Excerpt from course description

Value Creation and Collaboration in the Construction Industry

Introduction

Virksomheter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) står overfor store utfordringer knyttet til krav om kostnadseffektivitet og verdiskaping for brukere av de bygningene og infrastrukturen som bygges. Samtidig øker både den tekniske og organisatoriske kompleksiteten, ikke minst på grunn av den teknologiske utviklingen og klima- og miljøhensyn. Hvordan skal aktørene håndtere dette? BA-prosjekter involverer mange aktører, og sluttleveransen og verdiskapingen avhenger av koordinering og samhandling mellom disse. Aktørene i næringen opererer imidlertid ut fra ulike og ofte motstridende logikker for hvordan de skaper verdi. Utfordringen ligger i å balansere disse logikkene, forhindre sub-optimalisering og å legge til rette for verdiskaping for aktørene, prosjektene og næringen som helhet gjennom god samhandling. Dette, igjen, handler om både strukturelle forhold (for eksempel kontraktsform, styringssystem og gjennomføringsmodell) og om prosessrelaterte og relasjonelle forhold. Dette programmet fokuserer spesielt på sistnevnte og tar som utgangspunkt at for å takle utfordringene næringen står overfor, kreves fokus på samhandlingsprosesser, slik som tillit og koordinering internt og på tvers av virksomhetsgrenser.

Course content

Kurset fokuserer på tre sentrale og gjensidig avhengige tema:

  • Hvordan skaper aktører i BAE-næringen verdi?
  • Samhandlingsmønstre og ulike logikker i BAE-næringen
  • Koordinering og tillit mellom aktørene i BA-prosjekter

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.