-

Introduction

Fast eiendoms rettsforhold dreier seg om rettigheter til fast eiendom. Faget forutsetter i hovedsak at det allerede er etablert slike rettigheter, og tar for seg hvilke rettigheter som da gjelder. Etablering av rettigheter i fast eiendom behandles i hovedsak i obligasjonsretten (4.  semester) og den dynamiske tingsretten (6. semester).

Course content

  • Eierformer og boformer:  herunder borettslagsloven, eierseksjonsloven, aksjeloven, sameigeloven, tomtefesteloven, husleieloven
  • Eiendommens grenser: herunder matrikkelloven og ulovfestet rett.
  • Konsesjon: Konsesjonsloven
  • Servitutter: Servituttloven
  • Naboforhold: Naboloven
  • Hevd: Hevdsloven
  • Plan- og bygningsrett: hehrunder plan-og bygningsloven og forvaltningsloven
  • Allemannsrett og allmenningsrett

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.