Course description

Mikroøkonomi

Introduction

Gjennom faget mikroøkonomi lærer studentene grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. Det legges her spesiell vekt på å analysere prisutvikling og bransjeutvikling på kort og på lang sikt.

Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet og for høy verdiskaping. Spesielt drøftes betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger leder til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. En ser her både på beslutninger innenfor konkurransemarkeder og beslutninger i markeder med begrenset konkurranse.

Course content

 1. Introduksjon til mikroøkonomisk analyse
 2. Elementær markedsøkonomi: tilbud og etterspørsel
 3. Konsumentenes tilpasning
  • Busjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning
  • Virkninger av pris- og inntektsendringer
  • Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter
 4. Bedrifters tilpasning
  • Produktfunksjonen
  • Kostnadsfunksjonen
  • Profittmaksimering
  • Substitusjon
  • Tilpasningen på kort og lang sikt
 5. Markedsteori
  • Prisdannelsen under ulike kostnadsstrurer
  • Pris- og inntektsdannelse på kort og lang sikt
  • Bransjedynamikk
  • Virkninger av stykkskatt
 6. Samfunnsøkonomisk effektivitet
 7. Begrenset konkurranse
  • Monopoler og markedsmakt
  • Spillteori

Learning outcome knowledge

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegnet seg forståelse de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner.
 • Forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.

Exam organisation

 • Skriftlig eksamen: 100%