-
Excerpt from course description

Governance: Risk, Compliance and Internal Auditing

Introduction

Dette Executive Master of Management programmet gir kandidaten inngående forståelse for sentrale elementer og prosesser som til sammen bidrar til god eier- og virksomhetsstyring (governance). Dette handler om et ansvarlig samspill mellom eiere, styret og ledelse og andre interessegrupper sett i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Gjennom programmet vil kandidaten lære hvordan risikostyring, internkontroll, compliance og internrevisjon sammen med andre funksjoner bidrar til god governance og effektiv måloppnåelse. Programmets mål er å styrke deltagernes kompetanse for hvordan foretak og organisasjoner håndterer utfordringer som digitaliseringens betydning for styring og kontroll, cyber security, integrert rapportering, outsourcing, misligheter, hvitvasking og anti-korrupsjon, med mere.

Course content

  • Sentrale elementer i god governance – Strukturer, roller, prosesser og verktøy for styring av aktiviteter, ressurser og risikoeksponering.
  • Risikostyring – Hva innebærer helhetlig og proaktiv risikostyring og sentrale rammeverk for styring av forskjellige risikotyper. Risikostyringsfunksjonens rolle og ansvarsområder. Rammeverk for risikostyring.
  • Internkontroll og compliance – Internkontroll som verktøy for effektiv måloppnåelse, målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler (compliance). Compliancefunksjonens rolle og ansvarsområder.
  • Internrevisjon – Rolle og mandat, rammeverk, revisjonsprosessen, typer revisjonsoppdrag, kommunikasjon og forankring. Deler av dette emnet gjennomføres via IIAs e-læringsprogram "Introduksjon til internrevisjon" 
  • Koordinering og samarbeid med andre interne og eksterne bekreftelsesfunksjoner.
  • Kommunikasjon med styret og ledelsen.
  • Integritet, etikk og uavhengighet.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.