Excerpt from course description

Decisions and creativity

Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Dette er et kurs som gir kunnskaper om hvordan mennesker tenker: læren om kognisjon. Kognitiv psykologi omfatter alle høyerestående mentale prosesser, som sansning og persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, kreativitet og beslutningstaking. Fagfeltet er et av de mest forskningsbaserte innen psykologi, med klare sammenfall med atferdsøkonomi og anvendt organisasjonspsykologi. Ved å lære om hvordan mennesker tenker vil man kunne oppnå større selvinnsikt, slik at man kan løse problemer på en mer innovativ måte, og treffe bedre beslutninger. Ikke minst vil denne typen kunnskap være avgjørende for å legge til rette for effektive prosesser i kunnskapsintensive organisasjoner, der mennesker arbeider kontinuerlig med problemløsning, strategiske beslutninger og kreativitet. Forskning har vist at teoretisk kunnskap om menneskelig kognisjon alene ikke er nok til å fremme bedre resultater. Kurset gir derfor både teoretisk innføring, samt teknikker, herunder bruk av kunstig intelligens, og arbeidsmetoder som kan tas i bruk for å lykkes bedre med problemløsning, kreativitet og beslutningstaking.

Course content

 • Hva er kognisjon
 • Hvordan oppfatter mennesker omgivelsene sine; sansning, oppmerksomhet og persepsjon
 • Hvordan mennesker lagrer og henter fram kunnskap og informasjon
 • Ulike former for problemløsning
 • Arbeidsmetoder og teknikker som fremmer problemløsning, på individnivå, gruppe/team nivå og organisasjonsnivå
 • Hva er kreativitet, hvorfor er det viktig, og hvordan kan det måles
 • Arbeidsmetoder og teknikker som fremmer kreativitet
 • Normativ og deskriptiv beslutningsteori; hvordan vi burde ta beslutninger og hvordan vi faktisk tar beslutninger
 • Vanlige beslutningsfeller, og teknikkene for å unngå dem
 • Bruk av kunstig intelligens som beslutningsstøtte
 • Individuelle og kulturelle forskjeller i beslutningsstil

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.