnsloven omfattet de fleste funksjonærer i privat sektor og var en radikal reguleringsform som krevde kommunestyrevedtak for å bli innført og videreført etter 1921. I og med at minstelønnssatsene var de samme for kvinner og menn, var loven et viktig lønnspolitisk likestillingstiltak i Norge. Loven krevde en aktiv kommunalpolitisk forankring som ikke er undersøkt tidligere. Artikkelen bygger på bredt kildemateriale fra blant annet byarkiver og lokalaviser

Espeli, Harald (2022)

Norway. From municipal independence to complete state control of direct taxation: Norwegian taxation history since 1814

Essers, Peter (red.). History and taxation. The Dialectical Relationship between Taxation and the Political Balance of Power

Espeli, Harald (2022)

ITT, LM Ericsson and their market-sharing cartel in Denmark and Norway in the 1930s

Shanahan, Martin & Fellman, Susanna (red.). A History of Business Cartels. International Politics, National Policies and Anti-Competitive Behaviour

Cartels on market sharing between telephone equipment producers flourished in the inter-war period. These cartels were international in the sense that the main parties were multinational companies although the detailed agreements were often limited to one country or mainly involved the national subsidiaries. The UK market-sharing agreement in 1924 between four producers was the first. This paper is about the market-sharing agreement of 22 September 1932 between ITT and LM Ericsson which were to divide the market for telephone equipment in Denmark and Norway until 1950. The paper analyses how the agreement was implemented in the two countries. The paper shows that – and contrary to previous research – there was no actual implementation of the agreement in Denmark. In Norway however, the principal agreement between ITT and LM Ericsson was followed by a very detailed market sharing agreement by their respective subsidiaries in 1933, which were to last until 1950. The effects of the market sharing agreement in Norway lasted until the 1980s.

Espeli, Harald (2022)

Bør Riksrevisjonen fortsatt være Stortingets revisor?

Nordisk Administrativt Tidsskrift, 99(3), s. 1-- 17. Doi: 10.7577/nat.4718 - Full text in research archive

Høsten 2021 dokumenterte Aftenposten at Riksrevisjonen i 2017 hadde stanset sin igangsatte etterlevelsesrevisjon av sikkerhetsarbeidet på Stortinget på grunn av motstand fra Stortingets presidentskap og direktør. Saken viser at Riksrevisjonen ikke hadde den nødvendige uavhengighet til sin egen oppdragsgiver, men lot den reviderte bestemme hva som skulle revideres. Det er strid med grunnleggende revisjonsprinsipper der hensynet til revisors uavhengighet har blitt vektlagt stadig sterkere de siste tiårene. De mange mediaavsløringer de siste årene av mangelfulle kontrollrutiner knyttet til stortingsrepresentanters reiseregninger, ventegodtgjørelser og pendlerleiligheter viser at Riksrevisjonen ikke har tillagt relevant risiko for tilliten til Stortinget som institusjon tilstrekkelig vekt i sitt revisjonsarbeid. Derfor reises spørsmålet om Riksrevisjonen fortsatt bør være Stortingets revisor. Artikkelen er basert på dokumentanalyse og relevant litteratur.

Espeli, Harald (2022)

Fra lokal til nasjonal offentlighet: Offentlige skattelister gjennom mer enn 200 år.

Skatterett, 41(2), s. 180- 220. Doi: 10.18261/skatterett.41.2.3 - Full text in research archive

Offentlige skattelister – det vil si oversikter over antatt skattbar inntekt og formue og ilagt skatt – har en lang historie i Norge. Denne artikkelen utforsker de offentlige skattelistenes røtter og de sentrale historiske begrunnelsene for dette offentlighetsprinsippet. Offentlige skattelister og klagerett på egen og andres ligning var historisk sett siamesiske tvillinger og skulle bidra til kvalitetssikring av ligningen og lave administrasjonskostnader. Det reflekterte at ligningsforvaltningen var kommunal og i all hovedsak ble utført av valgte lekmenn frem til andre verdenskrig. Offentlighet og klagerett ble gradvis koblet fra hverandre, og klageretten på andres ligning forsvant. Etter andre verdenskrig fantes det ikke lenger noen klar direkte kobling mellom offentlige skattelister og klageretten.

Espeli, Harald (2022)

The minimum wage regulations in the Act on Industrial Home Work 1918–1995

Arbeiderhistorie, 36(1), s. 67- 88. Doi: 10.18261/ARBEIDERHISTORIE.36.1.5 - Full text in research archive

Norges første og mest langvarige minstelønnslov, loven om industrielt hjemmearbeid, ble vedtatt enstemmig av Stortinget i januar 1918. Det var en tidsbegrenset lov for fem år som ble forlenget to ganger før den i 1933 ble gjort permanent. Bare et par ganger på 1920-tallet var det parlamentarisk strid om lovens utforming. Hjemmearbeidsloven skulle kontrollere lønns- og arbeidsforhold ved produksjon av klær og andre produkter av industriell karakter, som foregikk i arbeidernes hjem eller hos en mellommann. Loven åpnet for å innføre minstelønnsregulering, noe som ble innført i hovedstaden i 1920 og etter hvert også andre steder. Et overveldende flertall av hjemmearbeiderne var kvinner. Det var hensynet til disse lavtlønnede og ofte utbyttede kvinnene som var hovedbegrunnelsen for loven. Minstelønnsreguleringene omfattet langt mer enn halvparten av hjemmearbeiderne på 1930-tallet, og reguleringene økte lønningene for de aller fleste av disse. Loven ble ikke endret etter 1939 og ble gradvis foreldet. Da loven ble opphevet i 1995, hadde den for lengst sluttet å ha betydning.

