-
Excerpt from course description

Introduction to Leadership for General Practitioners

Introduction

I handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 uttrykkes det eksplisitte målet om å «å utvikle en teamorganisert tjeneste, styrke og endre kompetansen, styrke ledelse og bedre tilgjengeligheten til data».  For å arbeide mot å oppnå et slikt mål er det mange områder som vil berøres: ledelse og teamledelse, metoder for kontinuerlig forbedring, pasientsikkerhet, forståelse for forvaltning og systemtenkning, organisasjonsforståelse og omstilling, innovasjon, forståelse for digitalisering og velferdsteknologi.

Dette introduksjonskurset er utviklet for leger i allmennlegetjenesten for å øke legers kompetanse, slik at de kan lede an, se verdien av og mestre systematisk arbeid med kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhet. Kurset skal bidra til at deltakerne på sikt kan lede teambaserte virksomheter med annet personell og ledere av fastlegepraksiser, at de evner å sette mål som skaper mening for medarbeiderne, skaper gode og inkluderende prosesser, viser tillit, skaper trygghet og mobiliserer til innsats for videreutvikling av tjenestene. 

Kurset bygger på forskningsfronten innenfor ledelsesfagene, og er samtidig praktisk rettet for å gi en best mulig læring for deltagerne, legepraksisene de jobber for og for utviklingen av allmenn- og fastlegeordningen. Å heve kompetansen på ledelse, teamledelse, velferdsteknologi, hjemmebehandling samarbeidsforståelse med mer vil gi best resultater dersom lederne også utrustes med kunnskapsbaserte modeller, verktøy, og trening i bruk av metoder som de tydelig ser relevansen av for sin egen arbeidshverdag.

Undervisningen legger til rette for at lederne blir reflekterte praktikere som klarer å reflektere i praksis mens de handler, og til å reflektere om praksis etter at handlingene er ferdig. På den måten kan de rekonstruere erfaringer, og potensielt på en mer bevisst måte bruke det som muligheter for læring og styrke seg som ledere.

Course content

Modul 1
Ulike perspektiver på ledelse

En introduksjon til noen av de mest relevante teoriene innen ledelse for målgruppens kontekst: Endringsledelse, transformasjonsledelse, teamledelse, faglig/profesjonsledelse. 

Modul 2
Bli kjent med deg selv som leder

Med utgangspunkt i teorier om personlighet og individuelle forskjeller gjøre deltakerne oppmerksomme på egen personlighet i kontekst av deres lederroller

Modul 3
Organisasjonskulturer og læring

Endring og fornyelse/innovasjon krever læring på individ, gruppe og organisasjonsnivå.: endringsledelse, HMS som lederansvar, motstand mot endring, konfliktløsing.

Kommunikasjon
Budskapsformidling, valg av kanaler, gi og ta tilbakemelding

Modul 4
Fastlegekontoret som organisasjon i samhandling med andre organisasjoner

Med utgangspunkt i organisasjonsteori: Fastlegens rolle som teamleder og teamet som sentral arbeidsenhet som skal operere i egen organisasjon og i samhandling med andre organisasjoner

Modul 5
Kontinuerlig forbedring på fastlegekontoret

Fastlegens lederrolle i kvalitetsarbeidet og arbeidet rundt pasientsikkerhet re forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Teknologi og nye måter å arbeide på
Nye måter å jobbe på, ny teknologi og nye kompetanser. Hvordan skape ønskede og nødvendige endringer på arbeidsplassen. Mer om endringsledelse.

Modul 6
Motivasjon, mestring og ytelse

Medarbeideren – din viktigste ressurs.  Hvordan få det beste ut av dine medarbeidere og kollegaer? Basert på teorier om bla motivasjon og relasjonsorientert ledelse og praktiske oppgaver

Tillit og delegering
For å få jobben gjort kan delegasjon være verktøyet.  Med delegasjon følger tillit. Introduksjon til tillitsbasert ledelse.

Modul 7
Å ta andres perspektiver

Hvordan tolker og opplever medarbeidere, kollegaer, brukere og samhandlende kommunale tjenesteytere ulike oppgaver som det samarbeides om? 

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.