Excerpt from course description

Compliance, Law and Ethics for the Insurance Industry

Introduction

Kurset inngår i autorisasjonsordningen for forsikringsmeglere, men det skal også være et tilbud rettet mot andre deler av forsikringsbransjen. 

Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne innsikt i hvilke lover og regler som er vesentlige for forsikringsselskaper og forsikringsformidlere, samt gi en forståelse av hvordan compliance påvirker virksomheten. Videre gjennomgås typiske etiske problemstillinger og dilemmaer innenfor forsikringsvirksomhet og forsikringsformidlingsvirksomhet, der utvalgte deler fra god meglerskikk for forsikringsmeglerne står sentralt.

 

Course content

Kurset består av tre selvstendige emner med underliggende temaer:

Compliance

Opplegget for emnet compliance må ses i sammenheng med emnet etikk. Etikk samt etterlevelse av lover og regler (særlig regulatoriske lover og regler) er høyt på agendaen for de fleste selskap. Samtidig har det vært flere tilfeller av salg av forsikringsprodukter som ikke er egnet for poliseholderen. Dette gjelder særlig visse typer kombinerte produkter (pensjon/finansielle).

Det er styrets og ledelsens ansvar å sikre etterlever lover og regler, og at virksomheten utøves forsvarlig og etisk. Alle som arbeider med forsikring, må imidlertid forstå og forholde seg til etiske dilemma og relevante regelverk. Spørsmålet om en virksomhets overholdelse av lover og regler dreier seg imidlertid også om å tilrettelegge for en ledelses- og organisasjonskultur som tar slike spørsmål på alvor. Kurset vil derfor også rette oppmerksomheten mot hvordan man organiserer selve compliance-funksjonen i virksomheten. Undervisningen vil ta utgangspunkt i egnete case som kan danne utgangspunkt for diskusjon.

Følgende problemstillinger blir belyst:

  • Hva er compliance, og hvordan fungerer compliance-prosessene i forsikring?
  • Hvilket ansvar ligger på ledelsen og den enkelte medarbeider når det gjelder etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer?
  • Hva er de viktigste regelverkene og problemstillingene som medarbeidere og ledere må forholde seg til i forbindelse med salg og kundehåndtering i forsikring?

- Vi dekker regelverk knyttet til produktpakketingering (PRIIPs), distribusjon (IDD), håndtering av personvern (GDPR) og håndtering av hvitvasking og terrorfinansiering (AML). Utfordringene innenfor disse områdene er store for forsikringsnæringen. Et nytt hvitvaskingsregelverk og GDPR trådte i kraft så sent som i 2018 og IDD vil bli implementert i norsk lov, sannsynligvis ganske snart.

- Vi viser hvordan regelverkene treffer de ulike delene av salgs- og kundeoppfølgingsprosessene.

Jus

I kurset inngår

  • Forsikringsformidlingsloven, herunder bl.a. meglerfullmakter. Forsikringsformidlingsloven utgjør rammeverket for forsikringsmeglere, og loven er nært knyttet til både compliance og etiske problemstillinger, samt de øvrige juridiske emnene det skal undervises
  • Forsikringsavtaleloven. Grunnleggende for alle aktører i forsikringsbransjen.
  • Alminnelig avtalerett. Emnet utgjør en grunnpilar for å forstå forsikringsformidlingsloven og forsikringsmeglernes virksomhet.
  • Alminnelig erstatningsrett og kontraktsansvar. Emnet er grunnleggende for alle aktører i forsikringsbransjen, og det dekker erstatning i og utenfor kontrakt.
  • Offentlige anskaffelser. Offentlige etater vil ofte være bundet av regelverket om offentlige anskaffelser når de skal inngå alle typer forsikringsavtaler. Offentlig sektor er en stor kjøper av forsikringstjenester, og regelverket omkring offentlige anskaffelser er derfor viktig for den som skal drive forsikringsmegling og for forsikringsselskapene.

Kurset legges opp som en kombinasjon av modulbaserte forelesninger og blended learning.

Etikk

  • De etiske retningslinjene – god meglerskikk for forsikringsmeglerne – står sentralt i kurset. Utvalgte etiske retningslinjer settes i sammenheng med teori fra pensumboken «Etikk og samfunnsansvar».
  • I sammenheng med ovennevnte løftes frem og drøftes typiske bransjeetiske dilemmaer.

 

 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.