-
Excerpt from course description

Master thesis in Security Management and Cultural Understanding

Introduction

Dette er det 5 og avsluttende programmet I mastergraden med spesialisering i sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Studentene skal skrive en obligatorisk masteroppgave som omfatter et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng.

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Course content

Arbeidet med masteroppgaven vil bestå av 2 moduler med undervisning, i tillegg vil det bli gitt veiledning med klare milepæler for del-innleveringer, disse avtales med veileder. Studenten skal utarbeide forslag til problemstilling, skisse til masteroppgaven og den endelige masteroppgave.

Arbeidet med masteroppgaven begynner normalt med metodekurset som gjennomføres 1.semesteret.Dette er første modul i programmet. Det vil bli definert 3-4 temaer for masteroppgaven, i tillegg kan studentene avtale andre temaer for masteroppgaven med fagansvarlig så lenge disse ligger innfor gradens tematikker.
Veileder blir utpekt av fagansvarlig på bakgrunn av problemstillingen. Det gis normalt 10 timer veiledning til masteroppgave.

Andre modul i programmet er en studietur til Brussel og Paris som gjennomføres i 1.semester. Studieturen vil ha som formål å besøke relevante EU institusjoner innenfor sikkerhetsområdet, NATO, både det militæret og sivile hovedkvarter og et internasjonalt sikkerhetsfirma. I Paris er formålet å besøke Sciences-Po som er en av Frankrikes ledende handelshøyskoler og CERI som er et utenrikspolitisk institutt knyttet til denne skolen samt IRSEM som er forskningssentret for den militære høyskolen samt militære og sivile antiterrororganisasjoner.

Formålet med studieturen er for det første å få forståelse av hva to sentrale internasjonale organisasjoner som EU og NATO gjør på det sikkerhetspolitiske området og forholdet til og arbeidsfordelingen mellom medlemslandene. Dette er basert både på besøk i EU institusjoner som kommisjonen og ministerrådet, men også pensum fra tidligere programmer i masteren samt et Newsletter om aktuell politikk på dette området spesielt i EU og enkelte sentrale medlemsland som Frankrike og Belgia, men også delvis NATO. Gjennom dette kan studentene få et overordnet perspektiv på en rekke av de temaer som er tatt opp spesielt i de to første programmene i masteren.

Besøket til Frankrike har som formål å studere nærmere konflikter, internasjonalt engasjement og antiterror arbeid i et stort EU-land som er egnet til å illustrere de fleste av de problemstillinger som dette studiet har tatt opp, ny verdensorden, ressurs- og interessekonflikter, kulturforskjeller, bruk av militærmakt ute – og hjemme, ny typer «flat struktur» i operasjoner og ikke minst terrorisme og antiterrorarbeid både fra militære og politiet. Vi skal også få forelesninger om noen av disse temaene på en av de beste handelshøyskolene i Europa når det gjelder å fokusere på skjæringspunktet mellom stat og marked og nasjonale og internasjonale forhold både sett fra statenes og bedriftenes side.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.