Excerpt from course description

Strategy in Practice

Introduction

En velutviklet strategi er avgjørende for at en bedrift skal utvikle seg og overleve i fremtiden.  Strategi setter bedriftens ressurser og aktiviteter i system og skjerper konkurranseevnen.  Med den raske utviklingen som skjer i omgivelsene er det viktig å bygge inn en evne til å omstille seg etter nye krav. Strategi er koblet mot en helhetlig utvikling av en organisasjon for å sikre langsiktige konkurransefordeler.

Strategi i praksis er et kurs som beskriver og diskuterer strategi og som gir forståelse for hvordan ledelse og strategi beskrives og anvendes i dagens raske utvikling. Gjennom teorier og analysemodeller i strategi er gis det innsikt i ulike angrepsvinkler for hvordan man arbeider med  strategi i praksis.

Avslutningsvis diskuteres utfordringer for strategi som gjennomgripende digitalisering, endrede samarbeidsformer og organisasjonsmåter, og innovative bransjer, for eksempel innen opplevelsesindustrien, medieindustrien, det offentlige og det enormt store tilbudet av tjenester via apper.

Course content

Introduksjon

Strategi - fra langtidsplanlegging til strategisk planlegging

Strategiens tre grunnstener - analyse, valg og implementering.                               

Analyser                                                                                                      -

 • Teoretiske plattformer (Produkt/markedsmatrisen)
 • Tradisjonelle og nyere definisjoner
 • Forretningsmodeller og verdikonfigurasjoner
 • Aktivitets- og ressursanalyse
 • Digitalisering og teknologisk forståelse
 • Ekstern analyse - datatilfang og tolkning
 • Klynger og nettverk
 • Konkurranseanalyse - bransjer og konkurranseprofiler
 • Blue Ocean og Design Thinking

Intern analyse og konkurransekraft

Strategivalg

 • Organisk utvikling
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Allianser og klynger

Risikovurderinger

Strategisk implementering

 • God og dårlig strategi
 • Bærekraftig utvikling
 • De ansattes syn på strategi - interessentanalyser
 • Kulturelle forhold og stiavhengighet
 • Prosess for strategisk gjennomføring
 • Digital strategi og delingsøkonomi
 • Strategi i ulike industrier og virksomheter
 • Hjelp - jeg skal lede et strategiprosjekt !
 • Målstyring
 • Strategiske kart, prosjekter og milepæler.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.