-
Excerpt from course description

Knowledge Management and Learning culture

Introduction

Dette programmet gir deltakerne nødvendig kunnskap og ferdigheter for å forstå, reflekterer over og å tilegne seg nødvendig ekspertise for hva som blir avgjørende for å lykkes med strategisk ledelse av kompetanseledelse, kompetent ledelse og utvikling av en sterk læringskultur i alle typer av organisasjoner. 

Programmet er praksisnært, interaktivt , reflekterende med oppmerksomhet på ledelse for organisasjonslæring og en sterk læringskultur og ledelseskultur, kunnskapsmobilisering,  kunnskapsdeling og tillit, tverrfaglig samarbeid, tilhørighet og identifisering og hva som blir viktig for utvikling av kunnskapssystemer. Strategiske valg og mål blir også vektlagt, alt for hvordan en organisasjon skal lykkes med å være lærende, kunnskapsintensiv, endringvillig og innovativ. Ledelse på alle nivåer vektlegges, men også hvordan den enkelte mellomleder kan identifisere og tilrettelegge for gode læringsarenaer i etablert praksis.

Ledelse for kompetanseledelse må fostre og videreutvikle en sterk læringskultur som ivaretar og videreutvikle organisasjonens kunnskapsmål, visjoner, strategier og konkurransefortrinn gjennom kunnskapsvikling og kunnskapsdeling, og dermed tiltrekke seg kunnskapsrike medarbeidere. Dette for å oppnå tillitt, respekt og og være en attraktiv og ettertraktet arbeidsplass.

Course content

 • Strategisk kompetanseledelse og ledelse for kompetanse
 • Kunnskapsmål og kunnskapsprosesser i praktisk arbeid
 • Endring og kompetansemobilisering
 • Kunnskapsdeling og læring på tvers av team og prosjekter
 • Ledelse og tillit - kompetent ledelse
 • Leder som veileder og tilrettelegger
 • Suksesskriterier for en sterk læringskultur
 • Fra kunnskap til kompetanse i praktisk arbeid
 • Nyansattes læringsprosesser
 • Formell og uformell læring
 • Taus og eksplisitt kunnskap
 • Organisering, infrastruktur, IT-verktøy
 • Læringsarenaer og kunnskapskilder

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.