-
Employee Profile

Sverre Richard Knutsen

Professor Emeritus - Department of Law and Governance

Biography

Sverre Knutsen is professor in economic - and business history, and Head of Department of Innovation and Economic Organisation. Research areas
Professor Knutsen has published extensively in the field of financial history, financial stability and crises, financial innovations and financing of innovations and entrepreneurial ventures. Knutsen is also doing research in the field of transport infrastructurs. Besides, Knutsen's research interests are also directed towards institutional theory and the methodology of economic history.

Teaching areas

Knutsen teaches on all levels, giving courses in general economic history, financial history, and the financing of entrepreneurial ventures.

Publications

Knutsen, Sverre Richard (2019)

Profitten setter tonen, og investeringene danser deretter: En nyvurdering av bankkrisen i 1920-årene

Historisk Tidsskrift (Norge), 98(3), s. 230- 248. Doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-03-03 - Full text in research archive

Tidligere var den konvensjonelle visdommen blant norske historikere at bankkrisen på 1920-tallet ble forårsaket av Norges Banks paripolitikk, det vil si bestrebelsene på å føre den norske kronen tilbake til førkrigstidens gullparitet. Artikkelen presenterer empiri som gjør det rimelig å forkaste denne forklaringen. I stedet for paripolitikk førte Norges Bank fra høsten 1920 en politikk for såkalt produksjonsbeskyttelse, og tilførte bankene likviditet. Det var først fra høsten 1924 og særlig fra 1925 at den norske kronen steg i verdi. Basert på nye tapsestimater finner artikkelen at bankkrisen nådde en topp i 1922, og siden krisen startet i 1920, kunne den umulig ha blitt forårsaket av hendelser i 1924–25. I nyere litteratur har flere forskere nå kommet til at den internasjonale etterkrigskrisen var hovedårsaken til den norske bankkrisen. Dette blir ofte kombinert med henvisning til kredittekspansjonen under krigen, og rentepolitikken fra 1920. Artikkelen styrker argumentet om at grunnlaget for krisen ble lagt under den spekulative krigsøkonomien, men viser at boomen primært ble drevet av en økende gjennomsnittlig profittrate. Dette ga insentiver til en enorm kredittekspansjon, som medførte kraftig vekst i spekulative og risikable investeringer. Resultatet ble inflasjon i aktivapriser og forsterket finansiell sårbarhet. Fra en topp i 1916 falt imidlertid profittraten, og dermed falt investeringene betydelig frem til 1922 (med unntak av etterkrigsboomen i 1919). Bankkrisen startet tidlig høsten 1920. Stadig flere bedrifter misligholdt lånene sine, og artikkelen konkluderer med at den bakenforliggende årsaken til krisen var motsetningene i kapitalakkumulasjonen, særlig kombinasjonen av fluktuerende profittrate og spekulativ kredittekspansjon. Men den etterfølgende internasjonale nedgangen, som forårsaket en massiv deflasjon i Norge, førte til at et ytterligere antall finansielt sårbare bedrifter misligholdt stadig flere lån. Dermed ble bankkrisen kraftig forverret, og vokste i så vel omfang som dybde.

Knutsen, Sverre Richard (2016)

Through periods of stability and upheaval. The main factors underpinning the longevity of Major Norwegian banks 1848-2000

Lescure, Michel (red.). Immortal banks. Strategies, structures and perfomances of major Banks

Knutsen, Sverre Richard (2014)

Norske bankkriser siden 1880 - Særskilte trekk og felles mønstre

Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael & Myrvang, Christine (red.). Næringsliv og historie

Knutsen, Sverre Richard (2014)

Kommunalbanken - mellom Wall Street og kommune-Norge

Fagbokforlaget.

Knutsen, Sverre Richard & Sjögren, Hans (2010)

Why do banking crises occur? An evolutionary model of swedish banking crises

Ögren, Anders (red.). The Swedish Financial Revolution

Knutsen, Sverre (2009)

Veier til modernisering - Veibygging, samferdsel og samfunnsendring i Norge på 1800-tallet

Pax Forlag.

Knutsen, Sverre (2008)

Finance and the development of Norwegian capitalism: the case of Christiania Bank

Fellman et al.(eds.), Creating Nordic Capitalism - The business history of a competitive periphery

Knutsen, Sverre (2008)

Finansielle kriser i aktuelt og historisk perspektiv

Magma forskning og viten, 11(3), s. 37- 46.

Knutsen, Sverre (2007)

Finansieringsformer og finansiering av innovasjon

Innovasjonsprosesser: Om Innovasjoners Odysée, Hernes og Koefoed (eds.)

