-
Excerpt from course description

Dynamic Law of Property

Introduction

Det forekommer at flere personer blir gitt rettigheter til samme formuesgode selv om disse rettighetene er innbyrdes uforenlige. Se for eksempel for deg at Peder Ås i dag selger leiligheten sin til Marte Kirkerud, før han i morgen selger samme leilighet til Lars Holm. Rettighetene Peder har gitt både Marte og Lars ved salget – eiendomsretten til leiligheten – kan ikke eksistere om side om side: Marte og Lars kan ikke begge samtidig ha full eiendomsrett. Det er her behov for rettsregler som løser rettighetskollisjonen: Er det Marte eller Lars som får eiendomsretten?

Dynamisk tingsrett omhandler forholdet mellom flere rettigheter til samme formuesgode. Rettsområdet omfatter for det første regler som løser forholdet mellom rettighetene til to eller flere personer (her: Marte og Lars) som ved separate avtaler med samme person (her: Peder), har blitt tilsagt innbyrdes uforenlige rettigheter (her: full eiendomsrett) til samme formuesgode (her: leiligheten). Men rettsområdet omfatter også regler for løsningen av andre konflikter, som tilfellet hvor det viser seg at Peder aldri har eid leiligheten, men tvert imot har solgt en leilighet som tilhører Hans Tastad. Dynamisk tingsrett omfatter dessuten regler om forholdet mellom kreditorenes rett til å ta beslag i en betalingsudyktig persons eiendeler ved utleggspant eller konkursbeslag, og rettigheter som denne personen har stiftet forut for beslaget.

Course content

  • Forholdet til EU/EØS-rettslige forpliktelser og EMK-retten
  • Ulike typer rettigheter til formuesgoder, grunnlaget for disse rettighetene og reglene om overføring av rettighetene
  • Hensynene til legitimasjon, publisitet og notoritet
  • Prioritetsforholdet mellom ulike rettigheter
  • Godtroerverv av rettigheter i fast eiendom, løsøre, enkle pengekrav og aksjer
  • Eksisterende rettigheters vern mot kreditorbeslag i formuesgoder

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.