-
Employee Profile

Kari Birkeland

Associate Professor - Department of Law and Governance

Biography

Kari Birkeland har Cand.Jur (master) fra Univeristetet i Oslo fra 2005 og ph.d. i rettsvitenskap fra 2015 ved Universitetet i Tromøs. Hennes doktoravhandling har tittelen "Ekstern revisors handleplikter - i et revisjonsrettslig og erstatningsrettslig perspektiv". Kari har vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Rettsvitenskap og Styring ved BI siden 2015. Tidligere har hun vært stipendiat og høyskolelektor ved BI. Hun har også arbeidet som skattejurist i skatteetaten og i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Kari Birkeland har også arbeidet som utreder for Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker.

Kari Birkelands rettsvitenskaplige kompetanse ligger primært innenfor selskapsrett, rammevilkår for revisorer og regnskapsførere og erstatningsrett, særlig profesjonesansvaret. Øvrige rettsvitenskaplige interesser omfatter blant annet insolvensrett og økonomisk kriminalitet.

Birkeland har publistert flere fagartikler og er forfatter av blant annet kommentarene til revisorloven på Gyldendal Rettsdata og kommentarene til regnskapsførerloven på Karnov Group Norway.

Undervisning og veiledning
Birkeland underviser på flere ulike kurs og studieretninger på BI. Hun er kursansvarlig for kurset GRA6209 Jus for revisorer som inngår i graden Master i Regnskap og Revisjon, JUR3641 Rettslære for regnskapsførere og JUR3634 Regnskapsførerskikk og etikk som inngår i graden for å bli statsautorisert regnskapsfører. I tillegg er hun kursansvarlig for JUR3517 Selskaps- og finansieringsrett som inngår i Bachelor for forretningsjus og økonomi. Hun er også kursansvarlig for kurset Erstatningsrett og forsikringsrett som inngår i Bachelor for Rettsvitenskap.
Birkeland er Academic Coordinator for regnskapsførerretningen på Bachelor i økonomi og administrasjon.
Birkeland veileder jevnlig masterstudenter ved UiO og UiT.

Area of Expertise

Publications

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2104)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 80- 90.

Birkeland, Kari (2023)

Kommentarer til regnskapsførerloven av 2022

Karnov lovkommentarer

Birkeland, Kari (2023)

Kommentarer til regnskapsførerloven 1993

Karnov lovkommentarer

Birkeland, Kari (2021)

Kommentarer til aksjeloven og allmennaksjeloven kapittel 7

Karnov lovkommentarer

Birkeland, Kari (2020)

Autorisert regnskapsfører - rolle og ansvar

Stenheim, Tonny & Birkeland, Kari (red.). Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke

Stenheim, Tonny & Birkeland, Kari (2020)

Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke

Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Birkeland, Kari (2020)

Godkjenning av revisor

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Birkeland, Kari (2018)

Forslag til ny norsk revisorlov NOU 2017: 15 Ny revisorlov

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 18- 33.

Birkeland, Kari (2017)

Ekstern revisors handleplikter

Cappelen Damm Akademisk.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2016)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 74- 88.

Birkeland, Kari & Bråthen, Tore (2015)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 104- 111.

Birkeland, Kari & Bråthen, Tore (2015)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 130- 134.

Birkeland, Kari (2014)

Ny rettspraksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 102- 109.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 99- 102.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 157- 160.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 164- 167.

Birkeland, Kari (2011)

Revisors rolle etter regnskapsloven § 3-3b - foretaksstyring i årsberetningen

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Birkeland, Kari (2008)

Rekommandasjon om begrensning av revisors sivilrettslige ansvar

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 93- 100.

Birkeland, Kari (2007)

Erstatningsansvar for revisorer

Tidsskrift for erstatningsrett, s. 4- 32.

Birkeland, Kari (2007)

Revisors ansvar for aksjekapital som er bekreftet innbetalt i forbindelse med stiftelse av selskap

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Birkeland, Kari (2006)

Fagseminar om revisors ansvar

Revisjon og Regnskap, s. 42- 44.

Bråthen, Tore Kristian & Birkeland, Kari (2023)

Ny lovgivning 29.10.2022-17.02.23

[Popular scientific article]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 367- 375.

Birkeland, Kari (2023)

Ny praksis - Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 386- 389.

Birkeland, Kari (2022)

Kommentarer til revisorloven

[Report]. Gyldendal rettsdata.

Bråthen, Tore & Birkeland, Kari (2019)

Ny lovgivning Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 98- 101.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 86- 88.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 66- 67.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2018)

Ny lovgivning - Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 68- 71.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny praksis

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 131- 144.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 124- 130.

Birkeland, Kari (2005)

EU Kommisjonens forslag til forenkling av annet selskapsdirektiv. Betydning for norsk selskapslovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for forretningsjus, 11(4), s. 516- 557.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2015 University of Tromsø PhD
2005 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - 2016 BI Norwegian Business School Lecturer
2007 - 2011 BI Norwegian Business School PhD Candidate
2005 - 2006 Skatteetaten Legal Adviser (tax)