Excerpt from course description

Managerial Accounting Analysis

Introduction

Programmet har et sterkt beslutningsfokus og omhandler de verktøy og metoder som en rådgiver eller en beslutningstaker bør ha kunnskap om for å kunne bidra til bedre og raskere beslutninger i lys av målsettingene. Flerdimensjonale modeller som fanger opp beslutningens tidshorisont, betydningen av foretakets ressurssituasjon for de beslutninger som fattes, spørsmålet om hvilke typer informasjon av både finansiell og ikke-finansiell karakter som er beslutningsrelevant samt verdiberegninger av fleksibilitet og tilleggsinformasjon står sentralt i programmet.

I programmet må deltakerne skrive en prosjektoppgave knyttet til en reell beslutningssituasjon i en virksomhet.
Gjennom dette må deltakerne vise at de har forstått innholdet i programmet og at de er i stand til å benytte kunnskapen i det virkelige liv. Deltakerne må i prosjektoppgaven redegjøre om formål, problemstilling, relevant teori, innsamling av relevant beslutningsinformasjon, analyse, drøftelse og konklusjon.

Course content

Samling 1

I denne samlingen tar vi for oss beslutningsanalyse og de rammene en beslutningstager ofte jobber under, og de momentene som kan påvirke en beslutning. Vi utvikler en helhetsmodell for å se verdiskapningen knyttet til ulike typer analyser basert på grunnleggende teori fra økonomi.

Det blir også fokus på ressurs/kostnadsanalyser i ulike former. Kostnader er ofte en sentral del av de fleste beslutninger, det være seg salg av et produkt eller innføring av en ny teknologi. Vi gjennomgår både operasjonelle , men også strategiske kostnadsanalyser der hovedvekt legges på kundelønnsomhet.

 • Beslutninger
 • Beslutningsverktøy
 • Beslutningsbias
 • Kostnadstyper
 • Kostnadsanalyser og kalkulasjon (ABC, TDABC,…)
 • Kostnadskutt
 • Strategisk Kostnadsanalyser (Kundelønnsomhet,..)
 • Excel

 

Samling 2

Som en naturlig forlengelse av samling 1 tar vi her for oss beslutninger som har en lengre horisont. Vi utvikler og gjennomgår modeller for vurdering av nettopp slike beslutninger. I tillegg fokuseres det på risikoanalyser og praktisk beregning av avkastningskrav basert på eksisterende teori. En del av samlingen vil fokusere på å benytte Excel, og er en viktig del for videre bruk av Excel i programmet.

 • Langsiktige beslutninger
 • Verdiskapning
 • Kontantstrøm
 • Risiko
 • Avkastningskrav
 • NNV, IRR, EAC
 • Modellering
 • Excel

 

Samling 3

I denne samlingen er det fokus på optimeringsmodeller og hvordan man kan benytte disse som praktisk beslutningsstøtte. Med utgangspunkt i matematisk modellering vil man bli eksponert for problemer innen områder som finans, markedsføring samt logistikk. Modulen vil i stor grad benytte de verktøyene som Excel gir, men også gi en overordnet innsikt i hvordan mer avanserte programvare kan benyttes.

 

·       Lineære modeller (LP)  

·       Modeller med binærvariabler

·       Modeller for lokalisering, produktvalg, transport- og lagerstyring og bemanningsplanlegging

·       Excel

Samling 4

Som en videreføring av tidligere samlinger fokuseres det i denne modulen på simuleringsteknikker som et sentralt og viktig verktøy for beslutningstagere. Å forstå et beslutningsproblem og hvordan ulike faktorer påvirker utfallet er viktig.

Samlingen skal gjøre studentene kjent med konstruksjonen og bruken av databaserte simuleringsmodeller.

 • Kunnskap om ulike simuleringsmodeller
 • Bruk av simuleringsmodeller på praktiske problemstillinger
 • Refleksjon og tolkning av simuleringsanalyser
 • Excel
 • AnyLogic
 • Monte Carlo Simulering

Samling 5

Lean

I denne samlingen er fokus lean, både som ledelses filosofi og verktøy. Mye er skrevet om lean og mange virksomheter har initiert lean tiltak både med langsiktig suksess og ikke. Samlingen vil først gjennomgå bakgrunnen for lean som dreier seg i stor grad om en vitenskapelig tilnærming til forbedringer. Det vil bli satt fokus på lean som strategisk ledelsesverktøy, og ikke minst vil en rekke av lean verktøyene bli gjennomgått.

Lean vil gripe inn i en rekke av stabsfunksjonene i virksomheter og en egen del vil fokusere på hvordan dette kan bli mottatt, og de endringer som kan oppstå i økonomifunksjonen.

I tillegg vil denne samlingen innehold et bedriftsbesøk hos en virksomhet som har hatt stor suksess med sitt lean program.

 • Lean og Toyota Production System
 • Lean som filosofi
 • Lean tempelet
 • Lean verktøy (Kaizen, 5S, A3, Kanban, Gemba,…)
 • Lean og stabsfunksjoner
 • Bærekraftige løsninger
 • Lean implementering
 • Lean start-up

 

Samling 6

I denne samlingen vil deltakerne få innsyn i alternative datatyper for analyse. Dette inkluderer eksempelvis bruk av veidata og værdata. Gjennom konkrete eksempler vil man få en forståelse for de mulighetene og begrensningene som ligger i bruk av slike data. Ved bruk av eksempelvis ArcGis fra ESRI vil man foreta optimeringsanalyser.

Samlingen vil også gi innsikt i bruk av visualiseringsverktøy for å både foreta analyser, samt presentere resultater. Ulike typer software vil bli benyttet for dette formålet.

 • Ulike datasett
 • Importering/filtrering av data
 • Posisjonering og optimering
 • ArcGIS software for analyser
 • Visuell analyse av data
 • Viktigheten av visuell presentasjon
 • Analyse av data fra sosiale medier

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.