Excerpt from course description

Pension Contribution, Payment and Tax

Introduction

Pensjonsopptjening og pensjonsutbetalinger er et område av stor betydning for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiverne og for samfunnet. Pensjonsreformen fra 2011 og senere tilpasninger av tjenestepensjonsregelverket tar sikte på bærekraft for staten og forutsigbarhet og kostnadskontroll for arbeidsgiverne.

Overfor enkeltindividet har særlig økt fleksibilitet i regelverket medført økt behov for individuell informasjon og rådgivning. Fleksibiliteten dreier seg i første rekke om når uttak av ulike typer pensjoner skal starte, hvor stor andel av pensjonene som skal tas ut og over hvor lang tid innskuddspensjonen skal løpe – livsvarig utbetaling er ikke nødvendigvis alltid best.

En annen viktig faktor som øker behovet for informasjon og rådgivning er levealdersjustering av folketrygdens alderspensjon. Levealdersjustering innebærer at risikoen for «langt liv» veltes over på den enkelte, og effekten vil bli stadig større.

En tredje faktor er underreguleringen av løpende pensjoner – det betyr besparelse for det offentlige og følgelig lavere pensjon for den enkelte.

En fjerde faktor er risikoen for ytterligere innstramminger i pensjonene fremover i tid, både alderspensjonen fra folketrygden og arbeidsgivers endringsmuligheter.

En femte faktor er AFP, både i privat og offentlig sektor, og de (foreløpig) store forskjellene på ordningene, de strenge individuelle vilkårene og risikoen for fremtidige endringer.
En sjette faktor er betydningen av hvordan den enkelte ansatte forvalter sin oppsparte (og ikke utbetalte) pensjonskapital og viktigheten av bevissthet rundt privat sparing og investeringer generelt for å kompensere for lavere pensjonsutbetalinger.

Skattemessige forhold kompliserer pensjonsbildet ytterligere, blant annet med store forskjeller på marginalskatt ved uttak av pensjon på ulike tidspunkter.

Kurset skal gjøre deltakeren i stand til å gi relevant informasjon og adekvate råd om hvordan rådgivningsmottaker bør håndtere sine pensjonsutfordringer ut fra individuell behovsanalyse.

 

Målgrupper
Kurset retter seg mot alle som skal gi råd og informasjon om pensjon til enkeltpersoner. Finansielle rådgivere i bank og finans er en målgruppe og offentlige ansatte - typisk rådgivere i NAV en annen målgruppe. Kurset vil også være relevant for journalister som skriver om pensjon, ansatte i personal- og HR-funksjoner, samt ledere i små- og mellomstore bedrifter. Meglere, rådgivere og konsulenter som jobber med kollektiv tjenestepensjon vil også være i målgruppen. Videre retter kurset seg mot personer som jobber med utvikling av digitale pensjonssystemer.

Course content

· Folketrygdens alderspensjon
· Tjenestepensjonsmodeller i privat sektor
· Privat AFP
· Offentlig tjenestepensjon
· Offentlig AFP
· Uføretrygd fra folketrygden
· Privat og offentlig uførepensjon
· Skatt på pensjon, lønn og kapitalavkastning.
· Behovsanalyser og pensjonsberegninger
· Pensjonsfeller
· Ulike pensjonsspareprodukter
· Etikk og god rådgivningsskikk

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.