-

Introduction

People analytics, også kalt HR-analyse, handler om hvordan kvantitative data fra en organisasjon kan brukes til formål som å kartlegge og forbedre produktivitet og samarbeidsklima, finne riktig person til en stilling, osv. Dette kurset bygger videre på kunnskapen som er opparbeidet i kursene MET 3431 Statistikk og MET 2123 Metode og innsikt og går dypere inn på ulike statistiske teknikker, med vekt på praktisk anvendelse for å svare på relevante problemstillinger.

Studentene vil lære hvordan eksperimenter kan brukes for å undersøke om ulike tiltak er effektive, skape innovasjon og etablere årsakssammenhenger, samt når det er mer hensiktsmessig å gjøre ikke-eksperimentelle undersøkelser. Begreper som statistisk signifikans (p-verdier), effektstørrelse og statistisk styrke er sentrale. Studentene vil få tilgang til relevante datasett og vil få øving i å gjennomføre og tolke ulike statistiske analyser, slik som ulike varianter av ANOVA, korrelasjon og multippel regresjon. Dette innebærer også at studentene skal kunne formidle resultater, både gjennom tekst og visualisering (grafer/figurer). Det legges vekt på tolkning, praktisk forståelse og anvendelse snarere enn på kunnskap om matematikken bak.

Course content

Kurset legger hovedvekt på praktisk erfaring med analyse og anvendelse av kvantitative data i en organisasjonskontekst. Kurset vil bestå av en introduksjonsdel som er noe mer teoretisk, en midtdel med praktisk gjennomgang av ulike typer analyser, og en avsluttende del med praktisk gjennomføring av en datainnsamling med tilhørende analyse, tolkning og rapportering.

Den første delen av kurset vil ha overskriften «Data og statistikk i organisasjoner: hvorfor og hvordan», med undervisning i følgende temaer:

 • Om people analytics
 • Eksperimentelle og ikke-eksperimentelle tilnærminger
 • Grunnleggende begreper
 • Innføring i SPSS

Den andre delen av kurset vil ha overskriften «Den statistiske verktøykassa: vanlige analyser, «nye» tilnærminger, og datavisualisering», og vil gjennomgå følgende temaer:

 • Vanlige analyser: korrelasjon, regresjon, t-test, ANOVA
 • p-verdier og NHST (nullhypotese-signifikanstesting) og problemer med dem
 • Effektstørrelser og statistisk styrke
 • Datavisualisering

Den tredje delen av kurset har overskriften «People analytics i praksis» og vil gå nærmere inn på følgende temaer:

 • Problemstilling, design, og innsamling
 • Valg av analyse
 • Rapportering og visualisering

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.