-
Excerpt from course description

Market Law and Intellectual Property Law

Introduction

Emnet gir en innledende oversikt over nasjonalt og europeisk regelverk som danner forutsetninger for personers og virksomheters konkurransevilkår i markedet. Regelverket består av tre hovedsøyler – immaterialretten, konkurransebegrensningsretten og vernet mot illojal konkurranse.

Emnet omfatter spørsmålet om hvordan immaterielle rettigheter oppstår, deres innhold og grenser for bruken av rettighetene. Det legges særlig vekt på opphavsrett til åndsverk, patentrett til tekniske oppfinnelser og retten til varemerke. I konkurransebegrensning­sretten behandles regler for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved fremme av konkurranse i næringslivet.

Kurset vil ta opp forholdet til nye rettsformer og nye former for økonomiske verdierom oppstår på grunn av teknologisk utvikling og utvikling av nye rettslige instrumenter.

I alle delemner trekkes internasjonale konvensjoner og EU-rettslig regulering inn som et bakteppe for de norske reglene. Den digitale utviklingen fører også til at behovet for rettslig regulering øker og kunnskap om dette rammeverket blir viktig for den enkelte bedrift. Ansvarlighet med hensyn til et bærekraftig samfunn vil gjenspeiles i tolkningen av de ulike regelverk

Course content

  • immaterialrettens bakgrunn, kilder og grunnbegreper
  • regler for varemerker etter varemerkeloven
  • regler for design etter designloven
  • regler for patent etter patentloven
  • regler for opphavsrett etter åndsverkloven
  • forbudene mot konkurransebegrensende samarbeid (konkurranseloven § 10)
  • forbud mot misbruk av markedsdominans (konkurranseloven § 11)
  • regler for illojale konkurransehandlinger etter markedsføringsloven kap. 6
  • forretningshemmeligheter etter lov om forretningshemmeligheter

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.