-
Employee Profile

Marius Emberland

Professor - Department of Law and Governance

Biography

Marius Emberland is professor at the Department of law and governance, specializing in public and international law. His main teaching assignments at BI are with the five-year Master of laws programme, concentrating on the law of civil procedure, constitutional law, and international law, including human rights.

He joined the BI faculty in 2023. He was previously associate professor at the Faculty of law at the University of Oslo, but the decade and a half prior to his moving to BI he worked for the Norwegian Government, first at the Legal Affairs Department at the Ministry of Foreign Affairs, then as attorney for the Norwegian Government at the Office of the Attorney General for Civil Affairs, where he inter alia for ten years served as Norway's Government Agent before the European Court of Human Rights and other international human rights bodies, and finally, prior to called to BI, as chief analyst at the Ministry of Justice and Public Security. He has also served as acting appeals court judge at the Borgarting High Court in Oslo. He is presently part of the editorial committees of two Norwegian law jornals (Lov og rett, and Kritisk Juss), and has formerly had similar roles at the Nordic Journal of International Law and Harvard International Law Journal. He has been editor-in-chief of the Nordic Journal of Human Rights.

Marius has litigated more than a hundred cases on behalf of ministries of the Norwegian Government in domestic courts on a variety of matters, including more than 15 cases before the Supreme Court of Norway. Several of them are seminal judgments in the corpus of the Supreme Court. He has litigated many cases before the European Court of Human Rights, in his capacity of Norway's Agent, and also cases before the European Court of Justice and the EFTA Court. He was part of Norway's legal team in the first BIT arbitration case ever against Norway under ICSID in the case of SIA North Star Ltd. v. Norway in 2020-2023.

Marius has his basic five-year masters of law degree (cand.jur.) from the University of Oslo, and he also holds an LL.M. degree from Harvard Law School. He has a doctorate in law (D.Phil.) from the University of Oxford on a dissertation concerning the protection of companies' and shareholders' interests under the European Convention on Human Rights (published as "The Human Rights of Companies: Exploring the Structure of ECHR Protection" by Oxford University Press).

You may follow him at LinkedIn.Publications

Emberland, Marius (2023)

Om "innlegg til belysning av allmenne interesser" etter tvisteloven § 15-8 i lys av nyere praksis

Jussens venner, 58(1), s. 35- 72. Doi: 10.18261/jv.58.1.2

Artikkelen dreier seg om ordningen i tvisteloven § 15-8 om innlegg til belysning av allmenne interesser, som var en nyskapning i norsk rett da den ble innført i 2008. Det har skjedd en økning i bruken av slike innlegg, særlig de siste årene, og nye problemstillinger og tolkningsspørsmål har dukket opp som følge av dette. Artikkelen beskriver bruken av slike innlegg, og presenterer utvalgte tolkningsspørsmål i nyere praksis, før den søker å klarlegge hvilket tankegods ordningen hviler på. Artikkelen avslutter med en vurdering av grunnlaget for en praktisering som i større grad er i tråd med ordningens underliggende hensyn og formål.

Emberland, Marius (2022)

Kommentarer til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 21. mai 1999 nr. 30 §§ 1 til og med 6

Karnov lovkommentarer

Emberland, Marius (2022)

Stille EMK nå krav om skyld ved straff? Merknader til Høyesteretts dom 15. april 2021 (HR-2021-797-A)

Lov og Rett, 61(2), s. 97- 116. Doi: 10.18261/lor.61.2.4

Emberland, Marius (2020)

Om kravet til likebehandling når forvaltningen treffer enkeltvedtak som beror på rettsanvendelsesskjønn

Tidsskrift for Rettsvitenskap, 133(4), s. 349- 392. Doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-04-01

Emberland, Marius (2023)

Kommentarer til Lov om etterretningstjenesten, Karnov lovkommentarer (2023)

Karnov lovkommentarer

Emberland, Marius (2020)

Om EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet

Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 165(1), s. 17- 37.

Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010)

Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?

Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (red.). The new international law : an anthology

Emberland, Marius (2008)

The European Convention on Human Rights as a Means for the Protection of Foreign Investment: A Look at Sovtransavto Holding v. Ukraine

Tietje, Christian (red.). International investment protection and arbitration. Theoretical and practical perspectives

Emberland, Marius (2007)

The International Court of Justice and Companies: Is It Possible to Discern A ”Structural Bias” at the Court Regarding Private Economic Enterprise?