Espeli, Harald (2021)

"Hele arbeidsgiverforeningen historie munder ut i den". Dragkampen om arbeidsgivers styringsrett 1907-22

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (red.). Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Espeli, Harald (2021)

Kontraktsfrihet, aksjeselskapstetthet i verdenstoppen og debatten om aksjeloven av 1910

Flaatten, Sverre (red.). Kontroll av kapital: 1814-1917

Espeli, Harald (2021)

Fra økonomiske misligheter til et webersk byråkrati? Utviklingen av en velfungerende statsforvaltning på 1800-tallet i et skandinavisk perspektiv

Myhre, Jan Eivind (red.). Myten om det fattige Norge. En misforståelse og dens historie

Espeli, Harald (2021)

Redernes motstand mot aksjeloven av 1910

Sjøfartshistorisk årbok, s. 7- 64. - Full text in research archive

Norway got its first limited liability company law in 1910. The law was to regulate the establishment and management of limited liability companies, which until then had been established and operated based on freedom of contract. The law’s objective was mainly to protect the company’s creditors and minority shareholders, and to promote the legitimacy of the organizational form with limited liability. This meant that the shareholders had no liability beyond the share capital. However, the Companies Act did not cover shipping companies – limited companies that operated shipping – which was first regulated by the Shipping Companies Act of 1916. The exemption for shipping companies came into the Government’s Companies Bill in 1910, after shipowners’ opposition to previous government bills from the government had contributed significantly to the Storting discarding the bills in 1903 and 1905. The limited company had replaced the partner shipping company and its pro rata liability, as the shipping companies’ basic form of organization before 1910. This fundamental change in the shipping company’s organizational form is an important theme in Norwegian shipping history, but it has to a small extent been linked to the legal and political tug-of-war over the Companies Act. Shipowners’ opposition and arguments against a common company law for all business activities are the main topic of this article. The shipowners are here understood as the shipping companies’ general managers, who were often referred to as manager or managing shipowners in a shipping company or partner shipping company. The manager or managing shipowner often had a significant shareholding in the shipping company(s) they managed. The article sheds new light on the shipowners’ views on corporate governance in limited companies. It differed markedly from other parts of the business community that used this organizational form, and where the Companies Act’s mechanisms for protecting minority shareholders and creditors were not controversial. Four questions are central in the article. Which provisions in the draft of Companies Act did the shipowners oppose? Why did the shipowners react so late if the bill was as important as they claimed? To what extent was the government willing to comply with the shipowners’ demands within the framework of a Companies Act? And, why did Norway get its own Ship Companies Act despite the shipowners being relatively satisfied with the changes proposed in the Companies Bill of 1904-1905?

Espeli, Harald (2021)

Beskatningen av aksjeselskapene og aksjonærene i skattelovene av 1911

Skatterett, 40(2), s. 134- 151. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2021-02-05 ER - Full text in research archive

I 1911 ble de første nasjonale skattelovene av 1882 for by- og landkommunene erstattet av nye by- og landskattelover, som på de viktigste punker var identiske, med virkning fra 1913. Skattelovene av 1911 gjennomgikk snart tallrike endringer, men ble først opphevet ved årtusenskiftet – byskatteloven i 1976 – da den nye skatteloven trådte i kraft. Artikkelens sentrale spørsmål er i hvilken grad 1911-lovene endret beskatningen av aksjeselskapene og aksjonærene, som hadde ligget fast siden tidlig på 1890-tallet. I hvilken grad fantes det klare koblinger mellom skattelovdebatten og utformingen av den første aksjeloven vedtatt i 1910, som ikke omfattet skipsaksjeselskapene, og som hadde spesielle regler om innbetalt aksjekapital for banker og forsikringsselskaper? Deltakerligningen av skipsaksjeselskapene fra 1893 ble forsterket, og slik ligning ble også innført for produsenteide meierier. Sentrale prinsipper i skattelovene av 1911 som skattereglene for aksjeselskap og aksjonærer fungerte innenfor, skisseres. I tillegg behandles de grunnleggende endringene av prinsippene fra 1911-lovene i 1921 da det ble innført dobbeltbeskatning av aksjeselskap og aksjonær.

Espeli, Harald (2021)

Beskatningen av aksjeselskap før Norge fikk en aksjelov i 1910

Skatterett, 40(1), s. 41- 69. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2021-01-03 ER - Full text in research archive

Artikkelen dreier seg om hvordan aksjeselskapenes inntekt og formue ble beskattet frem til aksjeloven av 1910, herunder debatten om utformingen av relevante lovbestemmelser og hvordan domstolene stilte seg til ligningsmyndighetenes oftest skjønnsmessige fortolkninger. Aksjeselskapet ble tidlig, iallfall fra byskatteloven av 1851, et skattesubjekt i kraft av å være en juridisk person. To forhold skapte etter hvert betydelig strid. For det første, skulle beskatningen skje utelukkende av aksjeselskapet, eller også av aksjonærene, og ut fra hvilke prinsipper? Dette dreide seg blant annet om aksjekapitalen skulle betraktes som et lån fra aksjonærene eller som aksjeselskapets egenkapital. For det andre: Skulle skipsaksjeselskap beskattes som en juridisk person med skatteplikt, eller skulle aksjonærene deltakerlignes på samme måte som partrederiet? To andre spørsmål som ikke var avgrenset til aksjeselskap, nemlig prinsippet om stedbunden beskatning og om avskrivninger var en utgift i skatteregnskapet, behandles også, samt grensen mellom beskatning av aksjeselskap og kooperative selskap.

