-
Employee Profile

Morten Kinander

Head of Department - Department of Law and Governance

Biography

Mine arbeidsområder ved BI er først og fremst kapitalmarkeds- og kredittrett. Jeg har bakgrunn som filosof, finansadvokat og samfunnsdetattant, og er leder av Senter for finansregulering ved BI.


Publications

Kinander, Morten (2022)

Market Sounding

Mock, Sebastian & Ventoruzzo, Marco (red.). Market Abuse Regulation: Commentary and Annotated Guide Second Edition

Kinander, Morten (2019)

Thomas Hobbes, Max Weber og den moderne forvaltningsretten

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 95- 132.

Kinander, Morten (2019)

Ten years after: The spector presumption in MAD, MAR and MAD II

Capital Markets Law Journal, 14(3), s. 364- 380. Doi: 10.1093/cmlj/kmz010

Kinander, Morten (2018)

Fra direktiv til forordning. Endringer i norsk innsiderett ved overgang fra MAD til MAR?

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 48- 55.

Kinander, Morten (2018)

The Norwegian Model for Access to the European Financial Markets: The Principles and Practicalities of the EEA States' Solution to the Passporting Issue in Light of Brexit

European Company and Financial Law Review, 15(2), s. 236- 269. Doi: 10.1515/ecfr-2018-0009

Kinander, Morten (2018)

Reform av norsk markedsmisbruksrett – En tapt mulighet?

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 19(3), s. 23- 35.

Kinander, Morten (2018)

Conflicts of interest in finance: Does regulation of them reduce moral judgment, and is disclosure harmful?

Journal of Financial Regulation and Compliance, 26(3), s. 334- 350. Doi: 10.1108/JFRC-12-2016-0108

Purpose: Relying on research from social psychology and business ethics, this paper aims to argue that the current massive regulatory regime surrounding the attempts to curb what is perceived to be damaging conflicts of interests in the financial industry is based on misguided assumptions, and that the trend of increasingly detailed rule-making, supervision and sanctioning in this area might be counter-effective. This should cause financial services legislators and regulators to be cautious when proposing more detailed rules as solutions to perceived problems. The paper argues that disclosure is no remedy for a harmful conflict of interest, and that such an obligation can only be based on the client’s right to know about the conflict. This right, however, does not, in itself, justify all the extensive and detailed regulation in the area. The paper ends with a recommendation for more research into the moral reasoning ability of financial services professionals, as well as the interplay between judgment and rules in the finance industry. Design/methodology/approach: The paper relies on research within behavioural moral psychology, and applies it to business ethics with the aim of discussing the impact of regulation on moral reasoning within the finance industry. Findings: Regulation might lead to a decrease in moral reasoning, which is the premise of proper handling of conflicts of interest. Additionally, disclosure of unavoidable conflicts of interest might even strengthen the negative consequences of such conflicts. Research limitations/implications: More research should be conducted within the financial services sector about the effect of regulation on individual judgment. Practical implications: The paper proposes that care should be exercised when proposing increased and complex regulation to avoid unintended and adverse consequences for the financial services industry. Originality/value: The paper synthesises existing research within different fields – such as moral psychology and analytic business ethics – and applies it to financial regulation.

Kinander, Morten (2016)

Interessekonflikter i finans og revisjon: Hvor hensiktsmessig er det å regulere dem?

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Kinander, Morten (2016)

Fra tilbakeholdenhet til aktivisme – Nyere utviklingslinjer i forholdet mellom rett og politikk i Høyesterett

Lov og Rett, 56(3), s. 141- 164. Doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-03-03

Artikkelen argumenterer for at Høyesterett de siste årene har beveget seg fra å utvise en tilbakeholdenhet når det gjelder bruk av Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser, til å tendere mot å innta en aktivistisk holdning til politiske vedtak som ellers kunne ha funnet sin løsning på trinnlavere nivå. Dette reduserer en rettsstatlig kjerneverdi som forutberegnelighet, og kan føre til en rettsuvisshet ved at sentrale grunnlovsbestemmelser får stadig nye virkeområder. Utviklingen fører også til et uklart samarbeidsforhold mellom politiske myndigheter og domstolen, hvor vi kan se konturene av en Høyesterett som inntar en rolle vårt nåværende demokratiske system ikke har lagt opp til. Dette er en utvikling som langt på vei er resultat av Høyesteretts egne valg. Disse valgene har vært gjenstand for utilstrekkelig oppmerksomhet.

Kinander, Morten (2016)

Bruk og misbruk. Særlig om ordrebehandling og misbruksreservasjonen i innsidehandelsretten

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 53- 65.

