Excerpt from course description

Management and influence

Introduction

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Ledelse er rettet mot å skape forståelse for mål samt påvirkning og innflytelse i retning av målrettet arbeid. Ledelse er et bindeledd mellom organisasjoners overordnede mål, deres strategi og det å nå målene. Effektiv ledelse er derfor sentralt for at organisasjoner skal lykkes i å nå sine mål.

Ledelse er sentralt spesielt under endringsprosesser. Slike prosesser er et av viktigste kjennetegn på dagens organisasjonsliv. Blant høyaktuelle endringsprosesser finner vi digitalisering, effektiviseringsprosesser, innovasjon og omstilling for å styrke bærekraft. Derfor vil ledelse av endringsprosesser bli viet oppmerksomhet i kurset.

Ledelse skjer gjennom kommunikasjon. Derfor vil sentral kommunikasjonsteori være en del av kurset. Likeledes vil digital ledelse (ledelse uten fysisk tilstedeværelse) være et aktuelt tema.

Et interessant spørsmål er også om samme type ledelse er like effektiv i alle kulturelle sammenhenger. Derfor vil krysskulturelle perspektiver på ledelse bli gjennomgått.

Course content

 • Ledelsesfagets historikk
 • Teorier om myndiggjørende ledelse. Ledelse i et forskningsbasert motivasjonsperspektiv
 • Teori om visjonær og inspirerende ledelse
 • Destruktiv ledelse. Etikk i ledelse
 • Lederutvikling og bruk av 360 graders lederverktøy
 • Ledelse for bærekraft
 • Endringsledelse. Praktisk gjennomføring
 • Utfordringer i ledelsesforskningen
 • Kommunikasjonsteori
 • Digital ledelse
 • Krysskulturelle perspektiver på ledelse

Disclaimer

This is an excerpt from the complete course description for the course. If you are an active student at BI, you can find the complete course descriptions with information on eg. learning goals, learning process, curriculum and exam at portal.bi.no. We reserve the right to make changes to this description.