-
Excerpt from course description

Introduction to Contract Law

Introduction

Innføring i kontraktsrett omfatter fagene avtalerett og kjøpsrett, to sentrale rettsområder innenfor kontraktsrettsfaget. At ulike aktører kan inngå kontrakter med hverandre og forutsi sin rettslige stilling i forlengelsen av dette, er en vesentlig forutsetning for et fungerende marked.  Partene må kunne vite om og når en bindende avtale er inngått, hva avtalen går ut på og om det foreligger noen ugyldighetsgrunner, som for eksempel at avtalen har kommet til gjennom tvang eller at innholdet var eller har blitt urimelig.  Disse spørsmålene behandles i faget avtalerett.

Selv om en gyldig avtale er inngått og innholdet i denne fastslått gjennom tolkning, kan det oppstå tvist mellom avtalepartene om hvordan kontrakten skal oppfylles, om den faktiske oppfyllelsen er kontraktsmessig og hva som skal skje dersom oppfyllelsen ikke er kontraktsmessig.  Disse spørsmålene behandles på et generelt plan, for flere avtaletyper, i faget obligasjonsrett (fjerde semester). I Innføring i kontraktsrett skal vi konsentrere oss om én avtaletype – avtalen om kjøp - hvoretter eiendomsretten til en ting overdras fra én person til en annen mot et vederlag i form av penger. Kjøpsrettsfaget tar først og fremst for seg kjøpsavtaler regulert av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Course content

Kurset tar for seg følgende temaer:

Avtalerettslige temaer:

 • Grunnprinsippene for inngåelse av avtaler
 • Avtaleloven og avtalerettslige utviklingstrekk
 • Læren om inngåelse av avtaler
 • Digital avtaleinngåelse
 • Tolkning av avtaler
 • Avtalerettslige ugyldighetsregler
 • Lemping av avtaler
 • Inngåelse av avtaler gjennom mellommann – representasjon

Kjøpsrettslige temaer:

 • Kjøpet som rettsforhold
 • Rettslig bakgrunn og utviklingstrekk
 • Partenes plikter etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven
 • Levering og risikoens overgang
 • Kontraktsbrudd (særlig forsinkelse, mangel og betalingsmislighold) og dets virkninger (blant annet tilbakeholdsrett, avhjelp, prisavslag, heving og erstatning)
 • Forbrukerkjøp – særlige regler om beskyttelse av forbrukeren
 • Næringslivskjøp – særlig om ulike kontraktsklausuler som anvendes i det kommersielle næringslivet

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.