Espeli, Harald (2021)

Minstelønnsloven for underordnede handelsfolk 1918–1925

Arbeiderhistorie, 25(1), s. 80- 100. Doi: 10.18261/issn.2387-5879-2021-01-06 - Full text in research archive

I 1993 ble det vedtatt en lov om allmenngjøring av tariffavtaler forut for Norges EØS-medlemskap for å unngå sosial dumping. Allmenngjøringsloven innebar offentlig minstelønnsregulering og var slik sett et brudd med praksisen i privat sektor med tariffavtaler mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere siden begynnelsen av 1900-tallet. Det fantes likevel to minstelønnslover vedtatt i 1918. Her behandles den midlertidige minstelønnsloven for underordnede handelsfolk 1918–1925 som var en lov for underordnede funksjonærer. Den innebar en vesentlig økning av lønningene for unge og kvinnelige funksjonærer. Minstelønnsloven innebar det mest effektive statlige likelønnstiltaket i privat sektor frem til 1970-tallet. Lovens avvikling skyldtes langvarig motstand fra handelsnæringen, som betraktet loven som et rent midlertidig krisetiltak, men også manglende politisk vilje til å gjøre loven, som var avhengig av skiftende lokalpolitiske vurderinger og konstellasjoner, mer effektiv. Dermed forsvant også støtten fra Norges Underordnede Handelsstands Landsforbund, som hadde vært minstelønnslovens fremste organisatoriske pådriver og støttespiller.

Mestad, Ola; Eriksen, Christoffer Conrad & Espeli, Harald (2021)

§ 75

Mestad, Ola & Michalsen, Dag (red.). Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020

Espeli, Harald (2020)

Regnskaps- og revisjonsspørsmåls rolle i dragkampen om Aksjeloven av 1910

Stenheim, Tonny & Birkeland, Kari (red.). Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke

Espeli, Harald (2020)

Pensjonstrygden for statens arbeidere blir til (1917–1951)

Arbeiderhistorie, s. 41- 59. Doi: 10.18261/issn.2387-5879-2020-01-04 - Full text in research archive

I 1950 vedtok Stortinget loven om pensjonstrygd for statens arbeidere med virkning fra 1951. Dermed fikk statens time- eller akkordlønte arbeidere – som ikke arbeidet i militærbedriftene, Sølvverket på Kongsberg eller i NSBs verksteddrift – for første gang en rettighetsbasert tjenestepensjon. Pensjonstrygden omfattet først og fremst bygg- og anleggsarbeidere i samferdselsetatene, men også rengjøringspersonalet i NSB og snart også arbeiderne i militærbedriftene. Statsarbeidere eller deres etterlatte behøvde ikke lenger søke Stortinget om en slags individuell gavepensjon. Arbeidsmandsforbundet, som fra 1930-tallet organiserte flesteparten av statens time- eller akkordlønnede arbeidere utenom militærbedriftene, var den fremste pådriveren bak det som ble pensjonstrygden. Omkring 1920 hadde det da politisk langt mer radikale Arbeidsmandsforbundet avvist å forhandle om en tjenestepensjonsordning for anleggsarbeiderne fordi ordningen ville kreve tre måneders oppsigelse. Det var i strid med fagopposisjonens ønske om å kunne aksjonere på kort varsel om man fant det nødvendig. Denne artikkelen ser nærmere på bakgrunnen for etableringen av denne særskilte pensjonsordningen for statens time- eller akkordlønte arbeidere. Pensjonstrygden skilte seg på viktige punkter vesentlig fra pensjonsordningen for statens tjenestemenn fra 1917. Ytelsene var lavere og rettighetene dårligere

Espeli, Harald (2019)

En dråpe i havet? Krigsforsikringsordninger for sjøfolk og deres etterlatte under og etter første verdenskrig

Mennesket og havet. Årbok Norsk Maritimt Museum, s. 123- 153. - Full text in research archive

Espeli, Harald (2019)

Insurance cartels and state policies in Norway, 1870s–1990s

Scandinavian Economic History Review Doi: 10.1080/03585522.2019.1703802 - Full text in research archive

Espeli, Harald (2019)

The Beginnings of Modern Collective Occupational Pensions in Business in Scandinavia, CA. 1900–1930

Scandinavian Journal of History, 44(5), s. 640- 664. Doi: 10.1080/03468755.2019.1593886

The first three decades of the 20th century marked the beginning of modern collective occupational pensions for salaried business employees in the three Scandinavian countries. Pension premiums were derived from actuarial principles and pension entitlement was financially and legally secured. Relatively few salaried business employees were covered by these new occupational pension schemes until the 1930s. There were similar developments as well as different outcomes in the three countries. In their first three decades, the relative success of such schemes, and the participation of salaried employees in them, seems to have been largest in Denmark and lowest – as well as starting latest – in Norway. The development of occupational pensions in business is compared with Britain and Switzerland as well as with occupational pensions for public employees in the Scandinavian countries; the latter clearly functioning as a model. The new principles for occupational pensions in business, established during and after World War I, proved long lasting and increasingly important. In Norway, defined benefit pension schemes that started in business during World War I were not replaced by defined contribution pension schemes until after 2000

Espeli, Harald (2019)

Statens arbeideres tjenestepensjoner (1814-1917)

Arbeiderhistorie, 23, s. 29- 47. Doi: 10.18261/issn.2387-5879-2019-01-03 - Full text in research archive

