Introduction

Arbeidsrett II bygger videre på BIK 2930 Arbeidsrett I. På dette kurset legges det stor vekt på den arbeidsrettslige reguleringen som gjelder ved omstilling og nedbemanning i private og offentlige virksomheter. Kurset tar også for seg kompliserte arbeidsrettslige temaer som arbeidstid, personvern og varsling.  

Sammen med BIK 2930 Arbeidsrett I gir kurset en bred innføring i hele arbeidsretten. Gjennom disse to kursene settes ledere, ansatte innen personal og HR, tillitsvalgte i stand til identifisere og håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår både i private og offentlige virksomheter.

Kurset kan innpasses i graden Bachelor of Management.

Course content

Kurset består av tre samlinger

1. samling
Første kursdag er det sentrale, men kompliserte, rettigheter og plikter i arbeidsforhold som er tema. Arbeidstid (beregning, begrensninger, overtid, gjennomsnittsberegning, deltid mv.), HMS; særlig om forbud mot trakassering og reglene om varsling

Andre kursdag er det personvern i arbeidsforhold som er tema. Her behandles ulike aktuelle problemstillinger som kan oppstå i arbeidsforhold, slik som spørsmål om innsyn, kontrolltiltak mv.

2. samling

Første kursdag er det problemstillinger som kan oppstå for ledere og annet nøkkelperson som er overordnet tema. Stikkordsmessig: karens- og konkurranseklausuler, kundeklausuler, lederkontrakter, åremålskontrakter

Andre kursdag er det særlige problemstillinger som er aktuelle for arbeidsforhold i offentlig sektor, som er tema. Stikkordsmessig: saksbehandlingsregler i ansettelses- og personalsaker i offentlig sektor (utlysning, habilitet, innsyn, kvalifikasjonsprinsippet, klage mv), regler om disiplinærreaksjoner, oppsigelse og avskjed for statlige ansatte, grunntrekk ved statlig tariffrett, Sivilombudsmannens rolle.

3. samling

Tredje samling er viet omstilling og nedbemanning i private og offentlige virksomheter.

Første kursdag behandles reglene om virksomhetsoverdragelse (både i privat og offentlig sektor) inngående.

Andre kursdag tar vi for oss regler om permittering, nedbemanning (saksbehandlingsregler, samarbeid med tillitsvalgte, utvelgelse, rutiner mv.), fortrinnsrett til ny stilling

NB: Det gjøres oppmerksom på at det kan skje endringer i undervisningsplanen til de ulike samlingene.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.