-
Employee Profile

Anders Mikelsen

Engagement hour - Academic Programmes Staff

Area of Expertise

Publications

Mikelsen, Anders Bernhard & Zimmer, Frederik (2024)

Ramme-saken – analyse, kritisk vurdering og forslag

Skatterett, 42(3-4), s. 140- 185. Doi: 10.18261/skatterett.42.3-4.2

Artikkelen gir en analyse og kritisk vurdering av Høyesteretts resonnementer og standpunkter i Ramme-saken. Forfatterne er særlig kritiske til standpunktet om at også avkastning av egenkapital må dekkes av overskuddsevnen, og de mener at standpunktet har så problematiske konsekvenser på inntekts-/omset- ningssiden at spørsmålet neppe kan anses endelig avklart ved dommen. Forfat- terne mener at det er rettspolitisk best at kravet om overskuddsevne begrenses til tilfeller hvor skattyteren har andre formål med investeringen i tillegg til formålet om å tjene penger, og de argumenterer for at dette også lar seg hevde som gjeldende rett

Zimmer, Frederik & Mikelsen, Anders Bernhard (2024)

Ramme-saken - analyse, kritisk vurdering og forslag

Skatterett, 42(3-4) Doi: https://doi.org/10.18261/skatterett.42.3-4.2

Mikelsen, Anders Bernhard (2022)

Fradragsrett for inngående merverdiavgift - tilknytningskravet

Cappelen Damm Akademisk.

Mikelsen, Anders (2020)

Fradragsrett for inngående merverdiavgift ved avviklings- og overgangskostnader

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (2020)

Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Cappelen Damm Akademisk.

Mikelsen, Anders (2019)

Avgiftsrettens tilknytningskrav - omsetning i og utenfor virksomhet

Skatterett, 3, s. 230- 238. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2019-03-05 - Full text in research archive

Artikkelen drøfter skillet mellom omsetning i avgiftspliktig virksomhet, i unntatt virksomhet og utenfor virksomhet. Det er bare omsetning som har tilknytning til avgiftspliktig virksomhet, som kan være merverdiavgiftspliktig. Avslutningsvis drøftes også spørsmålet om fradragsrett for transaksjonskostnader ved unntatt omsetning med tilknytning til avgiftspliktig virksomhet.

Mikelsen, Anders (2018)

Merverdiavgift ved utleie av varer mellom norsk og dansk virksomhet

Skatterett, 37(1-2), s. 98- 114. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-06

Artikkelen drøfter de avgiftsmessige konsekvenser etter norsk og dansk rett ved utleie av varer mellom virksomheter i de to land.

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?

Elgaard, Karina Kim Egholm; Ramsdahl, Dennis & Stensgaard, Henrik (red.). Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Omsetning i Norge eller til Norge: Forholdet mellom reglene for omsetningsmerverdiavgift og innførselsmerverdiavgift

Mikelsen, Anders Bernhard & Dyrnes, Cecilie (red.). Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Mikelsen, Anders Bernhard & Dyrnes, Cecilie (2017)

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Gyldendal Juridisk.

Bruserud, Herman; Tørum, Amund, Mikelsen, Anders Bernhard, Håstad, Torgny, Jónsson, Eirikur & Gunnarsson, Eyvindur (2016)

Breach of contract and remedies

Lando, Ole; Holle, Marie-Louise, Håstad, Torgny, Konow, Berte-Elen R, Møgelvang-Hansen, Peter, Nystén-Haarala, Soili, Olafsdottir, Åsa & Zackariasson, Laila (red.). Restatement of Nordic Contract Law

Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

Avtalt pris og tillegg for merverdiavgift

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

En generell omgåelsesnorm for skatt og merverdiavgift - noen kritiske bemerkninger til NOU 2016:5

Skatterett, 2, s. 171- 177. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-05

Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

Kan krav på svart betaling inndrives?