Tjenestepensjonsordningene for statens arbeidere mellom 1814 og 1917 er lite undersøkt. Her behandles alders-, uføre- og enkepensjoner. Det var fire hovedgrupper arbeidere i staten; for det første arbeiderne på Sølvverket på Kongsberg, der pensjonsordningen fra eneveldet ble videreutviklet til en rettighetsbasert pensjonsordning. For det andre arbeiderne ved statlige militærbedrifter som i hovedsak kopierte pensjonsordningen fra Sølvverket. På Kongsberg Våpenfabrikk gikk arbeiderne sammen om å kreve en slik pensjonsordning omkring 1860 – en tidlig form for kollektiv handling. For det tredje arbeiderne ved statens bygge- og anleggsvirksomhet som ofte var sesongarbeidere. Da disse organiserte seg på 1890-tallet, stod krav om en rettighetsbasert pensjon sentralt. For det fjerde statsbanenes fast ansatte og fastlønnede tjenestemenn, som også inkluderte noen grupper arbeidere, som fyrbøtere og verkstedarbeidere. Denne gruppen fikk rettighetsbaserte pensjoner fra 1870-årene. Sammenlignet med private arbeidsgivere var staten en tjenestepensjonspolitisk pioner ved at mange av statens arbeidere fikk rettighetsbaserte ordninger som ikke kunne endres til arbeidernes ugunst med tilbakevirkende kraft. Statens anleggsarbeidere oppnådde derimot ingen rettigheter og forble henvist til ydmykt å søke sin arbeidsgiver om pensjon på samme måte som i private bedrifter. Slike søknader ble behandlet av vedkommende departement og i siste instans avgjort av Stortinget. Listen for å innvilge slike søknader lå høyt. Først fra 1890-årene innledet Stortinget en praksis med å innvilge slike understøttelser, som reelt sett var pensjonsytelser for arbeidere og enker som ellers var henvist til fattigkassen.

Espeli, Harald (2019)

En tvungen kasko- og krigsforsikringsforening for skip? Det store forsikringspolitiske stridsspørsmålet i mellomkrigstiden

Sjøfartshistorisk årbok, s. 7- 80. - Full text in research archive

Espeli, Harald (2018)

Lokale organisasjoner med en nasjonal overbygning. Brannkassene og Samtrygd 1914–1939

Heimen - Lokal og regional historie, 55(3), s. 247- 263. Doi: 10.18261/issn.1894-3195-2018-03-04 - Full text in research archive

Espeli, Harald (2018)

Political Radicalisation and Social Movements in Liberated Norway (1945 -1947)

Berger, Stefan & Boldorf, Marcel (red.). Social Movements and the Change of Economic Elites in Europe after 1945

Espeli, Harald (2018)

Lokale organisasjoner uten en nasjonal overbygning: Brannkassene 1816–1914

Heimen - Lokal og regional historie, 55(1), s. 7- 30. Doi: 10.18261/issn.1894-3195-2018-01-02 - Full text in research archive

This article analyses the establishment and successful diffusion of fire insurance mutuals in the Norwegian countryside between 1816 and World War I. Prior to the establishment of fire insurance mutuals, the only means of fire insurance of farm houses and farm outbuildings for Norwegian peasants and farmers was the state fire insurance company, Norges Brannkasse. Although the Norwegian fire insurance market was the most open in Europe, foreign insurance companies restricted themselves to insurance of chattels and stocks. However, their premiums were too expensive for peasants and farmers, who developed local fire insurance mutuals based on apportioned liability. They were mostly run by unpaid or symbolically remunerated elected representatives creating small administrative osts. The fire insurance mutuals also proved effective in coping with the challenges of moral hazard and asymmetric information. Thus, fire damages were lower than in Norges Brannkasse. From 1890s the fire insurance mutuals insured larger values than Norges Brannkasse in the countryside. Thus, the fire insurance mutuals played an important role in the economic modernization of the countryside until World War I.

Espeli, Harald (2017)

Pensjonsløftet. Statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år

Pax Forlag.

Espeli, Harald (2016)

Incentive Structures and State Regulations of the Norwegian Economy

Ingulstad, Mats; Frøland, Hans Otto & Scherner, Jonas (red.). Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe: Norway in Context

Espeli, Harald (2016)

The Economic Effects of the German Occupation of Norway, 1940-1945

Scherner, Jonas & White, Eugene (red.). Paying for Hitler’s War: The Consequences of Nazi Hegemony for Europe

Espeli, Harald & Bergh, Trond (2016)

Tiden går. Gjensidige i 200 år

Fagbokforlaget.

Espeli, Harald (2016)

Den norske advokatbransjens kommersielle hamskifte fra midten av 1970-tallet

Espeli, Harald & Johannesen, Finn Erhard (red.). Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagen i 2015 og 2016

Espeli, Harald & Johannesen, Finn Erhard (2016)

Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagen i 2015 og 2016

Novus Forlag.

Espeli, Harald & Nilsen, Yngve (2016)

Riksrevisjonens historie 1816-2016

Fagbokforlaget.

Espeli, Harald (2016)

Transparency of cartels and cartel registers: A regulatory innovation from Norway?

Fellman, Susanna & Shanahan, Martin (red.). Regulating Competition. Cartel Registers in the Twentieth Century World

Espeli, Harald (2015)

Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle

Historisk Tidsskrift (Norge), 94(1), s. 51- 75.

Espeli, Harald & Rinde, Harald (2014)

Advokatene

Slagstad, Rune & Messel, Jan (red.). Profesjonshistorier

Espeli, Harald (2014)

Liv og død, penger, politikk og kontroverser rundt livsforsikring i krigstid, 1914-1945

Nielsen, May-Brith Ohman (red.). Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt

Espeli, Harald (2014)

Alltid skjermet, støttet og i en nasjonal særstilling? Norsk jordbruksproteksjonisme gjennom 150 år

Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael & Myrvang, Christine (red.). Næringsliv og historie

Espeli, Harald (2014)

“Cooperation on a purely matter-of-fact basis”. The Norwegian central bank and its relationship to the German supervisory authority during the occupation, 1940-1945

Scandinavian Economic History Review, 62(2), s. 188- 212. Doi: 10.1080/03585522.2013.875939

Espeli, Harald & Lund, Joachim (2013)

Introduction to Special Issue: Wars, States and Economic Change in the Scandinavian Countries, 1600–2000

Scandinavian Journal of History, 38(4), s. 399- 404. Doi: 10.1080/03468755.2013.815570

Espeli, Harald (2013)

Economic Consequences Of The German Occupation Of Norway, 1940-1945

Scandinavian Journal of History, 38(4), s. 502- 524. Doi: 10.1080/03468755.2013.818787

Espeli, Harald (2013)

Husdyrforsikringsforeningene - et lite omtalt lokalhistorisk fenomen

Heimen - Lokal og regional historie, 50(1), s. 25- 44.

