-
Excerpt from course description

Compensation Law and Insurance Law

Introduction

Kurset gir gode kunnskaper i erstatningsrett og forsikringsrett, og god forståelse for sammenhengen mellom disse to emnene.

Erstatningsrett er den alminnelige læren om økonomisk kompensasjon ved skadeforvoldelse, hvor formålet er å gjenopprette situasjonen forut for skaden. Kurset gir god forståelse for erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold, med hovedvekt på tingsskader og rene formuestap. Videre gir kurset god forståelse for metodiske utfordringer i erstatningsretten, ved å anvende og tolke ulovfestet rett, herunder relevant rettspraksis. Kurset gir god forståelse for de tre hovedvilkårene for erstatningsansvar; skade, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

Forsikring handler om hvordan man kan etablere økonomisk trygghet gjennom fellesskap. Forsikringsretten er rettsreglene – både de offentligrettslige og kontraktsrettslige – som behandler forsikringssektoren. I den forvaltningsrettslige delen av kurset gis en oversikt over rammevilkårene for og den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene. Den kontraktsrettslige delen, som utgjør hoveddelen av kuret, angår forsikringsavtalen og de lovregler og avtalerettslige regler som gjelder for denne.

Course content

 • Erstatningsrett:
  • Erstatningsrettens kilder, herunder prinsipper og hensyn.
  • Erstatningsrett i og utenfor kontraktsforhold
  • Ansvarsgrunnlag; skyldansvar, objektivt ansvar og arbeidsgiveransvar
  • Faktisk og rettslig årsakssammenheng, og kravene til påregnelighet og nærhet i årsakssammenheng
  • Erstatningsrettslig relevant skade, tingsskade og formuesskade
  • Forhold ved skadevolder
  • Forhold ved skadelidte
  • Erstatningsutmålingen
 • Forsikringsrett
  • Forsikringsavtalen m.m.
  •  Partenes plikter ved avtaleinngåelsen
  •  Forutsetninger for selskapets ansvar
  •  Identifikasjon
  •  Selskapets ansvar for redningsomkostninger.
  •  Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen
  •  Omfanget av forsikringen
  •  Erstatningsoppgjøret

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.