Excerpt from course description

Finance for the Non-Financial Manager

Introduction

For ledere er det viktig å forstå og anvende økonomisk informasjon for styring og utvikling. Kurset tar utgangspunkt i de ledelsesmessige utfordringer knyttet til økonomisk styring. I kurset blir det gått gjennom de verktøy og metoder som en leder bør ha kjennskap til for å kunne ta bedre og raskere beslutninger. I kurset fokuseres det på å finne de gode økonomiske måltallene som samtidig fanger opp viktige aspekter av en virksomhets økonomiske utvikling. Kurset krever ingen formell økonomibakgrunn.

Course content

  • Samspillet mellom strategi og økonomisk styring

-Fungerer strategien? Viktige vurderinger

  • Det økonomiske begrepsapparat

Sammenhengen mellom resultatregnskapet, balansen og kontantstrømmen

  • Økonomisk analyse

Årsregnskapet, risikoklassifisering, kredittvurdering, inntekts /kostnadsanalyse

  • Økonomisk styring

Budsjett eller ikke budsjett? Beyond Budgeting.
Hvilke økonomisk prestasjonsmål bør anvendes?
Hva med andre måleparametere enn økonomiske? Balanced scorecard

  • Kommunikasjon av økonomisk informasjon

Banker, styremedlemmer, investorer

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.