Espeli, Harald (2011)

Fortropper for gjensidig skadeforsikring i Norge.Skipsforsikringsforeningene og brannkassenes gjennombrudd på 1800-tallet: Likheter og forskjeller

Årbok Norsk Maritimt Museum, 2010, s. 47- 90.

Espeli, Harald (2011)

”Det gavner ingenting å gjøre store vanskeligheter i små saker. Dette er ikke store saker”. Norges Bank, Administrasjonsrådet og etableringen av okkupasjonskontoen i 1940

Historisk Tidsskrift (Norge), 90(4), s. 559- 584.

Espeli, Harald (2010)

De økonomiske relationer mellom Tyskland og Norge 1940-45 - med et sideblik til Danmark

Dahl, Hans Fredrik (red.). Danske tilstande, norske tilstand 1940-45

Espeli, Harald (2010)

The German occupation and its consequences on the composition and changes of Norwegian business elites

Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, s. 107- 130.

Espeli, Harald (2008)

Prelude to extreme protectionism? Norwegian agricultural protectionism in a West-European context, 1850-1940

Scandinavian Economic History Review, 56(2), s. 209- 229.

Espeli, Harald; Næss, Hans Eyvind & Rinde, Harald (2008)

Våpendrager og veiviser : advokatenes historie i Norge

Universitetsforlaget.

Espeli, Harald (2006)

Steen Andersen: De gjorde Danmark større? De multinationale danske entreprenørfirmaer i krise og krig 1919-1947

Historisk Tidsskrift (Danmark), 106(1), s. 375- 399.

Espeli, Harald (2005)

Norsk telekommunikasjonshistorie bind 2. Det statsdominerte teleregimet (1920-1970)

Gyldendal Akademisk.

Espeli, Harald (2004)

Fra Wilhelm Thagaard til Victor Norman ? norsk konkurransepolitikk gjennom knapt 100 år

Hammer, Liv Kristine & Sørensen, Jonn Ola (red.). Jubileumskrift 2004. Konkurransetilsynet 1994-2004.

Espeli, Harald (2004)

Bøndenes interesseorganisasjoner i Norge siden midten av 1800-tallet. Samarbeid, drakamp og konflikter

R. Rydén (red): Jordbrukarnas kooperativa föreningar och interesseorganisationer ett historisk perspektiv

Espeli, Harald (2004)

Det multinasjonale konsernet 1991-2004

Bergh, Trond, Harald Espeli og Knut Sogner (red): Brytningstider Storselskapet Orkla 1654-2004

Espeli, Harald (2002)

Perspectives on the distinctiveness of Norwegian price and competition policy in the XXth century

Journal of European Economic History, 31(3), s. 621- 660.

Espeli, Harald (2001)

Kraftverksbeskatningen : lange linjer og aktuelle perspektiver på striden om sektorskatteregime på 1990-tallet

Samarbeidets kraft : elforsyning og bransjeorganisering 1901-2001 / Lars Thue og Harald Rinde

Espeli, Harald & Tiratsoo, Nick (1999)

Price and competition policies of Norwegian Labour Governments, 1935-1981

The labour Parties and Business in Britain and Norway, 1918-1999

Espeli, Harald (1998)

En kort kommentar til Dan Ch. Christensens replikk

Historisk Tidsskrift (Norge), 98(1), s. 148- 149.

Espeli, Harald (2023)

Oppslag om skattelistenes historie 6.12.2023 på skatteetatens nettside https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/skattelistene-har-eksistert-siden-1600-tallet/

[Internett]

Espeli, Harald (2023)

Intervjuet i Finansavisen 1.9.2023 om økonomiske skandaler

[Avis]

Espeli, Harald (2023)

Hvorfor har vi offentlige skattelister?

Forskning.no [Kronikk]

Espeli, Harald (2022)

Norges Bank og konfiskasjonen av jødiske formuer

Morgenbladet [Avis]

Espeli, Harald (2022)

Arbeidsgivers styringsrett fyller 100 år 17. mai

Rett24 [Internett]

Espeli, Harald (2022)

«At erfaringen fra 1.verdenskrig ikke gis betydning, er en klar svakhet»

Aftenposten [Avis]

Espeli, Harald (2022)

Aldri alvorlig matmangel i Norge siden 1814?

Dagens Næringsliv [Avis]

Espeli, Harald (2019)

Deltok i NRK Radio P2s Ekkos program om pensjon 19. februar 2019 kl. 0904 til 09.40

[Radio]

Nationen, Nationen & Espeli, Harald (2018)

Intervjuet i Nationen 22. november 2018 med utgangspunkt i at Norturas konsernsjef måtte gå på dagen.

Nationen [Avis]

Espeli, Harald (2018)

Traktorhistoriens lærdommer, leserinnlegg i Nationen 4.10.2018

Nationen [Avis]

Nettavisen, Nettavisen & Espeli, Harald (2018)

Intervjuet i Nettavisen 29. juni 2018 om Øystein Stray Spetalens tale under bursdagsfesten til Frp-politiker Himanshu Gulati

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ekspert-om-speta [Internett]

Espeli, Harald (2016)

Intervjuet i Ukeavisen Ledelse nr.20 2016 s.6 om Riksrevisjonens historie.