Knutsen, Sverre (2006)

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? - Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet

S-H. Kjelsrud et al. red. Erfaringer og utfordringer - Kredittilsynet 1986-2006

Knutsen, Sverre (2005)

What Status Should Clio have in Economic History?

Scandinavian Economic History Review, 53(2), s. 81- 86.

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2005)

Norsk vegpolitikk etter 1960 - Stykkevis og delt?

Cappelen Damm Akademisk.

Knutsen, Sverre (2002)

The Internationalisation of Norwegian Banks, 1960-1995

H. Bonin et al.(eds.): Transnational Companies in the 19th and 20th Century

Knutsen, Sverre; Verdier, D. & Forsyth, D. (2002)

The development of a hybrid structure in Norway. Banks and economic change in the European periphery, 1870-1913

The Origins of National Financial Systems: Gerschenkron Reconsidered

Knutsen, Sverre & Lie, Einar (2002)

Financial Fragility, Growth Strategies and Banking Failures: The Major Norwegian Banks and the Banking Crisis, 1987-92

Business History, 44(2), s. 88- 111.

Ecklund, Gunhild Johnson & Knutsen, Sverre Richard (2000)

Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år

Fagbokforlaget.

Knutsen, Sverre (2000)

Kritisk historisk forskning om økonomisk politikk?

Sosialøkonomen

Knutsen, Sverre & Lie, E. (2000)

Bankkrisen og storbankene. Samtidshistorisk rapport om to norske storbankers vekst og fall ca. 1980-1992

Sosialøkonomen, s. 16- 25.

Knutsen, Sverre (1999)

Government Regulations, Information Costs and Concentration in the Norwegian Insurance Business, 1960-1990

Scandinavian Economic History Review, s. 65- 83.

Knutsen, Sverre; Rose, Mary B. & Sjögren, Hans (1999)

Institutions and business. Introduction

Scandinavian Economic History Review, s. 5- 9.

Knutsen, Sverre Richard; Lange, Even & Nordvik, Helge W. (1998)

Mellom næringsliv og politikk. Kredittkassen i vekst og kriser 1918-1998

Universitetsforlaget.

Knutsen, Sverre; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998)

Kreditkassen og internasjonaliseringen av norske banker

Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998

Knutsen, Sverre; Nordvik, Helge W. & Lange, Even (1998)

Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918- 1998

Universitetsforlaget.

Knutsen, Sverre Richard; Amdam, Rolv Petter Storvik & Thue, Lars (1997)

Bedrift og Samfunn, 2. utg

Fagbokforlaget.

Knutsen, Sverre Richard (1997)

Staten og norsk skipsfinansiering, 1955-1975

Basberg, Bjørn L. (red.). I det lange løp

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2005)

Historieforfalskning?

Sunnmørsposten [Kronikk]

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2005)

Historieforfalskning?

Dag og Tid [Kronikk]

Knutsen, Sverre Richard (2014)

Fra bankierer til forretningsbanker

[Academic lecture]. Norske Historiedager.

Knutsen, Sverre Richard (2014)

Through periods of stability and upheaval: The main factors underpinning the longetivity of Major Norwegian banks, 1848‐2008

[Academic lecture]. Strategies, structures and performances of major banks: Why do some banks last?.

Knutsen, Sverre Richard (2011)

Why do banking crises occur? The American subprime crisis compared with the Norwegian banking crisis 1987-92, Norges Bank, WP 2012/03

[Academic lecture]. Past,Present and Policy - 4th International Conference,.

Knutsen, Sverre Richard (2010)

Finanshistorie som økonomisk historie

[Academic lecture]. Økonomisk historie som historiedisiplin.

Knutsen, Sverre (2004)

Veghistorien etter 1960 - Kilder og problemstillinger

[Article in business/trade/industry journal]. Arkivmagasinet, s. 49- 54.

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2002)

Et dysfunksjonelt infrasystem: Trafikkproblemer i norske byer på 1980-tallet

[Academic lecture]. Teknikhistoriska Dagar 2002.

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2002)

From public to private? The organization of Road Construction in Norway

[Academic lecture]. European Business History Conference (EBHA).

Ecklund, Gunhild Johnson & Knutsen, Sverre Richard (2001)

Protection against Financial Crises and Collapse? The Role of Regulation and Supervision. The Norwegian Case 1914-35

[Academic lecture]. 2001 Economic and Business Historical Society (EBHS) Conference.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2007 University of Oslo Ph.D Dr. Philos.
1990 University of Oslo Master Cand. Philol.
1984 Norwegian School of Management BI Other
1972 University of Oslo Bachelor
Work Experience
Year Employer Job Title
2008 - Present BI Norwegian Business School Professor, Head of Department
1997 - 2007 BI Norwegian Business School Associate Professor
1990 - 1996 BI Norwegian Business School Researcher