-
Employee Profile

Irina Eidsvold-Tøien

Associate Professor - Department of Law and Governance

Biography

Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved BI Handelshøyskolen i Oslo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt. I tillegg til å undervise i opphavsrett for kreative næringer («Creative Industries Management») og i standard jusfag på forretningsjusstudiet, er hun fagansvarlig for det nye personvernkurset på BI (GDPR). I tillegg er hun forsker og deltar bl.a. i et prosjekt som vurderer konsekvensene av digitalisering innen kulturfeltet på en rekke fagområder (film, bok, museum og medier) og foretar også utredninger for Kulturdepartementet om kartlegging av pengestrømmene på film- og musikkfeltet.

Publications

Eidsvold-Tøien, Irina & Stenvik, Are (2023)

Copyright for Performers – An Obligation under International Law

Oxford University Press

Eidsvold-Tøien, Irina & Gaustad, Terje (2021)

Opphavsrett, håndheving og mangfold

Universitetsforlaget, Oslo

Eidsvold-Tøien, Irina (2021)

På jakt etter parodiregelen i norsk rett

Rosenmeier, Morten (red.). Festskrift til Jørgen Blomqvist

Eidsvold-Tøien, Irina (2021)

Opphavsrett for en bærekraftig næring

Gran, Anne-Britt & Olsen, Bjørn Eirik (red.). Kreativ næring: Lokale, digitale og økonomiske perspektiver

Eidsvold-Tøien, Irina (2021)

Parodirettslig vakuum i norsk rett

Rosenmeier, Morten (red.). Festskrift til Jørgen Blomqvist

Eidsvold-Tøien, Irina (2021)

Opphavsrett for en bærekraftig næring

Gran, Anne-Britt & Olsen, Bjørn Eirik (red.). Kreativ næring: Lokale, digitale og økonomiske perspektiver

Gaustad, Terje & Eidsvold-Tøien, Irina (2021)

Opphavsrett, håndheving og mangfold

Gran, Anne-Britt & Røssaak, Eivind (red.). Mangfold i spill: Digitalisering av kultur og medier i Norge

Kapittelet analyser opphavsrettens betydning for mangfold i distribusjon og innhold. I en komparativ rettsøkonomisk analyse sammenlignes gjennomføringen av EUs Infosoc-direktiv i norsk, svensk og dansk rett. Funnene viser at variasjoner i gjennomføringen av direktivet har medført forskjeller i opphavsrettens effektivitet, og at norsk rett er den minst effektive. Effektivitetstap medfører reduserte inntekter for opphavere og utøvere, som igjen medfører et redusert mangfold i utbudet.

Eidsvold-Tøien, Irina (2020)

Sikring av en bærekraftig kulturøkonomi, nødvendiggjør innføring av DSM-direktivet

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd

Eidsvold-Tøien, Irina (2020)

Kunstnerisk frihet en menneskerett

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Eidsvold-Tøien, Irina (2020)

Kunstnerisk frihet - en menneskerett

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Artikkelen er en av mange i festskriftet til Ole Gjems-Onstad, og omhandler hvorvidt kunstnerisk frihet er en menneskerett og hvordan den i såfall er beskyttet i norsk rett. Dernest tar artikkelen for seg hvorvidt teaterforestillingene "Arv og miljø" (Den Nationale scene 2019/2010) og "Ways of seing" (Black Box 2018/2019) er beskyttet av menneskerettigheter. Det finner jeg at de er som kunstneriske ytringer, som omfatter mer enn ordene. Kunstnerisk frihet er en del av ytringsfriheten, og vil gå foran retten til privatliv, dersom formen for ytring er abstrahert fra det konkrete/private, slik kunst oftest vil være.

Eidsvold-Tøien, Irina (2020)

Sikring av en bærekraftig kulturøkonomi nødvendiggjør innføring av DSM-direktivet

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 1, s. 184- 199.

Eidsvold-Tøien, Irina & Viken, Monica (2019)

Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler?

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 40(3), s. 318- 356. - Full text in research archive

Artikkelen sammenligner håndhevingsreglene for opphavsrett (musikk, bøker, filmer etc.) i Norge, Danmark og Sverige. Regelverket er pålagt gjennom et EU-direktiv. Slik vi ser det,har Norge de minst effektive reglene. Det er nesten ingen saker for domstolene på tross av mange anmeldelser og undersøkelser som viser stort omfang av piratkopiering og ulovlig bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold. Vår anbefaling er at det norske regelverket bør endres for å komme på linje med det danske, som virker som det mest velfungerende.

Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Creative, Performing Artists – Copyright for Performers

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd

Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Creative, Performing Artists: Copyright for Performers

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 86(2), s. 130- 146. - Full text in research archive

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Opphavsrett for utøvende kunstnere – internasjonale skranker?.

