-
Excerpt from course description

Constitutional Law and Human Rights

Introduction

Statsforfatningsretten omhandler grunnleggende rettslige spilleregler for og mellom landets tre statsmakter (den lovgivende, utøvende og dømmende makt) og deres forhold til befolkningen. Den er lex superior i det norske rettssystemet; øvrige rettsregler utledes og forstås innenfor rammene av den. Reglene har primært forankring i Grunnloven.

Kurset skal gi solide kunnskaper om viktige hovedlinjer i statsforfatningsrettens institusjonelle del (grunnlag og grenser for de tre statsmaktenes myndighetsutøvelse) og dens menneskerettslige del (befolkningens grunnleggende krav vis-a-vis myndighetene).

Kunnskap om statsforfatningsretten er viktig av flere grunner. Innsikt i de fundamentale normene om demokrati, maktfordeling, suverenitet, rettsstat og menneskerettigheter er nødvendig for å forstå hvordan det norske myndighetsapparatet fungerer og hvilke verdier som offentlig styring og regulering bygger på. Kunnskap er også en forutsetning for å sikre at offentlig myndigheter utøver sin makt overfor befolkningen på riktig måte.

Kurset har forbindelseslinjer til og må ses i sammenheng med kursene Alminnelig forvaltningsrett, EU/EØS-rett og Bærekraftsregulering.

Course content

  • Statsforfatningsrettens særpreg sammenlignet med andre rettslige normer.
  • De fundamentale statsrettslige verdiene demokrati, maktfordeling, suverenitet, legalitet, rettsstat og menneskerettigheter – og hvordan ulike statsrettslige regler reflekterer og gir uttrykk for disse verdiene.
  • Det rettslige grunnlaget for og de rettslige grensene for kompetansen til den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt
  • Sentrale regler om samspillet mellom de tre statsmaktene, herunder Stortingets rolle som lovgiver, grunnlovsgiver og bevilgende myndighet, regjeringens eneområder (prerogativer) og domstolenes roller som kontrollør av Stortinget og regjeringen og som regelprodusent.
  • Hovedinnholdet i enkelte av Grunnlovens menneskerettigheter (med særlig vekt på ytringsfrihet, eiendomsrett, rettferdig rettergang, lovkravet og forbudet mot tilbakevirkende lover, retten til privatliv og likhetskravet) og forholdet til menneskerettigheter som ikke direkte er en del av den skrevne Grunnloven med utgangspunkt i Grunnloven § 92.
  • De rettslige og politiske følgene av overskridelser av statsforfatningsrettens regler.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.