-
Excerpt from course description

Introduction to Company Law and Tax Law

Introduction

Kurset er delt inn i to hoveddeler. Den første delen omhandler grunnleggende prinsipper og regler i selskapsrett, mens den andre delen omhandler grunnleggende prinsipper innen direkte skatt. Selv om selskapsrett og skatterett ofte betraktes som to separate deler, er det mye samspill mellom disse to rettssystemene.

Som følge av samspillet mellom selskapsrett og skatt vil kurset integrere disse to temaene. Dette vil bli gjort for eksempel ved å ha seminarer hvor vi analyserer tverrfaglige temaer, og videre vil noen av de tradisjonelle forelesningene bli gjennomført av to foreleseren med som har bakgrunn av henholdsvis selskapsrett og skatt.

Course content

Selskapsrett

 • Oversikt over selskapsformer
 • Grunnleggende trekk ved aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om stiftelse av selskaper og hvordan dette skjer i praksis
 • Grunnleggende regler om selskapets aksjekapital og egenkapital i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om selskapets organisasjon i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om omsetning og omsetningsbegrensninger for aksjer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om omorganiseringer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende selskapsrettslige regler om generasjonsskifte i aksjeselskaper.

Skatterett

 • Direkte skatt
 • Hvilke kriterier som skaper skatteplikt til et land
 • De grunnleggende prinsippene og hensynene bak et skattesystem
 • Hvem er skattesubjekt
 • Alminnelige prinsipper for selskapsskatterett, herunder blant annet:
  • Skattemessige avskrivninger
  • Utbyttebeskatning
  • Kapitalgevinster og -tap
  • Fritaksmodellen
  • Aksjonærmodellen
  • Deltagermodellen
  • Foretaksmodellen
 • Skattesatser
 • Tidfestingsreglene
 • Skattemessige konsekvenser av et generasjonsskifte
 • Samspillet mellom norsk skatterett, EØS-rett og skatteavtaler

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.