-
Excerpt from course description

Introduction to Company Law and Tax Law

Introduction

Kurset er delt inn i to hoveddeler. Den første delen omhandler grunnleggende prinsipper og regler i selskapsrett, mens den andre delen omhandler grunnleggende prinsipper innen direkte skatt. Selv om selskapsrett og skatterett ofte betraktes som to separate deler, er det mye samspill mellom disse to rettsområdene.

Som følge av samspillet mellom selskapsrett og skatt vil kurset integrere disse to temaene. Dette vil bli gjort for eksempel ved å ha seminarer hvor vi analyserer tverrfaglige temaer, og videre vil noen av de tradisjonelle forelesningene bli gjennomført av to forelesere som har bakgrunn av henholdsvis selskapsrett og skatt.

Selskapsrett

Kurset tar sikte på å gi studentene en oversikt over hvilke eierformer som benyttes i næringslivet i Norge, og grunnleggende forståelse om den rettslige reguleringen av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper samt om ansvarlig selskap (ANS og DA).

Direkte skatt

Kurset tar sikte på å gi studentene en grunnleggende forståelse for hovedprinsippene i norsk og internasjonal skatterett både hva gjelder personer og selskaper. Studentene skal oppnå god kunnskap om norsk skatterett, herunder generasjonsskifte, samt ha god kunnskap om de viktigste problemene i internasjonal skatterett.

Course content

Selskapsrett

 • Oversikt over eierformer som benyttes i næringslivet i Norge
 • De grunnleggende prinsippene og hensynene bak de selskapsrettslige regler
 • Reglene om etablering av aksjeselskaper
 • Reglene om kapitalforhold i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Reglene om selskapsstrukturen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Reglene om avtaleinngåelse på vegne av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Selskapsrettslige regler om omsetning av aksjer i aksjeselskaper
 • Omorganiseringer i selskapsforhold

Skatterett

Direkte skatter

 • Hvilke kriterier som skaper skatteplikt til et land
 • De grunnleggende prinsippene og hensynene bak et skattesystem
 • Skattesatser
 • Hvem er skattesubjekt
 • Alminnelige prinsipper for selskapsskatterett, herunder blant annet:
  • Skattemessige avskrivninger
  • Fritaksmodellen
  • Aksjonærmodellen
  • Deltagermodellen
  • Foretaksmodellen
 • Skattemessige konsekvenser av et generasjonsskifte
 • Samspillet mellom norsk skatterett, EØS-rett og skatteavtaler

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.