Kinander, Morten (2015)

Utviklingen av det objektive ansvaret, eksemplifisert ved bostyreransvaret

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 12(1), s. 47- 75.

Kinander, Morten (2014)

Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 11(3), s. 147- 168.

Kinander, Morten (2014)

Comparing courts: The accountability function of the constitutional courts of Poland and Hungary

Review of Central and Eastern European Law, 39(2), s. 145- 190. Doi: 10.1163/15730352-00000016

Kinander, Morten (2013)

Straffens begrep og begrunnelse i norsk rett -- en kritikk

Jussens venner, 48(3), s. 155- 192.

Kinander, Morten (2013)

MENNESKERETTIGHETER OG GRUNNLOVEN Om Menneskerettighetsutvalgets forslag om inkorporering av internasjonale menneskerettigheter i Grunnloven

Jussens venner, 48(1), s. 116- 139.

Kinander, Morten (2012)

- ”Ytringsfrihetens inversjon. Hvordan en grunnleggende menneskerettighet endte opp som samfunnets vern mot individet

Gauden-Kolbeinstvedt, Lars (red.). Ytringsfrihet: 10 essays

Kinander, Morten (2011)

Rasjonalitet og rettferdighet hos Kant og Rawls. Er Rawls en kantianer?

Norsk Filosofisk tidsskrift, s. 295- 310.

Kinander, Morten & Høgberg, Alf Petter (2011)

Det formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 15- 56.

Kinander, Morten (2011)

Ekstinksjon av aksjer? Om prinsipper for ekstinksjon og vindikasjon av uregistrerte aksjer

Tidsskrift for forretningsjus, s. 194- 220.

Kinander, Morten (2005)

Makt og rett (Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring

Universitetsforlaget.

Kinander, Morten (2004)

The View from Within. An Analysis and Critique of Legal Realism and Descriptive Jurisprudence

Fagbokforlaget.

Kinander, Morten (2003)

"En kritisk vurdering av hermeneutisk rettsteori"

Rætferd 103, s. 14- 23.

Kinander, Morten (2002)

"Trenger man egentlig 'reelle hensyn'? To betydninger, noen problemer

Lov og Rett, 41(4), s. 224- 241.

Artikkelen tar opp spørsmålet om hvor hensiktsmessig bruken av 'reelle hensyn' er i mdoerne juridisk metode, og stiller spørsmålstegn ved om termen i virkeligheten fører til det den er tenkt som, nemlig en åpen og drøftende argumentasjon. Forfatteren skiller mellom i den forbindelse mellom to typer av 'reelle hensyn', nemlig som en karakteristikk av en allerede foretatt argumentasjon, og som et argument i selve utlegningen av en rettsregel. Han konkluderer med at i mange sammenhenger kan man langt på vei klare seg uten å inndra 'reelle hensyn', som lett kan bli en sovepute for utførlig og åpen argumentasjon.

Kinander, Morten (2002)

Skaper Høyesterett ny rett? Spenninger i norsk rettskildelære

Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai & Lilleholt, Kåre (red.). Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen

Kinander, Morten (2000)

Er det grunnlag for et normativt korrektiv til retten ut fra Eclhoffs rettsteori?

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 324- 369.

Kinander, Morten (2000)

Den autonome retten og studiet av den

Retfærd

Kinander, Morten (2000)

Den autonome retten og studiet av den. Om Henrik Palmer Olsens og Stuart Toddingtons Law in its own right

Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, s. 16- 29.

Kinander, Morten (2000)

Er det grunnlag for et normativt korrektiv til retten ut fra Eckhoffs rettsteori

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 324- 368.

Kinander, Morten (2000)

Forholdet mellom juridisk og rettsvitenskapelig metode innen den nyere rettsrealismen

Kritisk juss, s. 109- 128.

Kinander, Morten (2000)

Forholdet mellom juridisk og rettsvitenskapelig metode innen den nyere rettsrealismen

Kritisk juss, s. 109- 128.

Kinander, Morten (2000)

Er det grunnlag for et normativt korrektiv til retten ut fra Eckhoffs rettsteori

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 324- 368.

