-
Calendar

Teaching Day 2024

A one-day seminar featuring inspiring and thought-provoking keynote speeches, practically oriented workshops highlighting key challenges and opportunities, and a celebration of our achievements in teaching.

Thursday
25
April
 • Starts:09:30, 25 April 2024
 • Ends:14:45, 25 April 2024
 • Location:BI - campus Oslo, room: C1-060

Registration

This is an internal event for faculty at BI. Confirm your attendance by accepting the invitation sent via Outlook from Event.  

Programme

 • Time
 • Title
 • Speakers
 • Refreshments

  Outside C1-060 on the 1st floor.

 • Welcome

  Speakers

  Karen Spens, President Harald Øverby, Provost Research, Learning, and Impact

 • Celebration Excellent Teacher Practitioner (ETP)

  Speakers

  Ingunn Myrtveit, Provost Academic Resources Harald Øverby, Provost Research, Learning, and Impact

 • Best Teacher Award

  Speakers

  Iben Alexander Eikrem Nesset

 • Pedagogical Innovation Award

  Speakers

  Bendik M. Samuelsen, Provost Academic Programmes Jørgen Aanderaa, Director BI Learning Center

 • Music

 • Student interviews

  Speakers

  Giovanni Pagliardi, Lecturer and Excellent Teacher Practitioner

 • AI & Education: the story so far & where it could go next.

  Speakers

  Dr. Philippa Hardman, Creator & Founder, DOMS

 • Alternatives to the traditional exam – what are the options and which barriers exist?

  Speakers

  Arild Raaheim, Professor, University of Bergen

 • Closing Remarks

  Speakers

  Harald Øverby, Provost Research, Learning, and Impact

 • Lunch in A2

 • Parallel Sessions

  To facilitate for attending more than one workshop, all workshops will be conducted twice, both in Norwegian and English whenever possible.

  1. Hvordan engasjere studenter i store klasser? (Nina Vogt and Morten Erichsen)
  I denne sesjonen er tematikken god læring og et godt læringsmiljø og hvordan skape læringsglede gjennom studentengasjement og aktiv læring. Dette er spesielt krevende i store klasser og vi retter fokus på betydningen av rollen til foreleser for å bidra for å oppnå et trygt læringsmiljø. Bli med å diskutere hvordan dette kan gjøres i praksis!

  2. Å lære av feedback - to effektive metoder som passer i store og små klasser (Learning Center)
  Studenter ved BI etterlyser flere tilbakemeldinger, en utfordring som er tidkrevende for deg som underviser. I vår presentasjon utforsker vi hvordan løsninger som FeedbackFruits og Mentimeter kan tilrettelegge for rike og effektive tilbakemeldinger på studenters fagforståelse. Videre vil vi understreke betydningen av tilbakemeldingskompetanse, at studenter og lærere har forståelse for hvordan man lærer av tilbakemeldinger. Bli med for å se hvordan disse verktøyene kan transformere tilbakemeldingsprosessen, spare tid og forbedre læringsopplevelser.

  3. What Students Expect from Lectures Regarding; the Curriculum, Digitization and Business Relevance (BISO)
  This session is about students' expectations of BI, which entail lectures with a curriculum that reflects current and relevant topics, digitalization in line with students' learning preferences, including the use of AI and videos, and a strong connection to the business world, which is one of BI's main brands. How can these expectations be met?

  4. Teaching Students More Experienced Than You (Espen Andersen)
  This session is about teaching students who have more experience than you. The students sometimes have individually, and almost always collectively, more industry knowledge, specific examples, and perhaps even more technical knowledge than the lecturer. Their expectations and communication style differ from those of bachelor and master's students. Espen Andersen will introduce a discussion on how you, as a lecturer, can meet this challenge.

  5. AI in Higher Ed: Use Cases (Philippa Hardman). 

 • Repeat Parallel Sessions

  To facilitate for attending more than one workshop, all workshops will be conducted twice, both in Norwegian and English whenever possible.

  1.  How to Engage Students in Large Classes? (Nina Vogt and Morten Erichsen)
  In this session, the topic is good learning and a good learning environment and how to create joy in learning through student engagement and active learning. This is particularly challenging in large classes, and we focus on the importance of the lecturer's role in contributing to achieving a safe learning environment. Join us to discuss how this can be achieved in practice!

  2. "Learning from Feedback - Effective Methods for Large and Small Classes" (Learning Center)
  Students at BI are requesting more feedback, a time-consuming challenge for you as a lecturer. In our presentation, we will explore how tools like FeedbackFruits and Mentimeter can facilitate rich and effective feedback on students learning. Additionally, we will emphasize the importance of feedback literacy, that both students and teachers understanding how to learn from feedback. Join us to discover how these tools can transform the feedback process, save time, and enhance learning experiences."

  3. Hva studenter forventer av forelesning med pensum, digitalisering og næringslivsrelevans (BISO)
  Denne sesjonen handler om studenters forventninger til BI som innebærer forelesninger med pensum som reflekterer aktuelle og relevante emner, digitalisering i takt med hvordan nå studenters preferanser for læring med blant annet KI og videoer, samt en tett tilknytning til næringslivet som er en av de store merkevarene til BI. Hvordan imøtekomme disse forventningene?

  4. Når studentene har mer erfaring enn deg (Espen Andersen)
  Denne sesjonen handler om å undervisere studenter som har mer erfaring enn deg selv. Studentene har av og til individuelt, og nesten alltid kollektivt - mer bransjekunnskap, spesifikke eksempler, og kanskje også mer teknisk kunnskap enn foreleseren. Deres forventninger og kommunikasjonsform er annerledes enn bachelor- og masterstudenter. Espen Andersen vil innlede til en diskusjon om hvordan du som foreleser kan møte denne utfordringen.

  5. AI in Higher Ed: Use Cases (Philippa Hardman)