-
Excerpt from course description

Legal method and EEA law

Introduction

Juridisk metode og EØS-rett er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i to hovedemner:

 1. Juridisk metode
 2. EØS-rett

Course content

 • Juridisk metode:
  • Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene rett, rettsregel, rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud), kompetanse
  • Forholdet mellom rettslige og andre normative grunnbegreper, som makt, moral, rettferdighet
  • Skillet mellom skreven (lovfestet) og uskreven (ulovfestet) rett, herunder om legalitetsprinsippet
  • Rettskildeprinsippene, herunder om skillet mellom relevans-, slutnings- og vektspørsmål
  • Lovgivningsprosessen
  • Grunnlovens særlige rettsstilling
  • Hovedprinsipper for tolkning av lov, herunder om skillet mellom presiserende, innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk lovtolking
  • Hovedprinsipper for forståelse/tolkning og bruk av lovforarbeider og rettspraksis som rettskilde
  • Domstolsapparatets oppbygging
  • Forholdet mellom generelle rettsregler og individuelle normer, eksempelvis slike som er gitt ved avtale
  • Løsning av regelkonflikter, herunder om lex-prinsippene

 

 • EØS-rett
  • Kravene til gjennomføring av EØS-regler i norsk rett
  • EØS-reglenes betydning i norsk rett
  • Hovedtrekkene ved EU-retten og EØS-retten
  • Institusjoner og beslutningsprosesser i EU og EØS
  • Hovedtrekkene om forbudene mot hindringer for bevegelighet av varer, personer, tjenester og kapital over landegrensene, og modifikasjonene i disse forbudene (de fire friheter)

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.