Faculty Profile

Sjur Swensen Ellingsæter

Associate Professor - Department of Law and Governance

Publications

Ellingsæter, Sjur Swensen & Meling, Marie (2020)

Rekonstruksjonslovens muligheter og begrensninger

Tidsskrift for forretningsjus, 26(1-2), s. 52- 82. Doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9510-2020-01-02-03 - Full text in research archive

Rekonstruksjonsloven ble 7. mai 2020 vedtatt som en midlertidig lov, et hastetiltak for å fore-bygge «unødige» konkurser som følge av covid-19. Artikkelen diskuterer i hvilken utstrekning loven kan benyttes til å gjøre midlertidige og permanente endringer i gjeldsforpliktelsene til aksje- eller allmennaksjeselskaper med betalingsvansker. Artikkelen identifiserer også forhold som innebærer at rekonstruksjonsforhandlinger ikke alltid vil være den foretrukne løsningen. I tillegg pekes det på de grunnleggende interesseavveiningene som gjelder ved utformingen av rekonstruksjonsregler. Disse interesseavveiningene vil stå sentralt ved den fremtidige reformen av regelverket som vil måtte gjennomføres når rekonstruksjonsloven opphører 1. januar 2022 og EUs restruktureringsdirektiv trolig blir en del av EØS-avtalen.

Meling, Marie & Ellingsæter, Sjur Swensen (2020)

Ny lov har hittil reddet kun to selskaper fra konkurs

Dagens næringsliv [Kronikk]

Ellingsæter, Sjur Swensen (2021)

Eierskapsbegrensninger ved tildeling av konsesjon til å drive bankvirksomhet: Netfondssaken

[Academic lecture]. Europarettslunsj arrangert av Senter for europarett ved Universitetet i Oslo..

Ellingsæter, Sjur Swensen (2020)

Kommentar om EUs direktiv om rekonstruksjon og insolvens

[Academic lecture]. Aktuell insolvensrett.

Ellingsæter, Sjur Swensen (2020)

Har Finansdepartementet myndighet til å vedta et generelt utbytteforbud?

[Academic lecture]. Seminar om utbyttebegrensninger for banker.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2020 University of Oslo PhD
2012 University of Oslo Master of Laws