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Skapende, utøvende kunstnere - Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett

Universitetsforlaget.

Eidsvold-Tøien, Irina (2013)

Remunerating of Authors and Performers – How can we reach the obligation of Fair Compensation?

Edward Elgar Publishing.

Eidsvold-Tøien, Irina (2012)

Originalitetskriteriet i EU-retten- ny kurs?

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 14(4), s. 5- 9.

Eidsvold-Tøien, Irina (2012)

Originalitetsbegrepet i EU-retten- ny kurs?

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 4, s. 403- 423.

I artikkelen foretas en gjennomgang av avgjørelser fremmet overfor EU-domstolen innen opphavsrett de siste tre årene (6)- og det gis en kort beskrivelse av sakene og temaene knyttet til originalitetskriteriet, som er grunnkravet for at noe skal få opphavsrettslig vern både i EU-retten og etter norsk rett. Domstolen synes å anrette et prosessorientert-perspektiv for vurderingen av hvorvidt et åndsverk er originalt. Dersom det - når åndsverket skapes - foreligger frie, kreative valg på uttrykket, er verket originalt, hevder Domstolen. Dette i motsetning til å vurdere graden av originalitet i selve åndsverket, som ville vært et resultatorientert perspektiv på vurderingen.

Eidsvold-Tøien, Irina (2011)

Immaterialrett. Er utøvende kunstneres prestasjoner beskyttet som opphavsrett? Presentasjon av phd-prosjekt innen immaterialrett

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 24- 25.

Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Kunstnerne har grunn til bekymring

DN, Dagens Næringsliv [Avis]

Eidsvold-Tøien, Irina & Thune Husvik, Mari (2017)

Den skapende, utøvende skuespilleren

[Fagblad]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Arendalsuka- hva innebærer forslag til endringer av åndsverkloven?

Offentlig møte [Internett]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Kan man stjele en dans?

Dagens næringsliv [Avis]

Eidsvold-Tøien, Irina (2016)

Skuespillere er mindre verdt

Klassekampen [Avis]

Røyseng, Sigrid; Gaustad, Terje, Eidsvold-Tøien, Irina & De Paoli, Donatella (1)

Grenseløs norsk film – mellom Hollywood og lokal patriotisme

Dagsavisen - Nye Meninger [Kronikk]

Eidsvold-Tøien, Irina; Rognstad, Ole-Andreas & Rognstad, Ole-Andreas (2021)

Remunerating Authors and Performers – Are Statutory Fair Compensation Provisions Sufficient?

[Academic lecture]. ATRIP, 39th Congress.

Eidsvold-Tøien, Irina & Rognstad, Ole-Andreas (2021)

Remunerating Authors and Performers – Are Statutory Fair Compensation Provisions Sufficient?

[Academic lecture]. ATRIP, 39th Congress, 8th -10th November 2021.

How remuneration of authors and performers have declined i the digital era in the music field

Eidsvold-Tøien, Irina (2021)

Sikring av en bærekraftig kulturøkonomi, nødvendiggjør innføring av DSM-direktivet

[Article in business/trade/industry journal]. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 2020(1), s. 184- 199. - Full text in research archive

Røyseng, Sigrid & Eidsvold-Tøien, Irina (2019)

Rapport om kunstnerundersøkelser

[Report]. Kulturdepartementet.

Eidsvold-Tøien, Irina & Gaustad, Terje (2019)

Economic Concequenses of Nuances in National Implementationn of International Law

[Academic lecture]. The Society for Economic Research on Copyright Issues.

Different hypoteses on why the Norwegian enforcement Regulation is not sufficiently efficient

Eidsvold-Tøien, Irina; Torp, Øyvind, Marcus, Gjems Theie, Molde, Audun, Gaustad, Terje, Sommerstad, Harald, Espelien, Anne & Gran, Anne-Britt (2019)

Hva nå - Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje

[Report]. BI Centre for Creative Industries, Rapport nr. 1.

Eidsvold-Tøien, Irina (2018)

Utredning av musikkfeltets økonomi, verdikjede, markedsstruktur og pengestrømmer

[Report]. BICCI:-publikasjon.

Gaustad, Terje; Gjems Theie, Marcus, Eidsvold-Tøien, Irina, Torp, Øyvind, Gran, Anne-Britt & Espelien, Anne (2018)

Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier.

[Report]. Menon-publikasjon nr.5/2018.

Gran, Anne-Britt; Torp, Øyvind, Gjems Theie, Marcus & Eidsvold-Tøien, Irina (2017)

Musikkbransjen i Norge 2011-2015 - Økonomisk analyse av fem delbransjer og elleve undergrupper

[Report]. Handelshøyskolen BI, Centre for Creative Industries.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2015 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
2001 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2006 - 2011 TONO Lawyer
2001 - 2006 Bull & Co Lawyer