-
Publication

Norsk klimapolitikk i et globalt perspektiv

Tuesday, 25 August 2015 - Tom-Reiel Heggedal

Sammendrag

Utslipp av klimagasser er et globalt problem. Fra et globalt, samfunnsøkonomisk perspektiv ville en optimal løsning være en global avtale som på ett eller annet vis gjorde at utslippene ble redusert tilstrekkelig mye og på billigst mulig måte. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor en slik løsning er svært vanskelig å få til, blant annet på grunn av gratispassasjerproblemet. I mangel av en slik avtale er det vanskelig for et lite land som Norge å vite hva som er hensiktsmessig å gjøre. I denne artikkelen diskuterer vi virkninger av forskjellige unilaterale norske klimatiltak i et globalt perspektiv. Vi deler denne diskusjonen i to. I den første delen ser vi på effekten av tiltak gitt andre lands utslipp og klimatiltak. Vi diskuterer effekter av avgifter og kvoter, teknologitiltak og reduksjon av produksjon av fossile brensler i Norge. Vi ser også på direkte tiltak i andre land slik som skogvern. I den andre delen ser vi på effekter av norske klimatiltak på andre lands utslipp og insentiver til å delta i bindende, internasjonale avtaler. Med andre ord stiller vi oss spørsmålet om det er grunn til å tro at norsk klimapolitikk kan innvirke på andre lands utslipp og internasjonal klimapolitikk.

Heggedal, Tom-Reiel og Knut Einar Rosendahl. 2015. “Norsk klimapolitikk i et globalt perspektiv.» Magma, 18(5):65-77

Show all