-
Employee Profile

Anne Berit Swanberg

Associate Professor - Department of Leadership and Organizational Behaviour

Area of Expertise

Publications

Aagaard, Toril; Lund, Andreas, Lanestedt, Jon, Ramberg, Kirsti Rye & Swanberg, Anne Berit (2018)

Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.

UNIPED, 41(3), s. 289- 303. Doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09 - Full text in research archive

I denne studien har vi analysert 22 av de totalt 91 innspillene som ble sendt til ministeren i forbindelse med utformingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017). Vi undersøker i hvilken grad og på hvilke måter innspillene og Meld. St. 16 kobler digitalisering og utdanningskvalitet. En tematisk analyse viser at det er stor enighet både blant de ulike aktørene og departementet om at digitalisering kan bidra til å fremme utdanningskvalitet. Digitalisering antas å kunne styrke profesjonsrelevans, studentaktivitet og gjøre det mulig å tilby helhetlige utdanningsprogram på tvers av campuser. Studien indikerer også at fagansatte trenger mer kompetanse og institusjonene trenger nasjonale støttestrukturer for å kunne realisere potensialene. I Meld. St. 16 kommer et forskningsforankret teknologisyn med epistemologiske implikasjoner tydelig til uttrykk, mens forfatterne av innspillene snarere viser til policy-dokumenter i sin argumentasjon. Påfallende er det også at institusjonenes utdanningsledelse tydelig ansvarliggjøres for utviklingen i Meld. St. 16, mens institusjonsledelse sjelden er tematisert i innspillene. Når sektoren skal realisere ambisjonene som formuleres i både Meld. St. 16 og innspillene, fordrer det kunnskap og enighet om hva som er hensiktsmessig rollefordeling mellom myndighets-, institusjons- og interaksjonsnivå.

Aagaard, Toril; Breivik, June, Erikson, Inger Carin, Hjukse, Hjørdis, Swanberg, Anne Berit, Steen-Utheim, Anna Therese & Tveiten, Oddgeir (2018)

Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon

UNIPED, 41(2), s. 133- 146.

Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible undervisningspraksiser enn de som tradisjonelt har preget sektoren. I denne studien har vi undersøkt bruk av videofortellinger som redskap for å fremme fagansattes refleksjon over egen utdanningspraksis. Observasjon av diskusjoner mellom 13 undervisere fra ulike studieprogram og fag, er analysert i artikkelen. Diskusjonene som er studiens analyseobjekt, foregikk på et kurs i UH-pedagogikk (vår 2016). Før kurset så informantene to videofortellinger om omvendt undervisning. Studien viser at videofortellingene og spørsmålene som er knyttet til, fungerer som redskap for refleksjon i tverrfaglige kontekster. Selv om akademiske og fagspesifikke tradisjoner i en del tilfeller hemmer refleksjon over ny praksis, bidrar et tverrfaglig miljø til å fremme refleksjon.

Asting, Cecilie & Swanberg, Anne Berit (2011)

How can we make junior business students understand the importance of learning organizational behaviour and management?

Seminar.net - Media, technology and lifelong learning, 7(2), s. 69- 78.

Swanberg, Anne Berit & Martinsen, Øyvind L. (2010)

Personality, approaches to learning and achievement

Educational Psychology, 30(1), s. 75- 88. Doi: 10.1080/01443410903410474

Swanberg, Anne Berit & Fearn, Nicholas (2021)

Remote learning shows the power of the cloud to transform education

Financial Times, London [Avis]

Kontochristos, Inger Lise & Swanberg, Anne Berit (2021)

Hvilke vaner har pandemien gitt oss?

LederNytt, Norway [Fagblad]

Asting, Cecilie & Swanberg, Anne Berit (2020)

Nye lederutfordringer: Generasjon Z inn i arbeidslivet

[Academic lecture]. NEON 2020.

Asting, Cecilie & Swanberg, Anne Berit (2020)

Nye forventninger til ledelse?

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans, 36(3), s. 200- 209. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2020-03-04 - Full text in research archive

Det er skrevet mye om god ledelse og hva det innebærer å være en god leder. Listene er relativt overlappende og vanskelig å være uenig i (Birkinshaw 2014). Likevel, det er lov å være nysgjerrig på hvordan vår digitale, omskiftelige tid påvirker hvordan ledelse utøves og hvilke forventninger som stilles til ledelse. Særlig har vi sett nærmere på hvilke forventninger nye generasjoner har til ledelse. Vi har i den anledning spurt årets førsteklassinger ved BIs bachelorstudier om hva de mener er de viktigste lederegenskapene. Vi har sett svarene vi fikk i sammenheng med eksisterende lederteori og framvoksende modeller for vår digitale og uforutsigbare tid. Kan dagens ledere fortsette med sin praksis når Generasjon Z entrer norske arbeidsplasser?

Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre, Lanestedt, Jon, Lund, Andreas, Ramberg, Kirsti Rye, Lee Solheim, Luna & Swanberg, Anne Berit (2017)

Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning.

[Report]. Norgesuniversitetet.

Swanberg, Anne Berit; Sjarbani, Larissa, Holte Haug, Kristin, Tvenge, Nina, Bøe, Tove & Asting, Cecilie (2012)

TECnology and MEdia USe in higher education

[Academic lecture]. NFPF/NERA’S 40TH CONGRESS.

Haugnes, Tor; Swanberg, Anne Berit & Ronæs, Nina Helene (2012)

Hvordan engasjere studentene? BI LearningLab: En idebok med eksempler

[Report]. BI LearningLab og Alpha Forlag.

Swanberg, Anne Berit (2009)

How Learning Styles influence Individual Learning in Small Groups

[Academic lecture]. ELSIN Conference.

Swanberg, Anne Berit & Martinsen, Øyvind L. (2008)

Mediator effects of approaches to studying and learning

[Academic lecture]. European Learning Style Information Network, ELSIN Annual conference.

Swanberg, Anne Berit (2008)

Identifying learning approaches in students’ exam papers

[Academic lecture]. European Learning Style Information Network, ELSIN Annual conference.

Academic Degrees
Year Academic Department Degree
2010 BI Norwegian Business School PhD
2000 University of Calgary Master of Continuing Education
1987 BI Norwegian Business School Master of Business and Economics
Work Experience
Year Employer Job Title
2018 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2018 - Present BI Norwegian Business School Dean Teaching and Learning
2010 - 2018 BI Norwegian Business School Director LearningLab