International Community Law Review, 9(1), s. 187- 208.

Emberland, Marius (2006)

Diskrimineringsforbudet som konvensjonsbeskyttet menneskerettighet

Jussens venner, 41(4), s. 197- 234.

Emberland, Marius (2006)

The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection

Oxford University Press.

Emberland, Marius (2005)

Menneskerettighetene er ingen trussel mot rettssikkerheten

Lov og Rett, 44(5-6), s. 313- 315.

Emberland, Marius (2004)

Compensating Companies for Non-Pecuniary Damage: Comingersoll v. Portugal before the European Court of Human Rights and the Ambivalent Expansion of the ECHR Scope

British Year Book of International Law, 74, s. 409- 432.

Emberland, Marius (2004)

The Corporate Veil in the Case Law of the Human Rights Committee and the Inter-American Court and Commission on Human Rights

Human Rights Law Review, 4(2), s. 257- 275.

Emberland, Marius (2003)

The Corporate Veil in the Case Law of the European Court of Human Rights

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht, 63(4), s. 945- 969.

Emberland, Marius (2003)

The Usefulness of Applying Human Rights Arguments in International Commercial Arbitration. A Comment on Arbitration and Human Rights by Aleksandar Jaksic

Journal of International Arbitration, 20, s. 355- 363.

Emberland, Marius (2003)

Protection against unwarranted searches and seizures of corporate premises under Article 8 of the European Convention on Human Rights: The Colas Est SA v. France Approach

Michigan Journal of International Law, 25(1), s. 77- 116.

Emberland, Marius (2002)

"McElhinney v. Ireland, Fogarty v. United Kingdom, Al-Adsani v. United Kingdom (case note)"

American Journal of International Law, 96, s. 700- 705.

Emberland, Marius (2002)

"The Corporation as "Third Party" in ECHR Law"

European Business Law Review, 13(5), s. 389- 409.

Emberland, Marius (2002)

To måter å bringe rettigheter hjem på"

Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 25(1), s. 3- 22.

Emberland, Marius; Thiis, Øyvind W. & Karlsen, Gunnar M. (2002)

The International Human Rights Machinery

Høgdahl, Kristin; Ekker, ingrid Kvammen & Sadiwa, Lalaine (red.). Manual on Human Rights Monitoring

Emberland har skrevet avsnittet 'Regional human rights systems - The European System' i dette heftet. Heftet inngår som 'Chapter 2' i NORDEM-publikasjonen 'Manual on Human Rights Reporting'. NORDEM-manualen er særskilt utviklet kursmateriell. Informasjon om manualen (herunder metoder for å få tilgang til materialet) kan finnes på http://www.humanrights.uio.no/nordem/manualen.html .

Emberland, Marius (2002)

Chapter 5: How to Recognise Human Rights Issues in Practice

Høgdahl, Kristin; Ekker, ingrid Kvammen & Sadiwa, Lalaine (red.). Manual on Human Rights Monitoring

Emberlands tekst inngår som 'Chapter 5' i NORDEM-publikasjonen 'Manual on Human Rights Reporting'. NORDEM-manualen er særskilt utviklet kursmateriell. Informasjon om manualen (herunder metoder for å få tilgang til materialet) kan finnes på http://www.humanrights.uio.no/nordem/manualen.html .

Emberland, Marius (2001)

Lovskravet i EMK art 7 -- i lys av nyere EMD-praksis

Tidsskrift for strafferett, 1(1), s. 57- 69.

Emberland, Marius (2001)

Beck mot Norge

Tidsskrift for strafferett, 1(3)

Emberland, Marius (2001)

Grunnrettigheter (bokessay)

Mennesker og Rettigheter

Emberland, Marius (2001)

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og norske maktstrukturer

Tranøy, Bent Sofus & Østerud, Øyvind (red.). Mot et globalisert Norge?

Emberland, Marius (1999)

Det eksterritorielle vern i EMK artikkel 3 ¿ en oppdatering

Jussens venner, s. 31- 47.

Emberland, Marius (1999)

Om ¿law and literature¿-bevegelsen og dens overførbarhet til norske forhold

Kritisk juss, 26(3), s. 251- 268.

Emberland, Marius (1998)

"Behovet for revisjon av individvernet. Kjuus-kjennelsen som utgangspunkt for fornyet diskusjon"

Kritisk juss, XXV(2), s. 173- 186.

