-
Excerpt from course description

Introduction to Contract Law

Introduction

Innføring i kontraktsrett omfatter avtalerett og kjøpsrett, som er to sentrale byggesteiner i kontraktsrettsfaget.

Avtalerett

Avtaleretten deles inn i fire hovedemner: inngåelse av avtaler, inngåelse av avtaler gjennom representant (fullmakt), tolking av avtaler og reglene om ugyldige avtaler. Reglene om inngåelse av avtaler omfatter fremstilling av hva som menes med et dispositivt utsagn og om hva som skal til for at bindende avtaler er inngått. I den delen av faget som omhandler inngåelse av avtaler gjennom representant, behandles hvordan bindende avtaler kan inngås hvor to avtaleparter ikke er i direkte kontakt med hverandre, men benytter en fullmektig som mellommann. I delen som omhandler avtaletolkning, behandles først de ulike grunnprinsipper for tolking av dispositive utsagn, og deretter ulike tolkingsregler og tolkningsmomenter. I den delen som omhandler ugyldige avtaler, behandles formmangler, innholdsmangler, habilitetsmangler og tilblivelsesmangler (som tvang, svik og lignende ugyldighetsgrunner). I delen av faget som omhandler ugyldighet, behandles reglene om tilsidesettelse, endring eller lemping av avtaler som av en eller annen grunn er ugyldige.

Kjøpsrett

Kjøpsretten handler om én type avtaler – avtalen om kjøp hvoretter eiendomsretten til en ting overdras fra én person til en annen mot et vederlag i form av penger. I kjøpsretten forutsettes at det er inngått en bindende avtale. Hovedspørsmålene i kjøpsretten er hvilke rettigheter og plikter partene har etter en inngått kjøpsavtale. Dernest er spørsmålet hva som skal til for å utgjøre et brudd på disse pliktene (kontraktsbrudd). Og til sist er spørsmålet hvilke rettigheter motparten får som følge av at den andre kontraktsparten har brutt sin kontraktsplikter.

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.