Ledelse [Fagblad]

Espeli, Harald (2016)

Intervjuet i Aftenposten 4.2.2016 s.26-27 om antall arbeidsplasser skapt av ny børsgiganter som Apple og Amazon

Aftenposten [Avis]

Espeli, Harald (2016)

Intervjuet i Bondebladet 6.10.2016 s.16-17 om Gjensidiges historie

Bondebladet [Fagblad]

Espeli, Harald (2016)

«Riksrevisjonens største krise»

Dagens Næringsliv [Avis]

Espeli, Harald (2016)

Intervjuet i Aftenposten 6.3.2016 om 20 års-jubileet for avviklingen av meierisamvirkets melkemonopol.

papir, [Avis]

Espeli, Harald (2014)

Intervjuet i Nationen 5.november 2014 om NILFs vurdering av en økning av matmomsen til 24 prosent, http://eavis.nationen.no/#reader/2732/a/96931

nationen [Avis]

Espeli, Harald (2014)

Intervjuet i Aftenposten.no 1.oktober 2014 om Anders Fogh Rasmussens nystartede lobbyfirma

Aftenposten.no [Avis]

Espeli, Harald (2014)

Intervjuet av VG pluss 14. september 2014 om Jonas Gahr Støres fremstilling i sin nyeste bok av Johannes Gahrs rolle som Jøtul eier og leder under okkupasjonen, http://pluss.vg.no/2014/09/14/1760/

VG Pluss [Avis]

Espeli, Harald (2014)

Intervjuet i Stavanger Aftenblad 2. juni 2014 om regulering av lobbyvirksomhet,

Stavanger Aftenblad [Avis]

Espeli, Harald (2014)

Intervjuet i Vårt land 19. mai om bøndernes aksjoner knytte til bruddet i jordbruksoppgjøret

Vårt Land [Avis]

Espeli, Harald (2014)

Intervjuet i Finansavisen 4. januar om Orklas situasjon s.7

Finansavisen [Avis]

Tranøy, Bent Sofus & Espeli, Harald (2008)

Alternative plasseringer av petroleumsformuen

[Radio]

Espeli, Harald (2023)

From financial fraud to a Weberian bureaucracy? The development of the Norwegian state administration in the 19th century with a few Scandinavian comparisons

[Academic lecture]. 'Corruption, the 'common good' and the emergence of the 'Public Service Ethos' in western Europe in the nineteenth century – Stirling University 8-9. Juni 2023.

Espeli, Harald (2023)

Institusjonalisert ukultur med korrupte elementer

[Popular scientific article]. Stat og styring, 22(44), s. 56- 53. Doi: 10.18261/stat.33.4.11

Espeli, Harald (2023)

Riksrevisjonen – et viktig kontrollorgan.

[Popular scientific article]. Prosa - tidsskrift for skribenter, s. 48- 55.

Espeli, Harald (2022)

Rederne og skipsaksjeselskapsloven av 1916

[Academic lecture]. seminar Senter for Næringslivshistorie Handelshøyskolen BI.

Espeli, Harald (2022)

From financial fraud to a Weberian bureaucracy? The development of the Norwegian state administration in the 19th century with a few Scandinavian comparisons

[Academic lecture]. https://www.gu.se/en/quality-government/our-activities/qog-lunch-seminars.

Espeli, Harald (2022)

A minimized bureaucracy: Fire insurance mutuals in Norway 1820-1922. A rural phenomena

[Academic lecture]. Bureaucratic voluntarism på CBS.

Espeli, Harald (2022)

Financing German occupation in Norway: The role of the central Norges Bank

[Academic lecture]. WEHC.

Espeli, Harald (2022)

Minstelønnslovene av 1918. Institusjonaliserte voldgiftsløsninger. Lite kjente avvik fra trepartssamarbeidets historie (1915-)

[Academic lecture]. Norske historiedager.

Espeli, Harald (2022)

The Norwegian financing of the German occupation costs: The role of Norges Bank (NB)

[Academic lecture]. European Central Banking and German Occupation in World War II.

Espeli, Harald (2022)

Forsikringsforeninger 1814-1911 og statlig godkjente vedtekter som styringverktøy

[Academic lecture]. FORSKERGRUPPEN FOR RETT, SAMFUNN OG HISTORISK ENDRING, UIOs Workshop onsdag 28. september 2022 Foreningsvedtekter og sivilsamfunn. Historiske og rettslige perspektiver på en normativ praksis.

Espeli, Harald (2022)

Offentlige skattelister: En nordisk særegenhet. Den norske historien om dette offentlighetsprinsippet

[Academic lecture]. Nordiske Historikermøte 8.-10.august 2022.

Espeli, Harald (2021)

Foredrag/presentasjon «Dragkampen om styringsretten 1907-1922» i Norsk arbeidsrettshistorisk forening mandag 11. oktober.

[Academic lecture]. seminar.

Espeli, Harald (2021)

Presentasjon: «Beskatningen av aksjeselskapene og deres aksjonærer til 1921» på sesjonen Kapitalismens mange ansikt: Tiårene omkring 1900 på Norske historiedager i Tromsø 4. september 2021.

[Academic lecture]. konferanse.

Espeli, Harald (2021)

Fiscal decentralization in more Unitary States: The example of Norway, på Session 3 – Fiscal Federalism and ‘No Taxation without Representation’ på EATLPs congress 4. juni 2021: History and Taxation: The Relationship between Taxation and the Political Balance of Power.

[Academic lecture]. konferanse.

Espeli, Harald (2020)

«Hvorfor var regnskapsår og budsjettår forskjellig fra 1814 til 1878?»

[Academic lecture]. Seminaret for professor Hans Robert Schwencke på Handelshøyskolen BI 11. september 2020..