Om betydningen av et grunnlovsvern for menneskerettighetene, sett i lys av Høysteretts kjennelse i den såkalte Kjuus-saken (om rekkevidden av grunnlovsbeskyttelsen for rasediskriminerende ytringer i politisk partiprogram)

Emberland, Marius (1998)

I grunnlovskonservatismens favntak

Mennesker og Rettigheter, 15(3-4), s. 308- 317.

"I grunnlovskonservatismens favntak" - populærvitenskapelig artikkel om beskyttelsen av internasjonale menneskerettigheter i den norske grunnloven

Emberland, Marius (2006)

Slik kan PST overvåke deg Videre fullmakter gjør det lettere for PST å avlytte deg. Kommentar til Hans-Inge Langø i forbindelse med avlyttingen av terrormistenkte i Oslo

Tv2 Nettavisen [Internett]

Emberland, Marius (2006)

Debattdeltakelse om menneskerettigheter idag, med Tore Lindholm, Senter for menneskerettigheter og Petter Eide, Amnesty Norge. Programleder Kristin Moksnes

NRKP2 "Sånn er livet" [Radio]

Emberland, Marius & Lindholm, Tore (2006)

Intervju i programmet 'Sånn er livet': Retorikk og realiteter - norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?

NRK P2 [Radio]

Emberland, Marius (2006)

Bredt flertall for vern mot diskriminering. (Intervju, Mattis Michaelsen, Senter for seniorpolitikks websted

www.seniorpolitikk.no [Internett]

Emberland, Marius (2006)

Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?

AmnestyNytt [Avis]

Emberland, Marius (2006)

Årbok om menneskerettigheter

Dag og Tid [Avis]

En kommentar til innholdet i og formålet med Senter for menneskerettigheters Årbok om menneskerettigheter i Norge 2005 - som svar på lederartikkel i samme avis.

Emberland, Marius (2005)

Intervju i kulturprogrammet Detektor, NRK P2 (om menneskerettslige aspekter av forbud i Drammen kommune mot arrangement av møte for MC-magaasin)

NRK P2 [Radio]

Emberland, Marius (2005)

Intervju i Stavanger Aftenblad om Den europeiske torturforebyggelseskomites uttalelser om bruk av fotlenker i den såkalte NOKAS-rettssaken i Stavanger

Stavanger Aftenblad [Avis]

Emberland, Marius (2005)

Intervju i Aftenposten (kommentarer til undersøkelse som viser at nordmenn er villig til å begrense ytringsfriheten for enkelte grupper)

Aftenposten [Avis]

Emberland, Marius (2005)

Årbok om menneskerettigheter i Norge

Dag og Tid [Avis]

Emberland, Marius (2004)

Stortinget ville ha skilsmisserett som krav for gjenforening

Kilden. Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og [Internett]

t norsk krav om at alle ektepar skal anerkjenne hverandres rett til skilsmissen, kan bidra til å nekte store grupper kvinner adgang til landet. Det frykter Marius Emberland, juridisk rådgiver ved Norsk senter for menneskerettigheter. Stortingsforslaget er nå ute på ny høring. http://kilden.forskningsradet.no/nyheter/_arkiv/artikkel.html?vis=5671

Emberland, Marius (2001)

Intervju Aftenposten om den såkalte Orderud-saken (spm om varetektsfengsling var i overensstemmelse med EMK)

Aftenposten [Radio]

Emberland, Marius (1999)

Intervju Dagsnytt hovesending kl. 1230 25.11.1999 om saken Nilsen og Johnsen mot Norge i Den europeiske menneskerettighetsdomstol

NRK Dagsnytt : NRK Dagsnytt [Radio]

Emberland, Marius (1999)

Deltaker i Dagsnytt 18 ang fremleggelsen av rapport om behov for forskning om menneskerettiheter i Norge

NRK Dagsnytt : NRK Dagsnytt [Radio]

Emberland, Marius (1998)

Om inkorporering av menneskerettigheter i norsk rett

Oslo : Radio Nova [Radio]

Intervju om betydingen av inkorporering av menneskerettighetskonvensjoner i norsk rett

Emberland, Marius (1998)

Intervju med Svein Tore Andersen, NRK Dagsnytt om mulighetene for å bringe saker inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Oslo : NRK Dagsnytt [Radio]

