-

Introduction

Virksomheter i de fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Teknologisk utvikling, globalisering, institusjonelle endringer og miljøutfordringer er eksempler på skift i omgivelsene som stiller krav til omstilling og endring i virksomheter. Samtidig står virsomheter overfor endringer drevet av behovet for å redusere kostnader eller øke effektivitet. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil måtte gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Vi vet at endringsprosesser er utfordrende for både ledere og ansatte, og at de ofte ikke utvikler seg som planlagt. Evnen til å forstå og lede endring er defor kritisk for virksomheter.

Endringsledelse dreier seg om iverksetting og implementering av beslutninger. Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen.

Programmet bruker grunnleggende akademisk teori i møte med studentens praktisk erfaring og forståelse av endringsledelse. Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv. Pedagogisk veksles det mellom en induktiv og deduktiv tilnærming. Det varieres mellom cases, klassediskusjoner, deltakerbidrag og tradisjonelle forelesninger.

Programmets faglige innhold er primært rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring.

Course content

Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
Endringsledelse
Endringskapasitet og læring
Globalisering, digitalisering og bærekraft som drivere for endring
 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.