Hjelmeng, Erling Johan (red.). Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm

Mikelsen, Anders Bernhard (2015)

Seksuelle tjenester

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (red.). Aktuell merverdiavgiftsrett

Mikelsen, Anders Bernhard (2013)

Krav til reklamasjoners innhold - Rt. 2012 s. 17790

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 1(1), s. 20- 22.

Mikelsen, Anders Bernhard (2011)

Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Gyldendal Akademisk.

Mikelsen, Anders Bernhard (2010)

Ordrebekreftelsens rettslige funksjon

Tidsskrift for forretningsjus, 2-3(2-3), s. 130- 146.

Lilleholt, Kåre & Mikelsen, Anders Bernhard (2009)

The DCFR Rules on Unexpected Difficulties in Performance

European Review of Private Law, 17(4), s. 573- 580.

Mikelsen, Anders Bernhard (2008)

Henvisning til engelsk rett i kontrakter underlagt norsk rett

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 532- 560.

Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders Bernhard, Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (2021)

Merverdiavgift - spørsmål og svar

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2018)

Merverdiavgift i et nøtteskall

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?

[Academic lecture]. Skatt vests avgiftsseminar.

Mikelsen, Anders Bernhard; Gjems-Onstad, Ole, Dyrnes, Cecilie & Kildal, Tor S. (2017)

Merverdiavgift-spørsmål og svar (7. utgave)

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Dyrnes, Cecilie & Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Norwegian VAT and the EU directive

[Academic lecture]. VAT Forum - 18th annual VAT Summit.

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

OECDs retningslinjer for MVA

[Academic lecture]. MVA seminar.

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Dyrnes, Cecilie Aasprong, Kristensen, Roy K & Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

MVA-kommentaren, 5. utgave

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

Omgåelseslovforslaget - kommentarer til Zimmers motkritikk

[Article in business/trade/industry journal]. Skatterett, 4, s. 379- 380.

Mikelsen, Anders Bernhard (2015)

Er avtaler om svart omsetning gyldige?

[Academic lecture]. Jubileumsseminar, Skattelovsamlingen 25 år.

Mikelsen, Anders Bernhard (2015)

Merverdiavgiftslovens anvendelsesområdet ved internasjonal handel.

[Academic lecture]. BI MVA-seminar.

Mikelsen, Anders Bernhard (2014)

Merverdiavgift og kontraktsrettslige problemstillinger

[Academic lecture]. BIs MVA seminar.

Mikelsen, Anders Bernhard (2014)

Ugyldighetsvirkninger ved avtaler om svart omsetning

[Academic lecture]. Ugyldighetsseminar - UiO juridisk fakultet, Institutt for privatrett.

Mikelsen, Anders Bernhard (2014)

Fast driftssted

[Academic lecture]. Internationell mervärdeskatterätt.

Mikelsen, Anders Bernhard (2014)

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel

[Academic lecture]. Internationell mervärdesskatterätt, momskonferanse i Örebro, Sverige.

Mikelsen, Anders Bernhard (2007)

Vilkårene for hindringsfritak

[Academic lecture]. Kontraktsrettsforum.

Mikelsen, Anders Bernhard (2007)

Tolkning av kontrakter på engelsk

[Academic lecture]. Institutt for privatrett sin seminarrekke.

Mikelsen, Anders Bernhard (2006)

Force majeure clauses

[Academic lecture]. workshop.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2010 University of Oslo Ph.D.
1998 University of Oslo Master Cand. Jur.
Work Experience
Year Employer Job Title
2013 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2010 - 2013 Kvale Advokatfirma DA Senior attorney
2005 - 2009 University of Oslo Research Fellow
2007 - 2007 Oxford University Guest researcher
1999 - 2005 Supreme court Law clerk
2003 - 2004 Drammen Tingrett Deputy judge
1998 - 1999 Advokatfirmaet Stabell Deputy attorney