Intervju med Svein Tore Andersen, NRK Dagsnytt om mulighetene for å bringe saker inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Emberland, Marius (1998)

Intervju med Ingvild Bjørnvold, sommernummeret, om Verdenserklæringen om menneskerettigheter i anledning dens 50-årsjubileum

Oslo : AmnestyNytt [Radio]

Intervju med Ingvild Bjørnvold, sommernummeret, om Verdenserklæringen om menneskerettigheter i anledning dens 50-årsjubileum

Emberland, Marius (1)

Betydningen av praksis fra FNs menneskerettighetskomiteer

Lov og Rett [Kronikk]

Emberland, Marius (1)

Argumentasjonsarbeider mer enn informasjonsmedarbeider og samfunnsdebattant

Lov og Rett [Kronikk]

Emberland, Marius (1)

FNs barnekonvensjon som svensk lov

Lov og Rett [Kronikk]

Emberland, Marius (1)

Leder: En ny vår for nordisk internasjonalrettslig rettsdiskurs?

Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift [Kronikk]

Emberland, Marius (1)

Menneskerettighetsretorikk førte ekteskapslov på villspor (27.11)

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Emberland, Marius (2023)

"Norsk sektormonisme" (presentasjon av foreløpige funn i arbeid om såkalte sektormonisme i norsk rett)

[Academic lecture]. IntNatLaw åpningskonferanse.

Bjørge, Eirik & Emberland, Marius (2011)

Hvor alvorlig tas EMK og EMDs tolkingsmetode i Europa? Tre eksempler til etterfølgelse

[Academic lecture]. Europarettsforum.

Emberland, Marius (2007)

Sovereignty and democracy asepcts of the dynamics of European human rights law

[Academic lecture]. Current developments in European law.

Emberland, Marius (2007)

What counts as relevant discrimination grounds in the European Convention on Human Rights? Using the ethos and telos of a treaty as determinants for legitimate purposive interpretation

[Academic lecture]. The New International Law Conference.

Emberland, Marius (2007)

Noen tanker om "dynamisk tolking" av Grunnlovens rettighetsbestemmelser

[Academic lecture]. Faglunsj - foredrag, forskergruppen for konstitusjonelle studier.

Emberland, Marius (2006)

Diskrimineringsvernet i norsk og internasjonal rett: Hovedlinjer og refleksjoner

[Report]. Sosial- og helsedirektoratet.

Vedlegg 2 til Rapport IS-1354 "EU-prosjektet "Nasjonal bevisstgjøring for å bekjempe diskriminering". En kunnskapsoppsummering med anbefalinger om strategier og tiltak", ISBN nr 9788280810246

Emberland, Marius (2006)

Årbok om menneskerettigheter i Norge 2005

[Report]. Norsk senter for menneskerettigheter.

Emberland, Marius (2006)

En sammenlignende oversikt over grunnlovsbeskyttelsen av menneskerettigheter i OECD-området

[Report]. Stortinget.

Denne rapporten, skrevet på oppdrag for Stortingets utredningsseksjon og utgitt i Stortingets publikasjonsserie Perspektiv, gir en oversikt over hvilke stater i OECD-området som har innarbeidet bestemmelser om menneskerettigheter i sine grunnlover, samt hvordan disse bestemmelsene er utformet. Rapporten omtaler også grunnlovsregler om menneskerettigheter som følger av uskreven rett. Videre er EUs menneskerettighetsvern, representert ved EUs Charter of Fundamental Rights, er tatt med. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Stortingets utredningsseksjon.

Emberland, Marius (2006)

Dynamisk tolking av menneskerettighetskonvensjoner: Mulige forståelser og tenkelige rasjonaler

[Academic lecture]. Faglunsj, Avdeling for kvinnerett.

Emberland, Marius (2006)

Er det legitimt å tolke Den europeiske menneskerettighetskonvensjon dynamisk?

[Academic lecture]. Norsk suverenitet i det 21. århundre - spenninger mellom rett og politikk.

Emberland, Marius (2006)

The International Court of Justice and Companies

[Academic lecture]. Workshop.

Emberland, Marius (2006)

Verken uttømmende eller uuttømmelig: Hvilke kriterier avgjør hva som utgjør relevante diskrimineringsgrunnlag etter artikkel 14 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon?

[Academic lecture]. Fagseminar.

Emberland, Marius (2006)

Verken uttømmende eller uuttømmelig: Hvilke kriterier avgjør hva som utgjør relevante diskrimineringsgrunnlag etter artikkel 14 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon?

