Excerpt from course description

Stress, Motivation and Self-Leadership

Introduction

Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold, og betydningen av motivasjon i en arbeidsmiljøkontekst. Den skandinaviske arbeidsmiljøtradisjon, og den historiske kontekst som går helt tilbake til Hawthorne-studiene på 1920-tallet blir belyst. Disse trendene bidro til utvikling av de psykologiske jobbkrav og økt vektlegging av demokrati på arbeidsplassen. Videre bør kandidaten ha nyansert viten om betydningen av autonomi og medbestemmelse, samt andre forhold som bidrar til bærekraftige arbeidsplasser som ivaretar både velvære og helse. Viktige organisasjonsmessige mål som nærvær, prestasjoner og hjelpeatferd ivaretas.

Motivasjon utgjør et sentralt punkt innen arbeidsmiljø, og er sentralt i forhold til organisasjoners effektivitet og produktivitet. Studenten skal ha bred kunnskap rundt effekten av ulike typer motivasjon, forbindelsen mellom motivasjon og jobbengasjement, og forhold som trigger og hemmer motivasjon på en arbeidsplass. Kandidaten bør ha god kjennskap til at motivasjon er et sentralt i forhold til empowerment (myndiggjøring) av medarbeidere, og sannsynligheten for at effektiv selvledelse kan implementeres. Faktorer som fasiliteter selvledelse bør studenten kjenne til, ikke minst betydningen av autonomi på arbeidsplassen. 

Stress er også en viktig del av det moderne arbeidsliv. Kandidaten bør kjenne til ulike former for stress, herunder utbrenthet (burnout), ha en nyansert forståelse av forholdet mellom stress og mestringskontroll, og forhold som utløser sykdomsfremmende stress. Kandidaten bør også ha kjennskap til empiri rundt tiltak som kan motvirke stress.

Course content

 • Forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold
 • Betydningen av motivasjon i en arbeidsmiljøkontekst
 • Den skandinaviske arbeidsmiljøtradisjon, og den historiske kontekst med Hawthornestudiene, psykologiske jobbkrav og demokrati på arbeidsplassen
 • Betydningen av autonomi og medbestemmelse
 • Ivaretakelse av viktige organisasjonsmessige mål som nærvær, prestasjoner og hjelpeatferd
 • Effekten av ulike typer motivasjon, forbindelsen mellom motivasjon og jobbengasjement, og forhold som trigger og hemmer motivasjon på en arbeidsplass
 • Betydningen av empowerment og selvledelse.
 • Betydningen av ulike typer stress, herunder utbrenthet (burnout)
 • Tiltak som kan motvirke stress
 • Hvordan ivareta eller styrke arbeidstakere sin helse og velvære
 • Forhold som bidrar til den fullt forsvarlige arbeidsplass

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.