-
Excerpt from course description

General Administrative Law

Introduction

Den alminnelige forvaltningsretten dreier seg om rettslig grunnlag og rettslige rammer for utøvende makt i statlig og kommunal forvaltning. Slik makt kan ta form av vedtaksvirksomhet, regelutforming, informasjonsarbeid og avtaler med andre samfunnsaktører. Forvaltningen har mange oppgaver i mange vidt forskjellige sektorer, som det å opprettholde og eventuelt gi dispensasjoner fra forbud mot næringsvirksomhet, stå for tildeling av offentlige goder og pengeytelser, gi faglige råd og veiledning og å regulere privat adferd innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Det er svært store variasjoner i reglene alt ettersom hvilken sektor vi står overfor og hvilke oppgaver forvaltningen utøver.

Den alminnelige forvaltningsretten setter søkelys på viktige felles- og grunntrekk ved slike former for utøvende makt. Disse rettslige utgangspunktene er forutsetninger for å kunne forstå sektor- og oppgavespesifikke spørsmål som forvaltningen og de som berøres av den, kan stå overfor.

Kurset har forbindelseslinjer til og må ses i sammenheng med kursene Statsforfatningsrett og menneskerettigheter, EU/EØS-rett og Bærekraftsregulering.

Course content

  • Forvaltningens oppbygging og ulike oppgaver.
  • Kravet om materiell kompetanse (hjemmelskravet)
  • Saksbehandlingsreglene for de beslutninger som forvaltningen tar som ledd i utøvelse av offentlig myndighet, herunder ved enkeltvedtak og forskrifter.
  • De krav som stilles til forvaltningens øvrige virksomhet, som veiledning og utøvelse av privatrettslig kompetanse.
  • Ugyldighetslæren og de rettslige konsekvensene av ugyldighet.

Rettslige fremgangsmåter for å påtale forvaltningsrettslige feil, herunder gjennom administrative virkemidler som klage og omgjøring, ombuds- og tilsynsvirksomhet og søksmål for domstolene.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.