[Academic lecture]. Fagseminar.

Emberland, Marius (2006)

Tilbakevirkende lovgivning og EMK: Mellom rettsstat, reguleringsstat og individuell verdighet

[Academic lecture]. Forskerkonferanse om tilbakevirkning.

Emberland, Marius (2006)

Retorikk og realiteter. Norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?

[Popular scientific book]. Civita.

Emberland, Marius (2005)

Jakten på perspektiver - replikk til Sjak R. Haaheim

[Popular scientific article]. Juristkontakt, 39(4), s. 37- 37.

Emberland, Marius (2005)

THE LEGAL FRAMEWORK OF SOCIAL REFORMSIN THE STATE OF QATAR: CURRENT STATUS

[Report]. Hydro Aluminium ASA.

Ulfstein, Geir & Emberland, Marius (2005)

Innledning fra SMR i forbindelse med Åpen høring i Den særskilte komite til behandling av St.meld.nr.17 (2004-2005) Makt og demokrati

[Academic lecture]. Åpen høring i Den særskilte komite til behandling av St.meld.nr.17 (2004-2005) Makt og demkrati.

Emberland, Marius (2004)

Internasjonale tilsynsorganers synspunkter på oppfølgningen av Norges menneskerettighetsforpliktelser

[Popular scientific article]. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, 22(2), s. 206- 221.

Emberland, Marius (2004)

�Budding Human Rights and Democracy Awareness in the Gulf: the Case of Qatar and its 2003 Draft Constitution�, report to the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs 28 April 2004

[Report]. Utenriksdepartementet.

Emberland, Marius (2004)

The Suggested Legal Amendment in Norway with the Purpose of Securing Equal Right to Divorce between the Sexes

[Academic lecture]. Workshop on Freedom of Religion.

Emberland, Marius (2004)

EMKs mangefasetterte teleologi

[Academic lecture]. Foredrag, folkerettslunsj, Inst for offentlig rett, Univ i Oslo.

Emberland, Marius (2004)

Prohibition of Discrimination in the European Convention on Human Rights: Article 14 and Protocol 12 Article 1

[Academic lecture]. Regional Human Rights Seminar for Lawyers in Transition Countries of South East Europe.

Emberland, Marius (2003)

Vernet om eiendomsretten i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

[Academic lecture]. Internopplæringsseminar ved Regjeringsadvokatembedet.

Emberland, Marius (2003)

The Corporate Veil in the Jurisprudence of the Human Rights Committee and the Inter-American Court and Commission of Human Rights

[Academic lecture]. AHRI Annual Conference 19-21 September 2003.

Emberland, Marius (2003)

The Corporate Veil in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights

[Academic lecture]. Folkerettslunsj.

Emberland, Marius (2001)

Duality and Ambiguity. The protection of corporations' interests under the European Convention on Human Rights

[Report]. Institutt for menneskerettigheter.

Emberland, Marius (2001)

Corporations as Third Parties in ECHR Law

[Academic lecture]. European Human RIghts Law Graduate Research Conference.

Emberland, Marius (1998)

"Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 3. Elementer til forståelse av bestemmelsen"

[Popular scientific article]. Institutt for menneskerettigheter Working Paper, 2(9)

Introduksjon til vernet mot tortur, og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 3.

Emberland, Marius (1998)

Ytringsfriheten og nye medier

[Popular scientific article]. Utenriksdepartementets publikasjon: Verdenserklæringen 50 år

Om beskyttelsen av ytringsfriheten i den norske grunnloven i "nye media". I anledning 50års-jubileet for FNs verdenserklæring om menneskerettighetene.

Emberland, Marius (1998)

Særtrykk 1997

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Domsreferatsamling for dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2004 University of Oxford D.Phil.
1999 Harvard Law School Master of Laws
1996 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2023 - Present BI Norwegian Business School Professor
2022 - 2023 Ministry of Justice Chief analyst (utredningsleder)
2008 - 2022 Office of Attorney General (Civil Affairs) Attorney
2005 - 2009 University of Oslo, Faculty of Law Associate professor
2007 - 2008 Ministry of Foreign Affairs Senior legal advisor
2003 - 2005 University of Oslo, Norwegian Centre for Human Rights Legal advisor
1998 - 2000 University of Oslo, Norwegian Centre for Human Rights Researcher