-
Publication

Norwegian air shuttle: en aktør fra et høykostland i en lavkostbransje

Friday, 10 October 2014 - Eli Moen

Sammendrag

Bakgrunn for artikkelen er NAS’ posisjon i det europeiske lavprismarkedet. Hensikten er å analysere hva slags strategier en aktør fra et høykostland har benyttet i en lavkostbransje basert på kostnadsledelse. Generelt sett er problemstillingen relatert til debatten om hvordan høykostland som Norge kan tilpasse seg en globalisert økonomi. For å belyse problemstillingen har artikkelen forholdt seg til to ulike teoretiske tilnærminger, et strategiperspektiv på konkurransemessig posisjonering og et institusjonelt perspektiv på organisasjoner. Det første perspektivet innebærer at aktørene må ta hensyn til den typen konkurranse som dominerer i det markedet de opererer i. Det andre perspektivet innebærer at en organisasjon i sin måte å agere på influeres av nasjonale institusjonelle forhold. I artikkelen er dette operasjonalisert ved en gjennomgang av eksisterende forskning på lavprismarkedet og det norske arbeidsmarkedet. Casestudien viser at NAS har klart å bli kostnadseffektiv i lavprisbransjen ved å se ansatte som en mulighet, og ikke en hindring. Selskapet har oppnådd kostnadsledelse gjennom høy produktivitet, og ansattrelasjoner som strategi har vært av avgjørende betydning for å nå denne målsettingen. På dette området har selskapet i stor grad har vært influert av typiske trekk ved det norske arbeidsmarkedet.

Moen, Eli. 2014. «Norwegian air shuttle: en aktør fra et høykostland i en lavkostbransje.» Magma, 17(4): 39-46

Show all