Excerpt from course description

Entertainment Industries

Introduction

I dette kurset får studentene en innføring i de mediebaserte delene av underholdningsbransjene, inkludert film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene. De inkluderer også underholdningsprodukter som har sitt utspring i andre sektorer, som TV-sport. Verdiskapingen i disse bransjene skjer primært gjennom å skape opplevelser for publikum, noe som stadig blir viktigere også i andre deler av næringslivet. Mediebaserte underholdningsprodukter er ofte komplekse i den betydning at de er resultat av samarbeid mellom mange aktører med kunstnerisk, teknisk og forretningsmessig bakgrunn. Videre er de ikke knyttet til tid og sted på samme måte som i live-bransjene. Dermed er det færre naturlige begrensninger, og digital teknologi har gjort underholdningsmarkedene tilnærmet grenseløse. Gjenværende begrensninger er i stor grad kulturelt, institusjonelt og økonomisk betinget.

I kurset blir det lagt vekt på at studentene skal kunne anvende kunnskapen til tilegner seg. De vil blant annet jobbe med oppgaver knyttet til aktuelle og konkrete utfordringer bransjeaktører står overfor og løse disse med hjelp av analytiske verktøy tilpasset underholdningsbransjene fra økonomi-, organisasjon- og ledelsesfagene.

Course content

  • Forholdet mellom underholdning, kunst og kultur
  • Film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene: egenart og fellestrekk
  • Underholdningsproduktenes særtrekk og egenskaper
  • Franchiser og «universer» i underholdningsbransjene
  • Markeder og markedsføring
  • Underholdningskonsumet
  • Aktører, prosesser og verdisystemer
  • Verdiskaping og fordeling
  • Forretningsmodeller og finansiering
  • Organisasjons- og samarbeidsformer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.