Espeli, Harald (2018)

ITT, LM Ericsson and their market sharing cartel in Denmark and Norway 1932-?

[Academic lecture]. workshop.

Espeli, Harald (2018)

Marine insurance in wartime. The War Insurance for Norwegian Merchant Ships during World War I

[Academic lecture]. EBHA.

Espeli, Harald (2018)

Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon.

[Popular scientific article]. Nordisk forsikringstidsskrift

Espeli, Harald (2016)

Fra privat til statlig advokatkontor. Dragkampen om organiseringen av Regjeringsadvokatembetet 1917-1962.

Mestad, Adele Matheson; Sejersted, Fredrik & Stenwig, Elisabeth (red.). Embetet: Regjeringsadvokaten 1816-2016

Espeli, Harald (2016)

Presentasjon av «Tvangsarbeidets tilnærmede fravær i rettsoppgjøret» på sesjonen «Nye perspektiver på norsk okkupasjonshistorie: Organisasjon Todt i Norge under andre verdenskrig» 17. juni på Norske historiedagar 17.-19. juni 2016.

[Academic lecture]. Norske historikerdager.

Espeli, Harald (2016)

Norges Bank under krigen

[Popular scientific article]. Norgeshistorie.no

Espeli, Harald (2015)

Hvordan påvirket andre verdenskrig norsk økonomi

[Popular scientific article]. Norgeshistorie.no

Espeli, Harald (2015)

Hvem tjente og hvem tapte på krigen?

[Popular scientific article]. Norgeshistorie.no

Espeli, Harald (2015)

Foredrag «Fra autonome brannkasser til provisjonsselgere» i Forsikringshistorisk Forum 21.april 2015.

[Academic lecture]. Foredrag.

Espeli, Harald (2015)

Foredrag om «1. verdenskrig. Aktuelle forskningstemaer for skandinavisk komparasjon» på det Ekonomisk-historiska møtet i Umeå 10.10.2015

[Academic lecture]. Ekonomisk-historiska møtet i Umeå.

Espeli, Harald (2015)

Foredrag «Livsforsikring under 2.verdenskrig, 1939-1945» på det Ekonomisk-historiska møtet i Umeå 10.10.2015.

[Academic lecture]. Ekonomisk-historiska møtet i Umeå.

Espeli, Harald (2015)

Holdt foredrag om «Livsforsikring under 2.verdenskrig, 1939-1945» på Norske Historiedager 19. juni 2015 på sesjonen «Å selge liv og død».

[Academic lecture]. Norske historiedager.

Espeli, Harald (2015)

Foredrag/presentasjon «Landssvik og tvangsarbeid. Om tvangsarbeidets tilnærmede fravær i det norske rettsoppgjøret etter 2. Verdenskrig» på Nordiske rettshistorikerdager 23. april 2015.

[Academic lecture]. Nordiske rettshistorikerdager 23. april 2015..

Espeli, Harald (2014)

“Norges Bank og Riksrevisjonen under okkupasjonen: Uinteressante for okkupasjonsmakten eller ekstremt tilpasningsdyktige?”

[Academic lecture]. seminaret "Kollaborasjonens irrganger – aspekter ved norsk kollaborasjon under okkupasjonen".

Espeli, Harald (2014)

“Alltid skjermet, støttet og i en nasjonal særstilling? Norsk jordbruksproteksjonisme gjennom 150 år”

[Academic lecture]. Sesjonen “Næringsliv og historie: Hva kan næringslivshistorien tilføre historiefaget?”på Norske historikerdager 20.-22.juni..

Espeli, Harald (2014)

Presentasjon av mitt paper «The small role of forced and slave labour in the legal settlement in Norway after the war”

[Academic lecture]. på forfatterseminaret om OT-prosjektet i Trondheim 8.oktober 2014..

Espeli, Harald (2014)

Industriforbundet og forsikringsbransjen 1920-1988

[Academic lecture]. NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 11. november 2014..

Espeli, Harald (2013)

Tvangsarbeidets tilnærmede fravær i retts-/ landsvikoppgjøret

[Academic lecture]. seminar.

Espeli, Harald (2013)

Monetær utvikling og makroøkonomisk incentivstruktur særlig innenfor bygg og anlegg

[Academic lecture]. på Symposium “Arbeid på vegen. Vegvesenet og Organisation Todt 1940-45”.

Espeli, Harald (2012)

Central banks under German rule during World War II: The case of Norway. Norges Banks Working Papers 2012/2

[Report]. Norges Bank.

Espeli, Harald (2012)

“Monetary developments in Norway during the occupation” på NTNUs seminar Seminar Industry in occupied Europe, Trondheim 3 – 4 May, 2012

[Academic lecture]. Industry in Occupied Europe.

Espeli, Harald (2012)

"Gunnar Knudsens revisjonsordning og dens problematiske start” på instituttseminaret på Institutt for historie og klassiske fag, NTNU 4. desember 2012

[Academic lecture]. Seminar.

Espeli, Harald (2012)

“Political radicalization and social movements in liberated Norway (1945-1947)” på konferansen Social Movements and the Change of Economic Elites in Europe after 1945 arrangert av Institut für soziale Bewegungen i Bochum 8.-9.november 2012

[Academic lecture]. Konferanse.

Espeli, Harald (2011)

artikkel

[Popular scientific article]. Advokatbladet

Espeli, Harald (2011)

Fortropper for gjensidig skadeforsikring i Norge. Skipsforsikringsforeningenes og brannkassenes gjennombrudd på 1800-tallet: Likheter og forskjeller

[Academic lecture]. seminar.

Espeli, Harald (2011)

Advokatbransjens kommersielle hamskifte 1975-2010

[Academic lecture]. 27. nordiske historikermøtet i Tromsø 12.august.

