Excerpt from course description

-2915 Tax Procedure

Introduction

Dette programmet vil gi deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen. Temaer som behandles er blant annet opplysningsplikt, kontrolltiltak, endringer og sanksjoner. Du vil videre få inngående kunnskap rundt regler om klage og endring av skattefastsetning, domstolenes prøvelsesadgang, samt bruk av kontrolltiltak og tvangsmidler. Hvilke rettigheter og forpliktelser som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon og øvrige folkerettslige traktater innenfor norsk skatteforvaltning, er et sentralt tema og blir følgelig behandlet. Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett.

Course content

- Skatte- og avgiftsforvaltningens organisasjon
- Anvendelsesområde forvaltningslov og ligningslov i skatte- og avgiftssaker
- Forskjeller: Lignings- mververdiavgifts-, og folketrygdavgiftssaker
- Gangen i en skatte- og avgiftssak med endring, sanksjonsfastsettelse, anke og domstolsprøvelse
- Habilitet

- Kontradiksjon
- Varslingsplikt – uttalerett
- Veiledningsplikt
- Krav til vedtaks innhold – begrunnelse

- Forhåndsuttalelser – bindende og veiledende
- Taushetsplikt – personvern - ”hemmelige bevis”

- Fremskaffelse bevismateriale
- Selvangivelses- og oppgaveplikt
- Innhenting opplysninger – egne og andres forhold
- Kontrolltiltak
- Bokettersyn
- Ransaking
- Beslag
- Speilkopiering

- Opplysninger fra andre land - skatteavtaler
- Bevisbedømmelse og bevisvurdering – bevisbyrde
- Skjønn
- Endring – etter klage og uten klage
- Frister og foreldelsesregler
- Saksomkostninger

- Reaksjonsmidler
- Forsinkelsesavgift
- Gebyr
- Tvangsmulkt
- Kontrolltiltak
- Bokføringspålegg
- Tilleggsskatt og tilleggsavgift
- Renter
- Straff
- Domstolsprøvelse

- Innkreving
- Ordinære og ekstraordinære
- Sikring av krav
- Ekstraordinære innfordringsskritt
- Vanskeligstilte skattytere

- Straffesaker
- Objektivt gjerningsinnhold
- Subjektive straffbarhetsbetingelser
- Medvirkeransvar

- Begrensninger – EMK og FNs konvensjoner
- Erstatningsansvar for svikt i statens saksbehandling
- Grunnlag, omfang og prosedyre

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.