Holter, Katrine; Høgberg, Benedikte Moltumyr & Kinander, Morten (2023)

Rett og Slett #60: Habilitetsfadeser og «utro» ektemenn: Loven i politikken

Alle podkastspillere [Radio]

Henriksen, Tore; Bubalo, Lana, Kinander, Morten, Søvig, Karl Harald, Hennum, Ragnhild Helene, Bøyum-Folkeseth, Odd Anders, Lyngdal, Anne Bang, Lien, Vilde Hannevik & Libell, Henrik Pryser (2022)

Norsk jussutdanning er knapt til å kjenne igjen

Juridika.no [Internett]

Kinander, Morten (2020)

Vi ser et større behov for spesialisering i utdanningen

Khrono [Avis]

Kinander, Morten (2020)

En politisk vurdering som ikke skal høre hjemme i en domstol

Dagens perspektiv [Avis]

Kinander, Morten (2020)

Kostbar forbrukarmakt

Dag og Tid [Avis]

Kinander, Morten (2020)

Nå vil BI utdanne advokater

Dagens næringsliv [Avis]

Kinander, Morten (2014)

- Trond Mohn har kontroll på pengene

Dagbladet [Internett]

Kinander, Morten (2014)

- Lærerne holder 64.000 barn som gisler for en symbolsak

Nettavisen.no [Internett]

Kinander, Morten (2004)

Hvor mange innviklede lover kan et folk fordøye?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Raid og rettssikkerhet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Rettsstaten er truet i Ungarn

VG : Verdens gang [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Forvaltningens maktbruk

Advokatbladet [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Ytringsfriheten er truet

Dagsavisen [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Dømt for islamkritikk

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Vi har glemt hvorfor vi straffer

Minervanett [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Straffen skremmer ikke

Minervanett [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Riksrevisjonen på ville veier

Bergens Tidende [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Hvor dramatisk er tomtefestedommen?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Et forsvar for fohudslinja

Minervanett [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Gamle lover for nye medier

Minervanett [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Revolusjon i Norge?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Anmeldelse av Sverre Blandhol: Juridisk Idealogi: Alf Ross' kritikk av naturretten

Kritisk juss [Kronikk]

Kinander, Morten (2023)

Noen bemerkninger om verdipapirmeglerens rettslige stilling

Christoffersen, Margrethe Buskerud; Høgberg, Alf Petter, Irgens-Jensen, Harald & Knudsen, Gudmund (red.). Juss og mangfold. Festskrift til Geir Woxholth

Kinander, Morten (2017)

Rettspositivisme? En kommentar til Arnfinn Bårdsen

[Article in business/trade/industry journal]. Lov og Rett

Kinander, Morten (2016)

Kampen mot tobakk - en vurdering av forslaget om standardiserte tobakkspakninger (med Torstein Ulserød), Civita-notat nr. 12 2016

[Report]. Civita.

Kinander, Morten (2015)

Rettssikkerhet i finansnæringen: Behov for ny klageordning

[Report]. Civita.

Kinander, Morten (2014)

Comparing Courts: The Accountability Function of the Constitutional Courts of Poland and Hungary

[Academic lecture]. DPP Research Seminar.

Kinander, Morten (2014)

Et liberalt sosialdemokrati?

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt Norsk Tidsskrift, 31(3), s. 338- 342.

Kinander, Morten (2012)

Etter applausen -- Dommen mot Anders Behring Breivik

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, s. 1081- 1085.

Kinander, Morten (2012)

Rettssikkerhet, stat og næringsliv

[Report]. Civita.

Kinander, Morten (2012)

Riksrevisjonen – vaktbikkje uten bånd?

[Report]. Civita.

Kinander, Morten (2012)

Midlertidig ansettelsesavtaler – en oversikt over reglene og forslag til ny ordning

[Report]. Civita.

Kinander, Morten (2005)

Rettsfilosofi : en innføring

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Kinander, Morten (2003)

"Steering between foundationalism and discretionism in the methodology of legal theory."

[Academic lecture]. Verdenskongress i retts- og sosialfilosofi.

Kinander, Morten (2000)

The hermeneutics of practical perspectivism

[Academic lecture]. IX. Internationaler Kant-kongress.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2006 University of Oslo Master Cand. Jur.
2003 University of Bergen Ph.D Dr. Juris
1997 University of Bergen Master Cand. Philol.
Work Experience
Year Employer Job Title
2019 - Present BI Norwegian Business School -- Head of Department of Law and Governance Professor
2015 - Present BI Norwegian Business School Professor
2011 - Present Civita Lawyer and philosopher
2012 - 2015 BI Norwegian Business School Associate professor
2007 - 2011 Wiersholm, Mellbye & Bech (Law firm) Lawyer/Senior associate
2006 - 2007 Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo Visiting researcher
2005 - 2006 Norwegian Research Council Post doc fellow
2003 - 2006 University of Bergen, Law faculty Associate professor
1999 - 2003 University of Bergen, Law faculty Research fellow
1998 - 1999 Columbia University Fulbright Scholar
1998 - 1998 University of Bergen, Law faculty Assistant professor
1996 - 1996 Columbia University Visiting scholar