-
Excerpt from course description

Digital Communications Management

Introduction

Digitalisering, nettverksteknologi og sosial programvarehar ført til raske og dramatiske endringer i kommunikasjonen. Utviklingen av web 2.0-teknologien har åpnet for en ny samarbeidskultur på nett. Sosiale medieplattformer har skapt nye møteplasser og muligheter for å dele informasjon, kunnskap og erfaringer i et omfang mennesket aldri tidligere har sett eller erfart. Utviklingen skjer i rekordfart og har dyptgripende konsekvenser for hvordan virksomheter og organisasjoner må forholde seg til omverdenen og eget tjenestetilbud.

Ny teknologi og nye publikumsmønstre stiller skjerpede krav til organisering og koordinering av ressurser. Muligheter for påvirkning og maktutøvelse forskyves, og dette skaper nye etiske dilemmaer og utfordringer. Tradisjonell ledelsesutøvelse kommer til kort. Den må suppleres med kunnskap om den sosiale dynamikken som nettverksteknologien åpner for.

Executive Master of management-programmet Digital kommunikasjonsledelse åpner opp for og gir innsikt og kompetanse på dette brede feltet av vårt samfunnsliv. Den sosiale mediesfæren byr på utfordringer i forhold til kommunikasjon, påvirkning og omdømmehåndtering. Mange opplever tapet av kontroll med eget renommé som utfordrende. Organisasjoners identitet og lederes integritet settes på prøve. Grunnleggende spørsmål om hvem jeg eller vi er og ønsker å være, må stilles på nytt i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Samtidig gir nettverksstrukturen og den dialogbaserte kommunikasjonen helt nye muligheter for markedsføring, merkevarebygging og forretningsutvikling. Flere virksomheter ser etter hvert verdien av åpne innovasjons- og produksjonsprosesser der dialog med brukerne i sosiale medier spiller en avgjørende rolle. Det skorter imidlertid på erfaring og kunnskap om hvordan slike strategier bør ledes og organiseres. Det samme gjelder for strategisk arbeid med rekruttering, mobilisering og lobbying gjennom sosiale medier.

Organisasjoner og virksomheter er preget av en eller annen form for hierarki, mens sosial programvare som teknologi er utformet på et markedsprinsipp - muligheten for at alle kan delta er tilstede. Å interagere i det sosiale medielandskapet på sin fritid er noe helt annet enn i en arbeidskontekst. Betydningen av å utforme en overordnet strategi og legge en strategisk plan for hvilken deltakelse virksomheten forventer av den ansatte, blir viktig dersom verktøyene skal tas i bruk slik de er tenkt.

Executive Master of Management-programmet Digital kommunikasjonsledelse er utviklet spesielt og spisset for å gi deltakerne kunnskap om og forståelse for drivkreftene i utviklingen av kommunikasjonsformer.

Gjennom teoretisk og erfaringsbasert undervisning og med utgangspunkt i relevant forskning og konkrete case skal deltagerne få modeller og verktøy for å analysere og håndtere nye kommunikasjonssituasjoner  med et særskilt fokus på utfordringer og muligheter for egen virksomhet.

Modellen har denne struktur:
Fem moduler á fire dager  for bedre å dekke opp flere tema gjennom løpet og dermed skape en reell fleksibilitet i programutformingen  og dels fordi vi erfaringsmessig tror det kan være en fin variant, ut fra pedagogiske og praktiske hensyn.

Den tredje modulen gjennomføres ved Department of Journalism ved New York University, der vi møter forelesere fra dette universitetet og andre amerikanske fagmiljøer. Samlingen vil gi kunnskap, perspektiv og inspirasjon fra et land som på flere måter har vært i førersetet på disse områdene, ikke minst hvordan et svakt lovverk om personvern åpner for micro-targeting, basert på tilgang til, og kunnskap om forbrukerdata, "Big Data".

Etiske aspekter ved ledelse i det nye medielandskapet vil bli vektlagt, gjennom forelesninger, gruppearbeid og dilemmatrening.

 

Course content

  • Digital kommunikasjon
  • Enterprise 2.0, organisasjonen i nettverkssamfunnet
  • Politisk kommunikasjon; "Big Data"
  • Kommunikasjonsplanlegging
  • Påvirkning og ledelse

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.