-

Introduction

Juridisk metode omhandler de rettslige normer som styrer juridisk argumentasjon og juristers yrkesatferd. Rettskildelæren er nøkkelen for å forstå juridisk tenkemåte og gjør rede for hvordan man går frem for å ta standpunkt til juridiske spørsmål. Metodelærens verdimessige fundament henger sammen med sentrale egenskaper ved rettssystemet vårt, så som maktfordelingsprinsippet, lovgivningsprosessen, herunder også norsk lovgivningstradisjon, og oppbygningen av domstols- og forvaltningsapparatet. I tillegg har EU- og EØS-rettslige kilder og andre internasjonale rettskilder stadig større betydning i rettskildelæren. 

Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med både kjente og fremmede rettsområder. Metodeperspektivet er også grunnleggende for, og en viktig del av, de øvrige fag i studiet i rettsvitenskap.

Course content

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene rett, rettsregel, rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud), kompetanse
 • Forholdet mellom rettslige og andre normative grunnbegreper, som makt, moral, rettferdighet
 • Skillet mellom skreven (lovfestet) og uskreven (ulovfestet) rett, herunder om legalitetsprinsippet
 • Rettskildeprinsippene, herunder om skillet mellom relevans-, slutning- og vektspørsmål
 • Lovgivningsprosessen
 • Grunnlovens særlige rettsstilling
 • EU- og EØS rettslige kilder
 • EØS-reglenes betydning i norsk rett
 • Sentrale internasjonale konvensjoner
 • Hovedprinsipper for tolkning av lov, herunder om skillet mellom presiserende, utvidende, analogisk og innskrenkende lovtolking
 • Hovedprinsipper for forståelse/tolkning og bruk av lovforarbeider og rettspraksis som rettskilde
 • Domstolsapparatets oppbygging
 • Forholdet mellom generelle rettsregler og individuelle normer, eksempelvis slike som er gitt ved avtale
 • Løsning av regelkonflikter, herunder om lex-prinsippene
 • Opplæring i ulike oppgaveteknikker
 • Trening i muntlig presentasjon og diskusjon
 • Praktisk rettsanvendelse

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.