Excerpt from course description

Bachelor Thesis in Organisational Psychology, HR and Leadership

Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Human Resource Management (HRM) er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Anvendelse av kunnskap fra HRM vil derfor skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og HRM gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR sjefer og HR medarbeidere.

I arbeidet med bacheloroppgaven i HRM får studentene anledning til å utvikle en dypere forståelse av faget gjennom kritisk, utviklingsorientert og selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven gir både verdifull dybdekunnskap innen et valgt tema og kunnskaper om relevant utredningsmetodikk. Denne kunnskapen vil være både anvendelig og nyttig i fremtidig arbeid som HRM leder og i andre sentrale HR funksjoner.

Course content

Studentene jobber primært i grupper på tre, sekundært to, og individuelt. I arbeidet med bacheloroppgaven i HRM kan deltakerne velge ett av fem fordypningsområder. Det er også mulig å kombinere de fem områdene. For eksempel ledelse og motivasjon eller rekruttering og kompetanseutvikling. Det er også mulig å velge annen fordypning som er relevant innenfor HRM faget. De fem foreslåtte mulige fordypningsområdene er:

 1. Kompetanseutvikling: organisasjonslæring/endring/innovasjon/opplæring/karriere planlegging
 2. Arbeidsmiljø/stress/helse/konflikter - det gode arbeidsmiljø
 3. Ledelse og lederutvikling
 4. Motivasjon og jobbtilfredshet
 5. Rekruttering og seleksjon, Nedbemanning

Studentene må velge ett av disse fem temaene for sin bacheloroppgave. I spesielle tilfeller kan studentene søke fagansvarlige om andre fordypninger på oppgaven. Innen hvert av de tematiske områdene vil det bli oppgitt et pensum på ca 400 sider og metodelitteratur på ca 400 sider. I tillegg skal studentene dokumentere et selvvalgt pensum på ca 400 sider. Hver bacheloroppgave får tilbud på inntil tre timer veiledning pr oppgave. Øvrig felles undervisning blir gitt avhengig av antall studenter som deltar. En skisse for mulig felles undervisning er gitt under:

Innledning

 • Orientering om bacheloroppgaven.
 • Kort gjennomgang av de fem spesialiseringsområdene.
 • Bibliotekets gjennomgang
 • Selvvalgt litteratur.
 • Valg av tematikk og gruppedannelse

Forberedelse til informasjonsinnhenting

 • Forholdet mellom problemstilling og metode
 • Forberedelse til datainnsamling (teoretisk, kvalitativ, kvantitativ).
 • Metodiske krav til målinger, observasjon, intervju, case studier, oppsummeringsoppgaver og teoretiske oppgaver.
 • Planlegging av undersøkelsen/observasjonsgrunnlaget.

Gjennomføring av analyser

 • Kvalitative og kvantitative analyser

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.