Espeli, Harald (2010)

Venstrestaten og forsikringsmarkedene

[Academic lecture]. Venstrekapitalisme, demokrati og marked.

Espeli, Harald (2010)

Central banks under German rule during World War II: The case of Norway

[Academic lecture]. Monetary History Group Seminar.

Espeli, Harald (2010)

Økonomisk politiske konsekvenser av den tyske okkupasjon av Norge (1940-45)

[Academic lecture]. Krig og økonomiske endringer i de nordiske land 1600-1990.

Espeli, Harald (2008)

Fra 1970 til 1980-tallet: Bransjemessig brytningstid

[Article in business/trade/industry journal]. Advokatbladet, s. 108- 109.

Espeli, Harald (2008)

Advokatene som næringslivets lobbyister og våpendragere i politikken 1850-1940

[Academic lecture]. Norske historikerdager , HIFO-konferansen.

Espeli, Harald (2008)

Prelude to extreme protectionism? Norwegian agricultural protectionism in a West-European context, 1850-1940

[Academic lecture]. den 3.DANONE-konferanse.

Espeli, Harald (2008)

Kommenterte Ole Kolsruds Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005

[Academic lecture]. Universitetsforlaget på Arkivverkets 11. forskningsseminar.

Espeli, Harald (2008)

Foredrag om ”De økonomiske relasjonene mellom Tyskland og Norge 1940-45”

[Academic lecture]. Seminar ”Norske og danske tilstander 1940-45”.

Espeli, Harald; Bergh, Trond & Rønning, Asle (2006)

Melkens pris - perspektiver på meierisamvirkets historie

[Scientific book]. Tun Forlag AS.

Espeli, Harald (2005)

Ås innkjøpslags første 40 år (1905-1945). Bakgrunn, etablering, krise og konsolidering

[Report]. Ås innkjøpslag.

Bergh, Trond; Espeli, Harald & Sogner, Knut (2004)

Brytningstider. Storselskapet Orkla 1654-2004

[Scientific book]. Orion forlag.

Christensen, Sverre; Espeli, Harald, Larsen, Eirinn & Sogner, Knut (2003)

Kapitalistisk demokrati?

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Espeli, Harald (2003)

Samvirkebeskatningen i Norge : En historisk analyse med hovedvekt på forbrukerkooperasjonen på 1900-tallet

[Report]. Institutt for samfunnsforskning.

Rapporten analyserer utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak innenfor jordbrukssektoren og forbruksforeninger ble underlagt et særskilt skatteregime frem til skattereformen i 1992. Den særskilte skattleggingen var motivert utfra et politisk ønske om å fremme organisasjonsformen innenfor utvalgte deler av økonomien på begynnelsen av 1900-tallet. Funnene i rapporten tyder på at skattefordelene i forhold til aksjeselskap økte fra 1920-tallet og frem til 1970-tallet. Skattefordelene utgjorde likevel neppe noen avgjørende forklaring på samvirkets suksess i primærnæringene og dagligvarehandelen generelt sett.

Espeli, Harald (2003)

Samvirkebeskatningen i Norge på 1900-tallet. En historisk analyse av den politiske debatten, regelverket og ligningspraksis med hovedvekt på landbrukssamvirke og forbrukerkooperasjonen

[Report]. Institutt for samfunnsforskning.

Rapporten analyserer utviklingen av norsk samvirkebeskatning fra slutten av 1800-tallet og frem til en høyesterettsdom i 2001. Skattelovene av 1911 innebar at samvirkeforetak innenfor jordbrukssektoren og forbruksforeninger ble underlagt et særskilt skatteregime frem til skattereformen i 1992. Den særskilte skattleggingen var motivert utfra et politisk ønske om å fremme organisasjonsformen innenfor utvalgte deler av økonomien på begynnelsen av 1900-tallet. Funnene i rapporten tyder på at skattefordelene i forhold til aksjeselskap økte fra 1920-tallet og frem til 1970-tallet. Skattefordelene utgjorde likevel neppe noen avgjørende forklaring på samvirkets suksess i primærnæringene og dagligvarehandelen generelt sett.

Espeli, Harald (2002)

En reguleringshistorisk skisse av jordbrukssektoren, 1970-2000

[Article in business/trade/industry journal]. ?, 19(2), s. 39- 52.

Espeli, Harald (2002)

En reguleringshistorisk skisse av jordbrukssektoren 1970-2000

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Espeli, Harald (2001)

The Federation of Norwegian Industries 1945-1972. Partner, Lobbyist and Critic of Governmental Policies

[Academic lecture]. Third Business History Association (EBHA) Conference ”Business and Society".

Espeli, Harald (2001)

Comparative Perspectives on Distinctiveness of Norwegian Price and Competition Policy in the 20th Century

[Academic lecture]. Third Business History Association (EBHA) Conference ”Business and Society".

Espeli, Harald (1999)

Lobbyvirksomhet på Stortinget. Lange linjer og aktuelle perspektiver med hovedvekt på næringsinteresser og næringspolitikk

[Scientific book]. Tano Aschehoug.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
1991 Norwegian University of Life Sciences Ph.D Dr. Agric.
1984 University of Oslo Ped. Seminar
1983 University of Oslo Master Cand. Philol.
Work Experience
Year Employer Job Title
2001 - Present BI Norwegian Business School Senior Researcher
1997 - 2001 BI Norwegian Business School Researcher
1993 - 1997 Institute for Social Research Researcher
1990 - 1993 BI Norwegian Business School Researcher
1985 - 1989 Norwegian University of Life Sciences PhD Candidate
1985 - 1985 Norwegian Ministry of Government Administration and Consumer Affairs Executive Officer